Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Civilara

New member

Ο Civilara αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Δανία (Ευρώπη). Έχει γράψει 4,160 μηνύματα.
Ν 3391/2005: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 1
Ίδρυση-Αποστολή


1. Ιδρύεται Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και με διεθνή διακριτική ονομασία International Hellenic University. To ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. έχει ως αποστολή να παρέχει ανώτατη εκπαίδευση ιδίως σε αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ελλάδα.
3. Για την επίτευξη της αποστολής του, το ΔΙ.ΠΑ.Ε. οργανώνει και πραγματοποιεί Προγράμματα Σπουδών, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με χρήση της διδασκαλίας με παρακολούθηση και δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση.
4. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να συνεργάζεται με τα λοιπά Πανεπιστήμια της χώρας και με ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Άρθρο 2
Διάρθρωση


1. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. αποτελείται από τρεις Σχολές: τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, τη Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών και τη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Οι Σχολές αυτές παρέχουν Προγράμματα Σπουδών, για καθένα από τα οποία ορίζεται ένας Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος. Τα Προγράμματα Σπουδών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι αντίστοιχα με τα προγράμματα σπουδών των υπολοίπων Πανεπιστημίων της χώρας και οδηγούν σε αντίστοιχους ισότιμους τίτλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και διδακτορικό δίπλωμα). Με απόφαση της Συγκλήτoυ του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που επικυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να παρέχει πανεπιστημιακή από απόσταση εκπαίδευση, τα Προγράμματα Σπουδών της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν σε αριθμό το πενήντα τοις εκατό (50%) εκείνων της εκπαίδευσης με παρακολούθηση.

Άρθρο 3
Διοίκηση – Οργάνωση


1. Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, η διοίκηση και η διαχείρισή του ασκείται από ενδεκαμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), τα μέλη της οποίας διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτής από τα μέλη της. Ως μέλη της Δ.Ε. ορίζονται:
α) μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων της χώρας, ομότιμοι καθηγητές ή Έλληνες επιστήμονες που κατέχουν αντίστοιχες θέσεις σε ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού και
β) πρόσωπα οποιασδήποτε υπηκοότητας, αναγνωρισμένου κύρους, προερχόμενα από το χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών ή με εξέχοντα ρόλο στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και παραγωγική δραστηριότητα της χώρας ή με γνώσεις και πείρα σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και διοίκησης Πανεπιστημίων.
2. Η Δ.Ε. ασκεί τα καθήκοντα της Συγκλήτου και των Κοσμητειών. Μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα η Σύγκλητος, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ασκεί καθήκοντα Πρύτανη. Μέχρι να καταστεί δυνατή η εκλογή Κοσμήτορα σε κάθε Σχολή, τα καθήκοντα του ασκούνται από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. ή άλλο μέλος της Δ.Ε. που ορίζεται από τη Δ.Ε.. Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. ασκεί καθήκοντα Αντιπρύτανη και αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Δ.Ε.. Για τη λειτουργία της Δ.Ε. εφαρμόζονται οι σχετικές με τη λειτουργία των συλλογικών πανεπιστημιακών οργάνων εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και, συμπληρωματικά, οι διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α').
3. Έως ότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία των Σχολών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η διοίκησή τους ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζεται με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ύστερα από απόφασή της. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών ή αλλοδαπών Α.Ε.Ι., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο πρέπει να είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί η οικεία Σχολή. Με την ίδια πράξη ορίζονται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας της Σχολής ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί Γραμματέας.

Άρθρο 4
Επιλογή φοιτητών – Δικαιώματα και υποχρεώσεις


1. Τα Προγράμματα Σπουδών απευθύνονται ιδίως σε αλλοδαπούς φοιτητές για τους οποίους μπορούν παράλληλα να λειτουργήσουν ειδικά προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του Κοσμήτορα της αντίστοιχης Σχολής και απόφαση της Συγκλήτου.
2. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται ύστερα από διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και η οποία κοινοποιείται και στις Πρεσβείες της Ελλάδας σε όλες τις χώρες στις οποίες απευθύνεται, κατά περίπτωση, η πρόσκληση. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή των προπτυχιακών φοιτητών είναι: (i) η κατοχή τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού ισότιμου ή αντίστοιχου με το απολυτήριο του ελληνικού Λυκείου, (ii) η μόνιμη κατοικία και διαμονή εκτός Ελλάδας τα τελευταία έξι (6) χρόνια πριν από το χρόνο υποβολής της αιτήσεως.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι: (i) η κατοχή τίτλου σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου, ισότιμου ή αντίστοιχου με τους τίτλους σπουδών των ελληνικών Α.Ε.Ι. και (ii) η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για την επιλογή των φοιτητών εκτιμώνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: α) Ο βαθμός πτυχίου ή/και διπλώματος του πρώτου κύκλου σπουδών, β) η βαθμολογία των συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προπτυχιακών μαθημάτων, γ) το Πανεπιστήμιο/Σχολή/Τμήμα προέλευσης του πρώτου κύκλου σπουδών (εγγραφή στον κατάλογο NARRIC) και δ) δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία (1) να προέρχεται απαραιτήτως από μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος προέλευσης, το οποίο έχει άμεση γνώση των ικανοτήτων και επιδόσεων του υποψηφίου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου, καθορίζεται ο αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου ανά Πρόγραμμα Σπουδών, για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων, που διενεργείται με ευθύνη του Κοσμήτορα της κάθε Σχολής.

Άρθρο 5
Διδασκαλία - Εκπαιδευτικό προσωπικό - Οικονομική συμμετοχή


1. Η διδασκαλία των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών γίνεται στην αγγλική γλώσσα. Σε ειδικές περιπτώσεις που καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, μαθήματα μπορεί να γίνονται σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής. Οι σπουδές συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας με παρακολούθηση με τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας από απόσταση και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων τεχνολογιών.
4. Συνιστώνται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. σαράντα πέντε (45) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), οι οποίες κατανέμονται στις τρεις Σχολές ως εξής:
i) στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών δεκαπέντε (15) θέσεις Δ.Ε.Π.,
ii) στη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης δεκαπέντε (15) θέσεις Δ.Ε.Π.,
iii) στη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας δεκαπέντε (15) θέσεις Δ.Ε.Π..
Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται, κατ' εξαίρεση από τη διαδικασία προγραμματισμού, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ή όταν καταστεί αυτοδύναμη η λειτουργία του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με απόφαση της Συγκλήτου. Οι αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Είναι δυνατή η μετάκληση επιστημόνων του εξωτερικού σε κενές θέσεις μελών Δ.Ε.Π., κατά τις κείμενες διατάξεις.
5. Συνιστώνται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. δεκαπέντε (15) θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και δεκαπέντε (15) θέσεις από μέλη Ειδικού Εργαστηριακού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), οι οποίες κατανέμονται στις τρεις Σχολές ως εξής:
i) στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών πέντε (5) θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. και πέντε (5) θέσεις Ε.Τ.Ε.Π.,
ii) στη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης πέντε (5) θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. και πέντε (5) θέσεις Ε.Τ.Ε.Π.,
iii) στη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας πέντε (5) θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. και πέντε (5) θέσεις Ε.Τ.Ε.Π..
6. Οι φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που συμμετέχουν σε προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών ή σε προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση, συμμετέχουν οικονομικά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών, το δε ύψος της συμμετοχής αυτής καθορίζεται με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. εκάστης Σχολής και απόφαση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Η διαδικασία καταβολής της οικονομικής συμμετοχής εκ μέρους των φοιτητών κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζεται από τον Οργανισμό του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
7. Επιπλέον, απαραίτητο προσόν διορισμού του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και του Ε.Τ.Ε.Π. είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή των μελών Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. δύνανται να μετέχουν ως μέλη με δικαίωμα ψήφου και μέλη Δ.Ε.Π. από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του εξωτερικού.

Άρθρο 6
Διοικητικές υπηρεσίες - Διοικητική υποστήριξη


4. Συνιστώνται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. μία (1) θέση Προϊσταμένου Διοικητικών Υπηρεσιών της κατηγορίας ειδικών θέσεων με βαθμό Β και τριάντα τρεις (33) θέσεις μόνιμων υπαλλήλων που κατανέμονται κατά κατηγορία ως εξής:
i) ΠΕ κατηγορία εννέα (9) θέσεις,
ii) ΤΕ κατηγορία εννέα (9) θέσεις,
iii) ΔΕ κατηγορία δώδεκα (12) θέσεις,
iv) YE κατηγορία τρεις (3) θέσεις.
5. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού προσωπικού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ.. Η σύσταση και συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου των ως άνω υπαλλήλων γίνεται κατά τις διατάξεις περί υπηρεσιακών συμβουλίων των Πανεπιστημίων.
6. Οι επί μέρους κλάδοι και θέσεις κάθε κατηγορίας καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, μέχρι την κύρωση του Οργανισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με διάταγμα και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πλήρωση των θέσεων του διοικητικού προσωπικού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προσλήψεων στο δημόσιο τομέα. Απαραίτητο προσόν διορισμού του διοικητικού προσωπικού του ΔΙ.ΠΑ.Ε., πέραν των αναφερομένων στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας για τους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ και ΤΕ κατηγοριών, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας για τους υπαλλήλους της ΔΕ κατηγορίας και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας για τους υπαλλήλους της ΥΕ κατηγορίας.
9. Ο Νομικός Σύμβουλος προΐσταται του Νομικού Γραφείου του Ιδρύματος. Ως Νομικός Σύμβουλος προσλαμβάνεται δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, κατ'εφαρμογήν των διατάξεων του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α). Ο Νομικός Σύμβουλος έχει την ευθύνη της νομικής εξυπηρέτησης του Ιδρύματος σε δικαστικές ή εξώδικες υποθέσεις και της νομικής καθοδήγησης των αρχών και υπηρεσιών του Ιδρύματος με γνωμοδοτήσεις ή συμβουλές. Παρίσταται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή Αρχής και έχει από τη θέση του και χωρίς άλλο αποδεικτικό στοιχείο την από το νόμο απαιτούμενη πληρεξουσιότητα για παράσταση ενώπιον όλων των δικαστηρίων κατά την εκδίκαση πάσης φύσεως υποθέσεων του Πανεπιστημίου. Οι αποδοχές του Νομικού Συμβούλου ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1093/1980 (ΦΕΚ 270 Α), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 του ν. 1816/1988 (ΦΕΚ 251 Α') και ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 7
Πόροι - Οικονομική Διαχείριση
Ειδικός Λογαριασμός


1. Οι πόροι του ΔΙ.ΠΑ.Ε. προέρχονται από:
(i) τον τακτικό προϋπολογισμό του Κράτους και το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, ως κρατική επιχορήγηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων,
(ii) ευρωπαϊκά, διεθνή και διακρατικά προγράμματα,
(iii) τη συμμετοχή των φοιτητών σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του νόμου αυτού,
(iν) έσοδα από έρευνες, μελέτες, παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών, εκδόσεις και από κάθε μορφής προσόδους από τις δραστηριότητες του,
(ν) έσοδα από αξιοποίηση της περιουσίας του και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο που παρέχεται στο Ίδρυμα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή φυσικά και νομικά πρόσωπα του εσωτερικού και του εξωτερικού,
(νi) χορηγίες.
3. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. συνίσταται και λειτουργεί Ειδικός Λογαριασμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2771/1999 και τις λοιπές ειδικές διατάξεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Πανεπιστημίων.
4. Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. αποτελείται από τον Αντιπρύτανη, ως Πρόεδρο, τους Κοσμήτορες των Σχολών και τον Προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ασκεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού και, σε περίπτωση κωλύματος, υπάλληλος του Τμήματος αυτού, τον οποίο ορίζει ο Προϊστάμενος του. Οι γενικές κατευθύνσεις λειτουργίας και διαχείρισης του παραπάνω λογαριασμού, καθώς και τα καθήκοντα της ως άνω Επιτροπής, καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων.
5. Μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού είναι πενταμελής και αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ως πρόεδρο, τρια μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κατά προτεραιότητα από τις βαθμίδες του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, και έναν εμπειρογνώμονα με ειδικές γνώσεις σε θέματα διαχείρισης πόρων. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, μέχρι τον ορισμό των οργάνων της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ασκεί ο εκτελών τα καθήκοντα Προϊσταμένου Διοικητικών Υπηρεσιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

Άρθρο 9
Άλλες διατάξεις
Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


1. α. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α) προστίθεται η φράση:
«ή στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία προσφέρθηκε μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», επιφυλασσομένης της διάταξης της παρ.10 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000.
β. Η διάταξη της περ. ι' της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α) καταργείται, επιφυλασσομένης της ισχύος της μόνο για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 2005. Οι περιπτώσεις ία' και ιβ' αναριθμούνται σε ι' και ία' αντίστοιχα.
γ. Στο τέλος της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/ 2002 (ΦΕΚ 152 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι προσελήφθηκαν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στον κλάδο ΔΕ χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 14 παρ. 8 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) τριετή επαγγελματική πείρα από την κτήση του πτυχίου, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία για την αναγραφή τους στους πίνακες αναπληρωτών - ωρομισθίων μόνον αυτή η οποία απομένει μετά την αφαίρεση του αναγκαίου χρόνου για τη συμπλήρωση της ανωτέρω τριετούς επαγγελματικής πείρας.»
2. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 και της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α) και της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α) εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Για τη σειρά κατάταξης στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α) η υπηρεσία προσωρινών αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες, που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται, από το σχολικό έτος 2002-2003 και εφεξής στο διπλάσιο.
4. Η διάταξη της παρ. 45 α' του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
«Προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον πίνακα της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψης τους. Εάν αρνηθούν για δεύτερη φορά διαγράφονται για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και για τα δύο επόμενα.»
5. Στο άρθρο 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α) προστίθεται η παράγραφος 13:
«13.α. Η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού υπολογίζεται στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε. Κατ' εξαίρεση η προσφερθείσα προϋπηρεσία μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 2004 - 2005 σε έναν ή σε περισσότερους του ενός κλάδους μπορεί να υπολογισθεί σε έναν μόνο κλάδο, της προτίμησης του υποψηφίου. Για την ανωτέρω διαδικασία λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προϋπηρεσίες οι οποίες προσφέρθηκαν μετά τη λήψη του πτυχίου του κλάδου στον οποίο υπολογίζονται. Η δήλωση προτίμησης για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας σε έναν κλάδο υποβάλλεται εφάπαξ μαζί με την αίτηση εγγραφής στους πίνακες αναπληρωτών ή ωρομισθίων του διδακτικού έτους 2005 - 2006.
β. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ' του εδαφίου α' της παραγράφου 2 και των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 δεν ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συνταξιοδοτηθεί ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης, καθώς και για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης.»
6. Η διάταξη της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α) αντικαθίσταται από την ισχύ της ως εξής:
«β) Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται για τους λόγους της προηγούμενης περίπτωσης εγγράφονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α), εφόσον συμπληρώνουν στην ίδια σχολική μονάδα κατά την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο σχολικών ετών με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό και με σειρά που εξαρτάται από το
χρόνο αυτής της υπηρεσίας, χωρίς να προσμετράται για την εγγραφή τους στους πίνακες αυτούς τυχόν προηγούμενη της ιδιωτικής προϋπηρεσία τους στη δημόσια εκπαίδευση με οποιαδήποτε σχέση κι αν παρασχέθηκε.
Για κάθε σχολικό έτος υπολογίζεται υπηρεσία δέκα (10) μηνών. Δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουν οι εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης. Όσοι εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών δεν μπορούν να διορισθούν σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α) πριν συμπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου σε δημόσια σχολεία επί δύο τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη από την εγγραφή τους στον πίνακα.»
7. α) Η παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Κατά την τοποθέτηση των διοριζομένων ως μόνιμων εκπαιδευτικών σε περιοχές ή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα δυσπρόσιτα σχολεία προηγούνται οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών, οι οποίοι την 30.6.2004 είχαν συμπληρώσει κατά τις κείμενες διατάξεις πραγματική υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών, έπονται οι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και ακολουθούν οι διοριστέοι του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π..»
β) Η περίπτωση γ' της παρ. 31 του άρθρου 6 του ν. 3027/ 2002 (ΦΕΚ 152 Α) καταργείται.
8. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2 περ. α' και β' του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α) και του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α) για τους κατόχους πτυχίων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τους κατόχους πτυχίων αλλοδαπής χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν και ισχύουν οι διατάξεις αυτές, επιφυλασσομένου του εδαφ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α).
Για όσους ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επανεκπαίδευσης των άρθρων 30 του ν. 2083/1992 και 10 του ν. 2327/1995 και προσκομίσουν βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η προϋπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προσμετράται για την ένταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων, εφόσον αυτή έχει παρασχεθεί μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου της αλλοδαπής.
9. Η παράγραφος 5 της Υ.Α. Γ2/3345/2.9.1988 (ΦΕΚ 649 Β) που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το διδακτικό προσωπικό των μουσικών σχολείων διακρίνεται σε καθηγητές των γενικών μαθημάτων και σε καθηγητές μουσικής, απόλυτα εξειδικευμένους στους τομείς της μουσικής.»
10. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκπαίδευσης.
11. Έως τον ορισμό νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Γραφείων, Γραφείων Φυσικής Αγωγής και Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης οι προσωρινοί Διευθυντές και Προϊστάμενοι που τοποθετήθηκαν εις εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α) παραμένουν στη θέση τους.
12. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 31.8.2005.

Άρθρο 10
Ίδρυση Τμημάτων σε Πανεπιστήμια


1. Ιδρύονται τα ακόλουθα Πανεπιστημιακά Τμήματα:
α. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Νοσηλευτικής, με έδρα την πόλη της Σπάρτης. Το Τμήμα εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής και έχει ως αποστολή:
αα) Την καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών και την παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.
ββ) Την οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επί μέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.
γγ) Τη συμβολή στην ανάπτυξη των σπουδών της επιστήμης σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της υψηλής ποιότητας παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών και τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Η εκπαίδευση που παρέχει το Τμήμα αποβλέπει ιδίως: i) στην αποτελεσματική ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των νοσηλευτικών μεθόδων και τεχνικών προαγωγής και διασφάλισης της ποιότητας ζωής στην υγεία και τη νόσο, δηλαδή στη φροντίδα υγείας (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση) του υγιούς ή ασθενούς ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας, ii) στην ορθολογική διαχείριση και οικονομική αξιοποίηση τους, ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος όλων των παραμέτρων της νοσηλευτικής διαχείρισης στην Ελλάδα και iii) στην ανάδειξη του σύγχρονου τομέα της νοσηλευτικής διαχείρισης και σχεδιασμού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
β. Στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Λιβαδειάς. Το Τμήμα έχει ως αποστολή:
αα) Την κατάρτιση και δημιουργία επιστημόνων που θα μπορούν να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες της Ελληνικής Οικονομίας, εντός και εκτός του αστικού χώρου, με ανάδειξη και επίλυση αναπτυξιακών προβλημάτων της περιφέρειας γενικά και συγκεκριμένων περιοχών ειδικότερα, ώστε να ενταχθούν με αποτελεσματικό τρόπο στο γενικότερο Πρόγραμμα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.
ββ) Την παροχή γνώσεων στις βασικές Οικονομικές Επιστήμες (Οικονομική Ανάλυση, Ποσοτικές Μέθοδοι, Διοίκηση και Οικονομική Επιχειρήσεων, Ανάλυση και Αξιολόγηση Επενδύσεων, Εφαρμογή της Θεωρίας και των μεθόδων έρευνας σε συγκεκριμένα αντικείμενα τόσο σε επίπεδο κλάδου όσο και σε επίπεδο παραγωγικής μονάδας) και την ανάπτυξη δεξιοτήτων εξειδικευμένων γνώσεων στον πρωτογενή και αστικό τομέα και
γγ) Την έρευνα και τη διδασκαλία σε θέματα προώθησης της ισότιμης συμμετοχής της περιφέρειας στην παραγωγική δραστηριότητα της χώρας.
2. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων της παραγράφου 1 και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.
3. Ο αριθμός των κατ' έτος εισακτέων στα Τμήματα και τα του τρόπου εισαγωγής ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
4. Κάθε Τμήμα της παραγράφου 1 απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και του διδακτορικού διπλώματος.
5. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών.
6. Στα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας ιδρύονται ανά είκοσι μία (21) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, δέκα (10) θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και δέκα (10) θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εκ των οποίων τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ κατηγορίας, τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ κατηγορίας και δύο (2) θέσεις ΔΕ κατηγορίας.
7. Σε κάθε Τμήμα που ιδρύεται με την παράγραφο 1 συστήνεται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια του άρθρου 8 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α).
8. Η πλήρωση των θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων της παραγράφου 1 έως την αυτοδύναμη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7 Α), γίνεται ύστερα από προκήρυξη ή μετάκληση ή μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:
α) Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του ν. 2083/1992. Η εκλογή γίνεται από ενδεκαμελή εκλεκτορικά σώματα. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. που τυχόν υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι λιγότερα από ένδεκα, το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών Δ.Ε.Π. που ορίζει η ίδια, από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση, η οποία ταυτόχρονα αναφέρει και όσα άλλα μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν κατά την κρίση της να περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Τα μέλη που ορίζονται από τη Σύγκλητο ή τη Διοικούσα Επιτροπή πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου σε ομοειδή ή συγγενή Τμήματα του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων και να ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Αν ο Πρόεδρος δεν έχει ορισθεί ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος, προεδρεύει αυτός χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε κάθε θέση που προκηρύσσεται ορίζεται με απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων τριμελής εισηγητική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 κεφ. Γ παρ. 1 του ν. 2083/ 1992, η οποία καταρτίζει και υποβάλλει στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία συνέρχεται υπό την προεδρία του Προέδρου του Τμήματος, σε κοινή συνεδρίαση, η Προσωρινή Γενική Συνέλευση και το σώμα των εκλεκτόρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
β) Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής, ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1268/1982. Για τη μετάκληση
αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο συγκροτείται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ύστερα από κλήρωση, από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή του ίδιου γνωστικού αντικειμένου που ορίζει η ίδια από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση, η οποία ταυτόχρονα αναφέρει και όσα μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν κατά την κρίση της να περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν Καθηγητές του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται με Καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Στο εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για την πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π. με μετάκληση ή για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για την πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση εφαρμόζονται οι διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
γ) Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. από άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς (αποκλεισμός μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. προς τα Πανεπιστήμια Αττικής και Θεσσαλονίκης) του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α'), όπως ισχύει, με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους Δ.Ε.Π., αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου υποδοχής.
9. α) Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος της παραγράφου 1, η διοίκηση του ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής αντίστοιχα. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το οικείο Τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζονται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί Γραμματέας. Στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα και δύο εκπρόσωποι των φοιτητών. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 2083/1992, εκτός αν ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το νόμο αυτόν. Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, συμμετέχει στη Σύγκλητο ή τη Διοικούσα Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου.
β. Το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος της παραγράφου 1, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο ή τη Διοικούσα Επιτροπή.
γ. Έως την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος της παραγράφου 1, η προκήρυξη θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που μεταφέρονται στο Τμήμα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας ως προς τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες προκήρυξης και πλήρωσης θέσεων.
δ. Έως την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος της παραγράφου 1, η πρόσληψη Επισκεπτών Καθηγητών, Εντεταλμένων Επίκουρων Καθηγητών και Ειδικών Επιστημόνων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εφαρμοζομένων κατ' αναλογία των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
ε. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα διάταξη εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
10. Λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής του οικείου κατά περίπτωση Πανεπιστημίου.

Άρθρο 11
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α)


1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Αρχείο, κατά την έννοια του νόμου αυτού, είναι και κάθε τεκμήριο καταγραφής πληροφοριών που προβλέπεται στο ν. 2846/2000 και συγκροτεί το Αρχείο Πρωθυπουργού.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1946/1991 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στα Γ.Α.Κ. υπάγεται και το Αρχείο Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 1946/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα Γ.Α.Κ. συγκροτούνται από την Κεντρική Υπηρεσία, την Ειδική Υπηρεσία Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, η οποία υπάγεται στην Κεντρική Υπηρεσία και τις περιφερειακές υπηρεσίες.»
4. Μετά το άρθρο 16 του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α) προστίθεται Κεφάλαιο ΙΙ και άρθρο 16Α ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΩΝ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αρθρο 16Α
Ειδική Υπηρεσία Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης
Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης είναι οι κάτωθι:
α) Παραλαμβάνει, αρχειοθετεί και φυλάσσει τα Αρχεία του Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης κατά τα οριζόμενα στο ν. 2846/2000 (ΦΕΚ 229 Α).
β) Εξασφαλίζει την πρόσβαση στα ανωτέρω Αρχεία σε όσους έχουν δικαίωμα, κατά τις διατάξεις του ν. 2846/ 2000 (ΦΕΚ 229 Α).
γ) Συντηρεί τα Αρχεία από φυσικές φθορές και τα αναπαράγει, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, για τη διάσωση ή τη γνωστοποίηση τους.
δ) Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της αρχειονομίας και της ηλεκτρονικής αποτύπωσης των Αρχείων.»
5. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 1946/1991, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α), προστίθεται παράγραφος 1Α, ως ακολούθως:
«1Α. α) Συνιστάται θέση Προϊσταμένου Ειδικής Υπηρεσίας Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
β) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 1946/1991, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και για τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
γ) Για την αναπλήρωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 14β του άρθρου 6 του ν. 2909/2001.»
6. Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού των εδαφίων β', γ', δ' και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2846/2000 (ΦΕΚ 229 Α) μεταφέρονται στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. ως εξής:
«α. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων στους βαθμούς Δ - Α.
β. Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με ειδικότητα Προγραμματιστή Συστημάτων και Εφαρμογών στους βαθμούς Δ - Α.
γ. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού στους βαθμούς Δ - Α.
δ. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΥΕ Επιμελητών στους βαθμούς Ε - Β.»
7. Οι μόνιμοι υπάλληλοι της καταργούμενης υπηρεσίας που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μεταφέρονται και κατατάσσονται αυτοδικαίως στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. στην κατηγορία, στον κλάδο, στην ειδικότητα και στο βαθμό που κατέχουν στις μεταφερόμενες θέσεις του άρθρου 6 του ν. 2846/ 2000 (ΦΕΚ 229 Α)·
Για το υπηρετούν προσωπικό εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν αντίστοιχα το λοιπό προσωπικό των Γ.Α.Κ..
8. Κατάργηση διατάξεων του ν. 2846/2000 (ΦΕΚ 229 Α): Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3α, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 6.
9. Η Ειδική Υπηρεσία Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης υποστηρίζεται διοικητικά και οικονομικά από την Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ.. Η σχετική αρμοδιότητα δεν ασκείται πλέον από το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 77 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α') και οι σχετικές πιστώσεις της μεταφέρονται στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ..

Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις


Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.Τροπολογίες: Ν 3577/2007, Ν 3696/2008, Ν 3794/2009, Ν 4009/2011, Ν 4186/2013
 
Τελευταία επεξεργασία:

Civilara

New member

Ο Civilara αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Δανία (Ευρώπη). Έχει γράψει 4,160 μηνύματα.

Nick234

Active member

Ο Nick234 αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένος. Είναι 19 ετών . Έχει γράψει 260 μηνύματα.
Καλησπερα,
ένας φίλος μου που δίνει πανελλήνιες φέτος μου είπε ότι σκέφτεται να δηλώσει το τμήμα βίο ιατρικών επιστημών στο ΔΙΠΑΕ στη Θεσσαλονίκη. Εγώ έπειτα από βίντεο και σχετικά πράγματα που ειδα, τον απέτρεψα από αυτη την επιλογή λόγω της κατάστασης που επικρατεί εκει πέρα. Μόνο ένα λεωφορείο για 30000 άτομα, κτίρια έτοιμα να πέσουν, κακή φήμη σε όλη την Θεσσαλονίκη. τι πιστεύεται;
 

Χρήστες Βρείτε παρόμοια

Top