συγράμματα

  1. Λένω

    Βρίσκομαι στο 2ο πτυχίο μου, δικαιούμαι δωρεάν συγγράμματα;

    Δωρεάν συγγράμματα για το 2ο πτυχίο ΄Αρθρο 65 του Νόμου 4386/2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 83 τ.Α΄/11-5-2016 https://www.gsrt.gr/News/Files/New1230/%CE%9D%204386%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91.pdf
Top