Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) με παράδειγμα

Scandal

Διαχειριστής

Ο Πέτρος αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένος. Είναι 34 ετών, Φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής ΟΠΑ και μας γράφει απο Περιστέρι (Αττική). Έχει γράψει 16,520 μηνύματα.
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα Πανεπιστήμια (Ε.Β.Ε) με παραδείγματα!

Διαβάζουμε από την επίσημη εγκύκλιο του Υπουργείου.
<<Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4777/2021 (ΦΕΚ 25 Α΄), «Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., καθώς και τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης)…. Για τη διαπίστωση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής, συγκρίνεται η ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ε.Β.Ε., όπως διαμορφώνεται …, με τον μέσο όρο που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη και κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων. … Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για τους υποψηφίους από τα ημερήσια και τα εσπερινά ΓΕΛ. Στα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ, η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. … Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων…. Προϋπόθεση για την εισαγωγή σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις για τις οποίες απαιτείται, λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειμένου, η εξέταση σε ορισμένο ειδικό ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, αποτελεί ο υποψήφιος να επιτύχει σε κάθε ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη με το γινόμενο του μέσου όρου της βαθμολογίας του οικείου ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών επί τον συντελεστή που ορίζεται για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το ειδικό μάθημα, τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, … (Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών)… με την επιφύλαξη του άρ. 19 του ν.4559/2018(Α΄142).>>

Το καταλάβαμε; Το καταλάβαμε, αλλά ας το δούμε και με κάποια παραδείγματα. :)
Διαλέξαμε το πεδίο μας (ΓΕΛ) ή τον τομέα μας (ΕΠΑΛ) το δηλώσαμε και δώσαμε τις πανελλήνιες. Γράψαμε 4 βαθμούς και θα τους αθροίσουμε (χωρίς συντελεστές) και θα τους διαιρέσουμε με το 4. Έτσι τώρα έχουμε τον δικό μας μέσο όρο (ΜΟ). Τον δικό μας μέσο όρο, όχι τα μόρια μας ,τα μόρια έχουν τον τρόπο τους που υπολογίζονται και θα είναι διαφορετικά από τον μέσο όρο.

Ταυτόχρονα το Υπουργείο Παιδείας αθροίζει όλους τους 4 βαθμούς του συνόλου των παιδιών, το διαιρεί με το 4 και των αριθμό των παιδιών του πεδίου-τομέα και βγάζει τον ΜΟ του πεδίο-τομέα για την χρονιά 2021.

Ήδη τα πανεπιστήμια έδωσαν στο υπουργείο τους συντελεστές που έθεσε κάθε τμήμα και οι οποίοι πολλαπλασιαζόμενοι με τον μέσο όρο του πεδίου-τομέα θα βγάλει την ΕΒΕ κάθε τμήματος. Αντίστοιχα τα πανεπιστήμια έδωσαν και τους συντελεστές για τα ειδικά μαθήματα όπου υπάρχουν, καθότι τα ειδικά μαθήματα (πχ αγγλικά, σχέδιο, αγωνίσματα κλπ) θα έχουν την δική τους ξεχωριστή ΕΒΕ. Οι συντελεστές αυτοί είναι μεταξύ των αριθμών 0,80-1,20 για τα κύρια 4 μαθήματα και μεταξά 0,70-1,20 για τα ειδικά μαθήματα. Μερικά τμήματα αντέδρασαν στο μέτρο αυτό και δεν δήλωσαν συντελεστή (πχ Πολιτικοί Μηχανικοί και Χημικό ΑΠΘ και αλλά), οπότε στην περίπτωση αυτή το Υπαιθ σύμφωνα με τον νόμο θα ορίσει μόνο του τον χαμηλότερο δυνατό, δηλαδή 0,80 για τα 4 κύρια μαθήματα και 0,70 για τα ειδικά μαθήματα.

Παράδειγμα 1ο
Είμαστε στο 1ο πεδίο και γράψαμε τα παρακάτω:

Γλώσσα 14, Αρχαία 7, Κοινωνιολογία 15, Ιστορία 8.

Ο ΜΟ μας είναι : 14+7+15+8=44/4=11,00 και τα μόρια μας 10.270

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι ο ΜΟ του 1ου πεδίου 2021 είναι 10,90

Επιθυμούμε να δηλώσουμε τις παρακάτω σχόλες

ΕΚΠΑ
Φιλολογίας( βάση 2020 14550) ΜΟ 10,90 x συντελεστή τμήματος 1,0 --> ΕΒΕ= 10,90 μπορούμε να την δηλώσουμε αλλά δεν φτάνου τα μόρια να μπούμε

Φιλοσοφίας ( βάση 2020 12975) ΜΟ 10,90 x συντελεστή τμήματος 1,1 --> ΕΒΕ= 11,99 δεν μπορούμε να την δηλώσουμε αλλά δεν φτάνουν τα μόρια να μπούμε

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης ( βάση 2020 11775) ΜΟ 10,90 x συντελεστή τμήματος 1,05 --> ΕΒΕ= 11,45 δεν μπορούμε να την δηλώσουμε, ίσως και να μπαίναμε με τα μόρια μας.

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (βάση 2020 15350) ΜΟ 10,90 x συντελεστή τμήματος 0,80 --> ΕΒΕ= 8,72 μπορούμε να την δηλώσουμε αλλά δεν φτάνουν τα μόρια να μπούμε.

(το τμήμα δεν δήλωσε συντελεστή οπότε το Υπουργείο Παιδείας θα καθορίσει τον κατώτερο συντελεστή 0.80).

Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιος Εκπαίδευσης ( βάση 2020 13175) ΜΟ 10,90 x συντελεστή τμήματος 0,80 -->ΕΒΕ= 8,72 μπορούμε να την δηλώσουμε αλλά δεν φτάνουν τα μόρια να μπούμε.

Πανεπιστήμιο Πατρών

Φιλοσοφίας
(βάση 2020 9.925) ΜΟ 10,90 x συντελεστή τμήματος 0,80 --> ΕΒΕ= 8,72 μπορούμε να την δηλώσουμε και ίσως φτάνουν τα μόρια να μπούμε.

Παράδειγμα 2ο
Είμαστε στο 2ο πεδίο και γράψαμε τα παρακάτω

Γλώσσα 14, Μαθηματικά 7, Χημεία 15, Φυσική 8.

Ο ΜΟ μας είναι : 14+7+15+8=44/4 = 11,00 και τα μόρια μας 10.270

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι Ο ΜΟ του 2ου πεδίου 2021 είναι 11,50

Επιθυμούμε να δηλώσουμε την παρακάτω σχόλη

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παράγωγης (βάση 2020 9.900) ΜΟ 11,50 x συντελεστή τμήματος 1,0 --> ΕΒΕ= 11,50 δεν μπορούμε να την δηλώσουμε και ίσως να μπαίναμε με τα μόρια μας.

Η σχολή αυτή είναι όμως πρόσβαση και από το 4ο πεδίο το οποίο πέτυχε χαμηλότερο ΜΟ έτους 9.90 οπότε επαναϋπολογίζετε η ΕΒΕ ως:

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παράγωγης (βάση 2020 9.900) ΜΟ 9,90 x συντελεστή τμήματος 1,0 --> ΕΒΕ = 9,90 μπορούμε να την δηλώσουμε και ίσως να μπούμε με τα μόρια μας.

Τέλος να σημειώσουμε ότι ΓΕΛ ημερησία και εσπερινά έχουν κοινές ΕΒΕ (ΓΕΛ), όπως και ΕΠΑΛ ημερησία και εσπερινά έχουν κοινές ΕΒΕ (ΕΠΑΛ)
Από τις ΕΒΕ εξαιρούνται οι της Μουσουλμανικής μειονότητας και μέχρι στιγμής οι υποψήφιοι με το 10%.
Όταν κάποιος συγκεντρώνει πάνω από 13.500 μόρια ειναι πολύ δύσκολο να επηρεασθεί από τις ΕΒΕ
 
Έχετε απορία πάνω στο θέμα;

Το μήνυμα αυτό ξεχώρισε από το θέμα Τα πάντα για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως ουσιαστικό και χρήσιμο.

Θέλετε να ρωτήσετε κάτι / έχετε απορία στο θέμα; Μα φυσικά! Κάντε click εδώ για να συντάξετε την απορία σας.

Αυτό το thread είναι καθαρά για δική σας πληροφόρηση στο θέμα που πραγματεύεται. Το ischool.gr και η Ομάδα Διαχείρισης δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα όποια γραφόμενα των μελών. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή της σελίδας και/ή των περιεχομένων της χωρίς την σαφή αναφορά του ischool.gr σαν πηγή.

Χρήστες Βρείτε παρόμοια

Top