Status
Το θέμα δεν είναι ανοιχτό για νέες απαντήσεις.

Scandal

Διαχειριστής

Ο Πέτρος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 34 ετών, Φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής ΟΠΑ και μας γράφει απο Περιστέρι (Αττική). Έχει γράψει 16,014 μηνύματα.
Έχω μερικές απορίες σχετικά με τις μετεγγραφές. :)
Λοιπόν, στην οικογένεια είμαστε 3 αδέλφια και η αδελφή μου σπουδάζει εδώ στην Αθήνα. Επειδή λοιπόν θεωρούμαστε πολύτεκνη οικογένεια, έχω δικαίωμα να κάνω μετεγγραφή από το ΤΕΙ Χαλκίδας που πέρασα στο ΤΕΙ Πειραιά. (μπορεί να μην πηγαίνω αλλά θέλω να την κάνω τη μετεγγραφή).

Το θέμα είναι όμως ότι το προνόμιο αυτό της μετεγγραφής το θέλω και για του χρόνου αφού ξανα δίνω. Αν κάνω τώρα μετεγγραφή ενδέχεται να μη μπορώ να κάνω του χρόνου;
Επίσης, τον Ιανουάριο- Φεβρουάριο η αδελφή μου τελειώνει τις σπουδές της, δε πιστεύω να υπάρχει κίνδυνος να χάσω αυτό το προνόμιο του χρόνου ( ; ) :wow::wow::wow:

Τέλος, κάποια από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
-Αίτηση του ενδιαφερομένου.
Αυτή την αίτηση μου τη δίνουν και τη συμπληρώνω στο ΤΕΙ Πειραιά;

-Ατομικό δελτίο επιτυχίας ή αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών.
Ποιό ακριβώς πιστοποιητικό είναι αυτό;
-Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων ή βεβαίωση του Τμήματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα του αδελφού ή της αδελφής στην περίπτωση που υπάρχει αδελφός ή αδελφή που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. σε πόλη άλλη από αυτή της μόνιμης κατοικίας των γονέων.
Σαν τι έγγραφο;
-Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων, αλλά και θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.
Τι ακριβώς να γράψω στην υπεύθυνη δήλωση; (όποιος έχει κάποια εμπειρία ας μου γράψει τη φράση με κενά :P ).

Παραθέτω και τη φετινή εγκύκλιο με ένα copy / paste :P
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ ΚΑΙ Δ΄

Α. Παπανδρέου 37
15180 Αμαρούσιο

Πληροφορίες:
Για τα Πανεπιστήμια: Λ.Ψαρρά
Τηλ: 210-3443447, 210-3443470, 210-3442754

Για τα ΤΕΙ: Δ. Γιαννοπούλου
Τηλ: 210 3442446 -210 3442444
FAX : 210 3442365

ΘΕΜΑ : Περί μετεγγραφών φοιτητών και
σπουδαστών εσωτερικού,
ακαδημαϊκού έτους 2007- 2008 Βαθμός Ασφαλείας :
Να διατηρηθεί μέχρι :
Μαρούσι , 8-8-2007
Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Φ.1/88308/Β3 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ


ΠΡΟΣ:1.Όλα τα Πανεπιστήμια
2. Όλα τα Τ.Ε.Ι.
(με την παράκληση να
ενημερωθούν άμεσα τα
Τμήματα αρμοδιότητάς σας)Οι μετεγγραφές φοιτητών Πανεπιστημίων και σπουδαστών Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού επιτρέπονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3282/2004 (Α΄ 208) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), του άρθρου 16 του ν.3443/2006 (Αʼ 41), του άρθρου 12 του ν. 3577/2007 (Αʼ 130) και τις αριθμ. Φ.5/122975/Β3/2004 (Β΄1687) και Φ.5/127421/Β3/04 (Β΄ 1702) υπουργικές αποφάσεις, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
(μέλη πολύτεκνων και πολυμελών οικογενειών, παιδιά θυμάτων της τρομοκρατίας, ορφανοί από έναν ή δύο γονείς, διακριθέντες στον τομέα του αθλητισμού, πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες

1) Πολύτεκνοι γονείς και τέκνα πολυτέκνων (παρ.1 εδ.α άρθρου 1 ν. 3282/2004)
Πολύτεκνοι θεωρούνται όσοι έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) παιδιά ή όσοι εξομοιώνονται με πολυτέκνους βάσει του ν. 1910/44 (Α΄229) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των ν. 860/79 (Α΄2) και ν. 3454/2006 (Α΄ 75).
2) Γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αγάμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας (παρ.1 εδ.α άρθρου 1 ν. 3282/2004)
3) Τέκνα των φονευθέντων ή καταστάντων πλήρως ανικάνων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1897/90 (Α΄ 120) (παρ.1 εδ.β άρθρου 1 ν.3282/2004 και ν.2083/92 -Α΄ 159).
4) Ορφανοί φοιτητές ή σπουδαστές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών των ορφανών από τον έναν ή και τους δύο γονείς δεν λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του αποβιώσαντος γονέα ή των αποβιωσάντων γονέων που είχαν τυχόν δηλώσει κατά την τελευταία τριετία πριν από την αίτηση μετεγγραφής (παρ.1 εδ. γ άρθρου 1 ν.3282/2004 και παρ. 2 άρθρου 12 ν. 3577/2007).
5) Φοιτητές και σπουδαστές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. πέτυχαν αθλητική διάκριση που επιτρέπει κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας την εγγραφή τους καθʼ υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το λόγο αυτό (παρ.1 εδ.δ άρθρου 1 ν.3282/2004). Ειδικότερα οι ανήκοντες στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/99 (Α΄ 121), της παραγράφου 13 εδαφ. ι του ίδιου άρθρου και νόμου όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του ν. 3207/ 2003 (Α΄ 302), της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν. 2640/98 (Α΄ 206) και της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 2009/92 (Α΄ 1

6) Φοιτητές και σπουδαστές που εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. για έναν από τους λόγους υγείας που κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 3% επί του αριθμού εισακτέων σε οποιοδήποτε Τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λόγω κάλυψης του προβλεπόμενου ποσοστού από υποψήφιους με μεγαλύτερη βαθμολογία δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο αντίστοιχο Τμήμα προτίμησής τους ή που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπέστησαν μια από τις σοβαρές ασθένειες που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις. Επίσης, δικαίωμα μετεγγραφής έχουν και όσοι πάσχουν από τις παραπάνω σοβαρές ασθένειες και εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να έχουν κάνει χρήση του σχετικού δικαιώματος εγγραφής καθʼ υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για έναν από τους λόγους αυτούς (παρ.5 εδ.α άρθρου 1 ν.3282/2004).
Ειδικότερα, στους δικαιούχους μετεγγραφής ανεξαρτήτως ποσοστού της περίπτωσης αυτής υπάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2640/98 (Α΄ 206) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, οι τυφλοί, οι κωφάλαλοι, οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία και δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, οι πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, καθώς επίσης οι πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαρειά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, οι πάσχοντες από συγγενή αιμορραγική διάθεση - αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος ή μεταμόσχευση οργάνων νεφρού, καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος και παγκρέατος, οι πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, οι πάσχοντες από σύνδρομο Evans, οι πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, οι έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, οι πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο GAUCHER..

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από το Τμήμα προέλευσης.
4. Ατομικό δελτίο επιτυχίας ή αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών.
5. Αντίγραφο του προγράμματος σπουδών θεωρημένο από τη Γραμματεία
του Τμήματος προέλευσης.
6. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων ή βεβαίωση του Τμήματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα του αδελφού ή της αδελφής στην περίπτωση που υπάρχει αδελφός ή αδελφή που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. σε πόλη άλλη από αυτή της μόνιμης κατοικίας των γονέων.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων, αλλά και θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1. Βιβλιάριο ταυτότητας πολυτέκνου νομίμως θεωρημένο από την οικεία Πολυτεκνική Οργάνωση (Τμήμα της Συνομοσπονδίας) ή την Ανωτάτη Πανελλήνια Συνομοσπονδία Πολυτέκνων που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα και πιστοποιεί την ταυτότητα του πολυτέκνου με τις τυχόν στο μεταξύ επελθούσες μεταβολές των στοιχείων και της οικογενειακής τους κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1910/44, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006. Ως Πολύτεκνοι θεωρούνται όσοι έχουν τέσσερα (4) τουλάχιστον ζώντα τέκνα ή θεωρούνται πολύτεκνοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1910/44 όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 860/79 και άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3454/2006.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των τέκνων, εάν δεν υπάρχουν, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών για τις γυναίκες.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3. Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του ενδιαφερομένου των τριών τελευταίων οικονομικών ετών ή, αν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το λόγο μη υποβολής της και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνονται τα απαιτούμενα ως άνω στοιχεία, από τα οποία θεμελιώνεται ο λόγος απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα όλων των φορολογούμενων μελών της οικογένειας του υποψηφίου, από κάθε πηγή, είτε δηλώνεται χωριστά είτε από κοινού.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5. Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από την οποία να προκύπτει ότι ο αθλητής έχει εγγραφεί στον ειδικό πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν.2725/1999 (Α΄121),
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6. Ιατρική γνωμάτευση από πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ύστερα από εισαγωγή τους σε αυτό, καθώς και το κατά περίπτωση κατάλληλο αποδεικτικό υλικό που θα τους ζητηθεί και θα πιστοποιεί την ασθένεια από την οποία πάσχουν. Η εισαγωγή και γνωμάτευση αυτή και το προσκομιζόμενο λοιπό αποδεικτικό υλικό εξετάζονται από πενταμελή υγειονομική επιτροπή που συγκροτείται εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για μετεγγραφή με απόφαση του πρύτανη του Πανεπιστημίου υποδοχής ή του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. και η οποία αποτελείται από:
– Τρία μέλη Δ.Ε.Π. του ιατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου υποδοχής ή του πλησιέστερου προς αυτό Πανεπιστημίου με ειδικότητα χειρουργική, παθολογική και εργαστηριακή, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με κλήρωση από το συνολικό αριθμό των μελών Δ.Ε.Π. αντίστοιχων ειδικοτήτων του οικείου τμήματος της βαθμίδας του καθηγητή εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για μετεγγραφή.
– Έναν εκπρόσωπο του ιατρικού συλλόγου της περιφέρειας της έδρας του Πανεπιστημίου υποδοχής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο σύλλογο.
– Ένα μέλος της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής της νομαρχίας της έδρας του Πανεπιστημίου υποδοχής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο νομάρχη.
Το όλο έργο της υγειονομικής επιτροπής συντονίζει ο αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων ή ο αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστημίου υποδοχής.
Η υγειονομική επιτροπή της παραγράφου αυτής μπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να παραπέμπει υποχρεωτικά εκ μέρους του Πανεπιστημίου υποδοχής υποψήφιους για εισαγωγή και περαιτέρω εξέταση και γνωμάτευση σε πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα. Εφόσον το σχετικό αίτημα για εισαγωγή και περαιτέρω εξέταση υποβληθεί έστω και από ένα μέλος της επιτροπής, η παραπομπή είναι υποχρεωτική.
Η υγειονομική επιτροπή που συγκροτείται και λειτουργεί κατʼ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου επιλαμβάνεται των αιτήσεων μετεγγραφής για τους λόγους υγείας της περίπτωσης αυτής των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. υποδοχής και το έργο της επιτροπής συντονίζει ο αντιπρόεδρος ακαδημαϊκών υποθέσεων ή ο αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Τ.Ε.Ι. υποδοχής.
Στις προβλεπόμενες θέσεις των μελών Δ.Ε.Π. ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με κλήρωση ιατροί αντίστοιχων ειδικοτήτων από το συνολικό αριθμό των μελών Ε.Π. της βαθμίδας του καθηγητή της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. υποδοχής ή του πλησιέστερου προς αυτό Τ.Ε.Ι. ή του ιατρικού τμήματος του πλησιέστερου Πανεπιστημίου.
Οι ιατρικές εξετάσεις και γνωματεύσεις και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώνονται από τις αντίστοιχες υγειονομικές επιτροπές σε κάθε τμήμα υποδοχής διέπονται από τις διατάξεις του νόμου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ν. 2472/97 (Α΄50).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
(Για λόγους οικονομικούς και λόγους υγείας των γονέων)

1. Οι μετεγγραφές για λόγους οικονομικούς (παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004) δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν σε ποσοστό το 10% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής. Ειδικά για τα Ιδρύματα του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης το ποσοστό των μετεγγραφών αυτών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 5%. Υπέρβαση του ποσοστού μετεγγραφής δεν επιτρέπεται σε καμία απολύτως περίπτωση. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τις ίδιες προϋποθέσεις, προηγούνται τα τέκνα των οικογενειών που έχουν ένα τουλάχιστον αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) που βρίσκεται σε διαφορετική πόλη από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων («τρία ή περισσότερα σπίτια») (Φ.5/122975/B3/04 υπουργική απόφαση – Βʼ 1687) εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματός τους δεν είναι μεγαλύτερος του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των άλλων υποψηφίων. Διευκρινίζεται ότι με τον όρο «υποψήφιοι με τις ίδιες προϋποθέσεις» νοούνται οι υποψήφιοι που βρίσκονται στο γ΄ εξάμηνο σπουδών, που έχουν επιτύχει στο Τμήμα προέλευσης σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων και των οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 35.000 ?. Αν υπάρχει ίσος μέσος όρος οικογενειακού εισοδήματος, για την αποφυγή της υπέρβασης, λαμβάνεται υπόψη η συνολική βαθμολογία που έχουν πετύχει οι υποψήφιοι στο Τμήμα προέλευσης. Αν και η συνολική βαθμολογία είναι ίδια, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής (παρ. 3 άρθρου 1 ν.3282/2004).
Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής για οικονομικούς λόγους έχουν τα τέκνα των γονέων των οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των τριανταπέντε χιλιάδων ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν μόνο όσοι βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών τους και εφόσον έχουν πετύχει στο Τμήμα προέλευσης σε όλα τα υποχρεωτικά και με επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστον αριθμό μαθημάτων του ατομικού προγράμματος σπουδών του υποψήφιου για μετεγγραφή φοιτητή ή σπουδαστή (παρ. 2 άρθρου 1 ν.3282/2004).

2. Τα τέκνα των οποίων ένας τουλάχιστον γονέας είναι τυφλός ή κωφάλαλος ή νεφροπαθής που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή πάσχει από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχει κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, μετεγγράφονται σε ποσοστό 1% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής. Στις περιπτώσεις αυτές, για την αποφυγή της υπέρβασης του ποσοστού μετεγγραφής, μεταξύ υποψηφίων με τις ίδιες προϋποθέσεις λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του οικογενειακού εισοδήματος, ή, αν υπάρχει ίσος μέσος όρος εισοδήματος, η συνολική βαθμολογία που έχουν πετύχει οι υποψήφιοι στο Τμήμα προέλευσης ή ο συνολικός αριθμός μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. Αν και η συνολική βαθμολογία είναι ίδια, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής (παρ.5 εδ. β άρθρου 1 ν.3282/2004). Στην περίπτωση αυτή, δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν όσοι ευρίσκονται στο Αʼ εξάμηνο σπουδών εκτός εάν ο λόγος μετεγγραφής προκύψει μεταγενέστερα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφεται και το δεύτερο Ίδρυμα στο οποίο τυχόν έχει υποβάλλει αίτηση μετεγγραφής.
2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από το Τμήμα προέλευσης.
4. Ατομικό δελτίο επιτυχίας (προκειμένου για νεοεισαχθέντα φοιτητή) ή αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών.
5. Αντίγραφο του προγράμματος σπουδών θεωρημένο από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης.
6. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων ή ο τόπος φοίτησης του αδελφού ή αδελφής, και θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.
8. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του ενδιαφερομένου των τριών τελευταίων οικονομικών ετών ή, αν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το λόγο μη υποβολής της και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνονται τα απαιτούμενα ως άνω στοιχεία, από τα οποία θεμελιώνεται ο λόγος απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα όλων των φορολογούμενων μελών της οικογένειας του υποψηφίου, από κάθε πηγή, είτε δηλώνεται χωριστά είτε από κοινού.
9. Βεβαίωση του Τμήματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα του αδελφού στην περίπτωση που υπάρχει αδελφός που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.

Για τις περιπτώσεις μετεγγραφής για λόγους υγείας γονέων, απαιτείται επιπλέον των δικαιολογητικών 1 έως και 8 και ιατρική γνωμάτευση από πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Α της περίπτωσης 6 της παρούσας εγκυκλίου. Οι υγειονομικές επιτροπές που εξετάζουν τα δικαιολογητικά της περίπτωσης 6 του κεφαλαίου Α της εγκυκλίου αυτής εξετάζουν και τα ιατρικά πιστοποιητικά που προσκομίζουν οι δικαιούχοι μετεγγραφής της περίπτωσης αυτής.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1) Τα δικαιολογητικά για όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου. Κατά την ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο εαρινό εξάμηνο και αιτούνται μετεγγραφής για μη οικονομικούς λόγους. Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης μετεγγραφής είναι να έχει προηγηθεί η εγγραφή στο Τμήμα εισαγωγής.
2) Για τους σπουδαστές Τ.Ε.Ι. οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο εαρινό εξάμηνο και αιτούνται μετεγγραφής για οικονομικούς λόγους (περίπτωση 1 του κεφαλαίου Β), η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται από 1η έως 15η Απριλίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Σημειώνεται ότι όσοι ανήκουν στην κατηγορία της παρ.6 του κεφαλαίου Α της παρούσης εγκυκλίου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής και πέραν της προβλεπόμενης προθεσμίας, λόγω της μη έγκαιρης έκδοσης των αποτελεσμάτων από τα Τμήματα.
3) Οι αιτήσεις για μετεγγραφές εξετάζονται το αργότερο μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών (παρ.8 άρθρου 1 ν. 3282/04).
4) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν: α) μόνο όσοι βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους, εκτός και εάν ο λόγος μετεγγραφής στις περιπτώσεις 3, 4 και 5 του κεφαλαίου Α της εγκυκλίου αυτής, καθώς και της περίπτωσης 2 του κεφαλαίου Β, ανακύψει μεταγενέστερα. β) Οι υπαγόμενοι στην περίπτωση 1 του κεφαλαίου Α της εγκυκλίου αυτής έχουν δικαίωμα μετεγγραφής για τα α, β, γ, και δ εξάμηνα σπουδών τους (παρ. 1 άρθ. 3 ν.860/79) γ) Οι υπαγόμενοι στην περίπτωση 6 του ίδιου κεφαλαίου μετεγγράφονται σε οποιοδήποτε εξάμηνο και αν βρίσκονται. Οι υπαγόμενοι στην περίπτωση 1 του κεφαλαίου Β μετεγγράφονται μόνο εφόσον βρίσκονται στο γʼ εξάμηνο σπουδών.
5) Για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των τέκνων της περίπτωσης 2 του κεφαλαίου Α της παρούσας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης καθενός από αυτά.
6) Οι Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και οι Πρόεδροι των Τ.Ε.Ι. οφείλουν άμεσα να συγκροτήσουν τις προβλεπόμενες πενταμελείς υγειονομικές επιτροπές οι οποίες θα βεβαιώνουν με πρακτικό τους ότι οι λόγοι υγείας εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2640/1998 (Α΄ 206) , όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄152).
7) Διευκρινίζεται επίσης, ότι το οικογενειακό εισόδημα απεικονίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δήλωσης σαν το «δηλωθέν» (φορολογούμενο) εισόδημα, στο οποίο προστίθενται τα απαλλασσόμενα εισοδήματα καθώς και αυτά που φορολογούνται με ειδικό τρόπο. (σχετικό το αριθ. 1007501/147/Α0012/22-2-2007 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών)
Οι μετεγγραφές διενεργούνται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου φοιτητή ή σπουδαστή που υποβάλλεται από τον ίδιο ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα υποδοχής και η οποία συνοδεύεται οπωσδήποτε από τα κατά περίπτωση ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων, η οποία υπογράφεται από τον ίδιο το φοιτητή ή σπουδαστή. Σε περίπτωση που η αίτηση μετεγγραφής υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο επιβάλλεται να βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων από αρμόδιο όργανο.
9) Η Γ.Σ. του Τμήματος υποδοχής μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο για τη διευκόλυνση του έργου της ή για να πιστοποιήσει το λόγο για τον οποίο ζητείται η μετεγγραφή.
10) Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, δικαίωμα μετεγγραφής υφίσταται μόνο για ένα από τα δύο Τμήματα, κατʼ επιλογή του ενδιαφερομένου, που είναι πλησιέστερο στον τόπο της κατοικίας των γονέων ή στην πόλη που φοιτά ήδη ένας τουλάχιστον αδελφός ή αδελφή τους και είναι αντίστοιχο με το Τμήμα προέλευσης. Εφιστάται η προσοχή στο να ελέγχεται η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ του Τμήματος υποδοχής και του τόπου μόνιμης κατοικίας των γονέων ή της πόλης που φοιτά ήδη αδελφός ή αδελφή , έτσι ώστε να διαπιστώνεται ότι το τμήμα υποδοχής είναι ένα από τα δύο πλησιέστερα.
11) Η ύπαρξη αντιστοιχίας μεταξύ των Τμημάτων προκύπτει από τις διατάξεις των αριθμ. α) Β1/67859/5-7-2006 (Β΄874) για τα Πανεπιστήμια και β) 69066/Ε5/17-7-2006 (Bʼ 998) για τα Τ.Ε.Ι. Υπουργικών αποφάσεων. Αν διαπιστωθεί αναντιστοιχία μεταξύ Τμημάτων, η αναπεμπτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι δεσμευτική για τα οικεία Τμήματα.
12) Σε περίπτωση υποβολής ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών ή αναληθούς υπεύθυνης δήλωσης, η μετεγγραφή ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής και ο υπεύθυνος φοιτητής ή σπουδαστής διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος υποδοχής. Με την αριθμ. Φ.1/126470/Β3/ 10.11.2005 (Β΄1613) υπουργική απόφαση έχει συσταθεί Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο , το οποίο είναι αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων εφόσον αποδειχθεί υπαιτιότητα. Στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο με απόφασή του αποκλείει την επανεγγραφή του υπεύθυνου φοιτητή ή σπουδαστή στο Τμήμα προέλευσης με βάση την τελευταία συμμετοχή του στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.
13) Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής, η οποία είναι και το μόνο αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση των μετεγγραφών . Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι υποψήφιοι που μετεγγράφονται απαλλάσσονται από την εξέταση σε μαθήματα ή ασκήσεις που εξετάστηκαν με επιτυχία στο Τμήμα προέλευσης. Με την ίδια απόφαση οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές ή σπουδαστές υποχρεούνται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής κρίνεται ότι δε διδάχτηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης.
14) Κατάλογος με τις μετεγγραφές που πραγματοποιήθηκαν καθώς και με τις μετεγγραφές που δεν πραγματοποιήθηκαν αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος υποδοχής και κοινοποιείται μαζί με τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος μέχρι 31 Μαρτίου κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. και μέσω αυτού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας. Ο αντίστοιχος κατάλογος των μετεγγραφομένων κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κοινοποιείται μέχρι 31 Ιουλίου κάθε ακαδημαϊκού έτους (παρ. 10 άρθρου 1 ν.3282/2004).
Τα Τμήματα παρακαλούνται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008 να ανακοινωθούν το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους μετεγγραφόμενους να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου 2008. Ειδικά για τις μετεγγραφές των κατηγοριών χωρίς ποσοτικό περιορισμό, εάν είναι δυνατόν, να δοθεί άμεση προτεραιότητα.
15) Σημειώνεται ότι το Τμήμα υποδοχής μπορεί να προβαίνει σε εγγραφές των φοιτητών- σπουδαστών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μετεγγραφομένων, αφού πρώτα εξεταστούν οι τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και αφού αποσταλεί στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. ο οριστικός κατάλογος με τα πρακτικά της Γ.Σ. του Τμήματος προς έλεγχο νομιμότητας.
16) Αν διαπιστωθεί ότι πραγματοποιήθηκε μετεγγραφή χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή καθʼ υπέρβαση του νόμιμου ποσοστού ή χωρίς να υφίσταται αντιστοιχία μεταξύ των Τμημάτων προέλευσης και υποδοχής που δεν οφείλεται σε υποβολή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών ή αναληθούς υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του ενδιαφερομένου, η αναπεμπτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι δεσμευτική για το Τμήμα υποδοχής. Στην περίπτωση αυτή η μετεγγραφή ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και ο μετεγγραφόμενος φοιτητής ή σπουδαστής διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος υποδοχής και επανεγγράφεται στα μητρώα του Τμήματος Προέλευσης. (παρ. 10 άρθρο 1 ν. 3282/2004).
17) Στην έννοια του οικογενειακού εισοδήματος ,δεν υπολογίζονται ποσά εκτάκτων αποζημιώσεων (εφάπαξ , αποζημίωση απολυομένων κ.λ.π.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
1. Οι φοιτητές και σπουδαστές που εισάγονται στην ανώτατη εκπαίδευση με ειδικές διατάξεις ή με προσαύξηση των μορίων εισαγωγής τους ή ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής (παρ.11 άρθρου 1 ν.3282/2004,όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 άρθρου 14 ν. 3404/2005).
Οι διατάξεις περί μετεγγραφών, όπως τροποποιήθηκαν, εφαρμόζονται μόνο για όσους εισάγονται στα Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. της χώρας με βάση τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών και σπουδαστών που εισάγονται ως υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία όσων προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης (παρ. 4 άρθρου 14 ν. 3404/2005) και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 (λόγοι υγείας).
2. Λόγω της απαγόρευσης των μετεγγραφών εξωτερικού (ν. 3027/2002 Α΄152) φοιτητές και σπουδαστές που εισάγονται σε Τμήματα ή Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν έχουν το δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχα Τμήματα ή Σχολές Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της χώρας.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3242/04 (Αʼ 102) η αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) είναι αυτεπάγγελτη.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Καθ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
5. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα
Τεχνολογικού Τομέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης
6. Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τμήμα Βʼ (100)
7. Διεύθυνση Τεχνολογικού Τομέα Ανωτάτης. Εκπαίδευσης Τμήμα Δʼ (100)
8. Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (100)

:thanks:


-petros
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 16 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

haroula

Εκκολαπτόμενο μέλος

Η haroula αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 30 ετών και Φοιτητής. Έχει γράψει 353 μηνύματα.
Βασικά δε διάβασα όλο το post (λογικό). Έχω τρεις αδερφές που έχουν κάνει όλες μεταγραφή στο απθ. Δεν ξέρω αν οι τρίτεκνοι θεωρούνται τώρα πολύτεκνοι. Πάντως για να χάσεις τα προνόμια των πολυτέκνων πρέπει το μεγαλύτερο παιδί να γίνει 26. Η αδερφή μου (πού είναι στην ηλικία σου και είναι δίπλα μου τώρα) λέει ότι σε συμμερίζεται γιατί κι αυτή σκεφτόταν να ξαναδώσει αλλά μάλλον δε θα το κάνει για οικονομικούς λόγους. Πέρασε γεωπονία.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 16 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Γιώργος

Τιμώμενο Μέλος

Ο Γιώργος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι Διδακτορικός και μας γράφει απο Ελβετία (Ευρώπη). Έχει γράψει 30,791 μηνύματα.
Το δελτίο επιτυχίας είναι ένα μπλε χαρτί που σου λέει σε ποια σχολή πέρασες (σαν τιμολόγιο ένα πράγμα).
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 16 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Scandal

Διαχειριστής

Ο Πέτρος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 34 ετών, Φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής ΟΠΑ και μας γράφει απο Περιστέρι (Αττική). Έχει γράψει 16,014 μηνύματα.
Το δελτίο επιτυχίας είναι ένα μπλε χαρτί που σου λέει σε ποια σχολή πέρασες (σαν τιμολόγιο ένα πράγμα).
Δεν έχω πάντως κάτι τέτοιο. :what:
Από που υποτίθεται θα πρέπει να το έχω πάρει ή θα πρέπει να το πάρω;
-petros
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 16 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Γιώργος

Τιμώμενο Μέλος

Ο Γιώργος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι Διδακτορικός και μας γράφει απο Ελβετία (Ευρώπη). Έχει γράψει 30,791 μηνύματα.
Δεν έχω πάντως κάτι τέτοιο. :what:
Από που υποτίθεται θα πρέπει να το έχω πάρει ή θα πρέπει να το πάρω;
-petros
Από το σχολείο σου ρε συ.
Γράφει ποιες σχολές δήλωσες και πού μπήκες. Θυμάσαι στις εγγραφές τι δικαιολογητικά κατέθεσες;
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 16 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Scandal

Διαχειριστής

Ο Πέτρος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 34 ετών, Φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής ΟΠΑ και μας γράφει απο Περιστέρι (Αττική). Έχει γράψει 16,014 μηνύματα.
Από το σχολείο σου ρε συ.
Γράφει ποιες σχολές δήλωσες και πού μπήκες. Θυμάσαι στις εγγραφές τι δικαιολογητικά κατέθεσες;
Ναι αλλά δεν είχα κάποιο χαρτί με τις σχολές που είχα δηλώσει :what:

Anyway, αύριο ή μεθαύριο θα παώ στο ΤΕΙ Πειραιά και θα δείξει. :)


-petros
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 16 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Scandal

Διαχειριστής

Ο Πέτρος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 34 ετών, Φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής ΟΠΑ και μας γράφει απο Περιστέρι (Αττική). Έχει γράψει 16,014 μηνύματα.
Έχω μερικές απορίες σχετικά με τις μετεγγραφές. :)
Λοιπόν, στην οικογένεια είμαστε 3 αδέλφια και η αδελφή μου σπουδάζει εδώ στην Αθήνα. Επειδή λοιπόν θεωρούμαστε πολύτεκνη οικογένεια, έχω δικαίωμα να κάνω μετεγγραφή από το ΤΕΙ Χαλκίδας που πέρασα στο ΤΕΙ Πειραιά. (μπορεί να μην πηγαίνω αλλά θέλω να την κάνω τη μετεγγραφή).

Το θέμα είναι όμως ότι το προνόμιο αυτό της μετεγγραφής το θέλω και για του χρόνου αφού ξανα δίνω. Αν κάνω τώρα μετεγγραφή ενδέχεται να μη μπορώ να κάνω του χρόνου; :worry:
Επίσης, τον Ιανουάριο- Φεβρουάριο η αδελφή μου τελειώνει τις σπουδές της, δε πιστεύω να υπάρχει κίνδυνος να χάσω αυτό το προνόμιο του χρόνου ( ; ) :worry:
Τέλος, κάποια από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
-Αίτηση του ενδιαφερομένου.
Αυτή την αίτηση μου τη δίνουν και τη συμπληρώνω στο ΤΕΙ Πειραιά;

-Ατομικό δελτίο επιτυχίας ή αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών.
Ποιό ακριβώς πιστοποιητικό είναι αυτό;
-Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων ή βεβαίωση του Τμήματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα του αδελφού ή της αδελφής στην περίπτωση που υπάρχει αδελφός ή αδελφή που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. σε πόλη άλλη από αυτή της μόνιμης κατοικίας των γονέων.
Σαν τι έγγραφο;
-Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων, αλλά και θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.
Τι ακριβώς να γράψω στην υπεύθυνη δήλωση; (όποιος έχει κάποια εμπειρία ας μου γράψει τη φράση με τα μεταβλητά κενά :P ).

Θα πάω αύριο ή μεθαύριο να κάνω μετεγγραφή και θέλω να έχω όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. :)

Thanks!
-petros
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 16 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Γιώργος

Τιμώμενο Μέλος

Ο Γιώργος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι Διδακτορικός και μας γράφει απο Ελβετία (Ευρώπη). Έχει γράψει 30,791 μηνύματα.
Ατομικό δελτίο επιτυχίας: ένα μπλε χαρτί, σαν τιμολόγιο ένα πράγμα, που σου χορηγείται από το σχολείο σου μετά τις βάσεις και λέει ποιες σχολές δήλωσες, σε ποια σχολή πέρασες, με πόσα μόρια, και σε ποια θέση. :)


Αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών: χωρίς να παίρνω όρκο, μάλλον εννοεί την αναλυτική βαθμολογία από τη γραμματεία της σχολής σου.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 16 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Giovanna

Επιφανές μέλος

Η Giovanna αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 8,086 μηνύματα.
Έχω μερικές απορίες σχετικά με τις μετεγγραφές. :)
Λοιπόν, στην οικογένεια είμαστε 3 αδέλφια και η αδελφή μου σπουδάζει εδώ στην Αθήνα. Επειδή λοιπόν θεωρούμαστε πολύτεκνη οικογένεια, έχω δικαίωμα να κάνω μετεγγραφή από το ΤΕΙ Χαλκίδας που πέρασα στο ΤΕΙ Πειραιά. (μπορεί να μην πηγαίνω αλλά θέλω να την κάνω τη μετεγγραφή).

Το θέμα είναι όμως ότι το προνόμιο αυτό της μετεγγραφής το θέλω και για του χρόνου αφού ξανα δίνω. Αν κάνω τώρα μετεγγραφή ενδέχεται να μη μπορώ να κάνω του χρόνου; :worry:
Επίσης, τον Ιανουάριο- Φεβρουάριο η αδελφή μου τελειώνει τις σπουδές της, δε πιστεύω να υπάρχει κίνδυνος να χάσω αυτό το προνόμιο του χρόνου ( ; )
:worry:
Τέλος, κάποια από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

Αυτή την αίτηση μου τη δίνουν και τη συμπληρώνω στο ΤΕΙ Πειραιά;


Ποιό ακριβώς πιστοποιητικό είναι αυτό;

Σαν τι έγγραφο;

Τι ακριβώς να γράψω στην υπεύθυνη δήλωση;
(όποιος έχει κάποια εμπειρία ας μου γράψει τη φράση με τα μεταβλητά κενά :P ).

Θα πάω αύριο ή μεθαύριο να κάνω μετεγγραφή και θέλω να έχω όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. :)

Thanks!
-petros

1.απο τη στιγμη που θα ειστε παντα 3 αδερφια, κατω απο 23 η 26 (δε θυμαμαι το οριο, ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕ ΤΟ ΟΜΩς) δεν υπαρχει προβλημα, θα το δικαιουσαι παντα. υπαρχει περιπτωσε να μη σε αφησουν να το κανεις? ναι. αναλογα τη σχολη. μπορει να πεσεις σε τρελους φραφειοκρατες, να σου λενε μια εισαι στο ενα τει και μια στο αλλο και τετοια..ωσπου να χασεις ενα χρονο και τελικα να μην πας πουθενα (εγινε σε φιλη μου). πιθανοτητες πολυ λιγες ομως!

2.την αιτηση την παιρνεις απο τη γραμματεια. μην περιμενεις στην ουρα, πηγαινε και ζητα τη και κατσε στην ουρα. μεχρι να ρθει η σειρα σου θα την εχεις συμπληρωσει.

3.αυτο που ειπε ο γιωργος.ελπιζω να μη το χεις πεταξει...

4.λογαριασμος δεη,οτε, ευδαπ που να λεει τα στοιχεια των γονιων σου(εναν απο τους δυο, παντως οχι τη σπιτονοικοκυρα σας!) και τη διευθυνση μονιμης κατοικιας σας. ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ.

5.μια απλη δηλωση που παιρνεις απο κεπ της περιοχης σου, βαζεις τα στοιχεια σου και στον κενο χωρο γραφεις αυτες τις μπουρδες που λεει.
Δηλωνω οτι.....το περιεχομενο των υποβληθέντων δικαιολογητικών είναι ακριβες, και στο οποίο βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονεων μπλα μπλα.... δηλωνω επισης οτι γνωρίζω τις συνέπειες του νόμου και δήλωση ψευδών στοιχείων μπλα μπα....

ο,τι λεει δλδ, απλα αλλαζεις προσωπο. αυτο εκανα εγω αι το δεχτηκαν. μονο, ξεχασα να γραψω το υπογραμμισμενο και μου παν να το συμπληρωσω, παρολο που δε γραφοταν στο χαρτι.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 16 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Γιώργος

Τιμώμενο Μέλος

Ο Γιώργος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι Διδακτορικός και μας γράφει απο Ελβετία (Ευρώπη). Έχει γράψει 30,791 μηνύματα.
Δηλωνω οτι.....το περιεχομενο των υποβληθέντων δικαιολογητικών είναι ακριβες, και στο οποίο βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονεων μπλα μπλα.... δηλωνω επισης οτι γνωρίζω τις συνέπειες του νόμου και δήλωση ψευδών στοιχείων μπλα μπα....

ο,τι λεει δλδ, απλα αλλαζεις προσωπο. αυτο εκανα εγω αι το δεχτηκαν. μονο, ξεχασα να γραψω το υπογραμμισμενο και μου παν να το συμπληρωσω, παρολο που δε γραφοταν στο χαρτι.
Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καθώς υπάρχει τυπωμένο και υπογράφεις ότι το αποδέχεσαι, μαζί με όλα τ' άλλα. :hmm:
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 16 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Giovanna

Επιφανές μέλος

Η Giovanna αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 8,086 μηνύματα.
i know, κατω κατω, σε μια απο τις 4 σειρες.... με τη μικρη γραμματοσειρα...
τεσπα, αν δε θελει να καθυστερησει ας το γραψει.κακο δε νομιζω οτι κανει.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 16 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Scandal

Διαχειριστής

Ο Πέτρος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 34 ετών, Φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής ΟΠΑ και μας γράφει απο Περιστέρι (Αττική). Έχει γράψει 16,014 μηνύματα.
Thanks για τις απαντήσεις!

Ατομικό δελτίο επιτυχίας: ένα μπλε χαρτί, σαν τιμολόγιο ένα πράγμα, που σου χορηγείται από το σχολείο σου μετά τις βάσεις και λέει ποιες σχολές δήλωσες, σε ποια σχολή πέρασες, με πόσα μόρια, και σε ποια θέση. :)
Ρε παιδιά εγώ δεν το έχω αυτό :/:

Και μέχρι στιγμής δε μου ζητήθηκε πουθενά (ούτε κατά την εγγραφή μου στο ΤΕΙ Χαλκίδας).

Αυτά κατέθεσα κατά την εγγραφή μου:
* Αίτηση για εγγραφή (χορηγείται έντυπη από το Τμήμα της Σχολής)
* Νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης (απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.
* Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο εισαγώμενος δηλώνει ότι δεν είναι γραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού και ότι η επιτυχία πραγματοποιήθηκε με την α',β' ή γ' συμμετοχή στις Γενικές Εξετάσεις.
* Αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης.
* Πιστοποιητικό γέννησης.
* Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
* Αστυνομική ταυτότητα - Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητα.-petros
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 16 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Giovanna

Επιφανές μέλος

Η Giovanna αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 8,086 μηνύματα.
ρε παιδι μου δε θα στο ζητουσαν στη σχολη που γραφτηκες ενιγουει!
τραβα στο σχολειο και ζητα το, πες οτι εξαρχης δεν το πηρες.
και, αφοτου στο δωσουν, το καταθετεις στη μετεγγραφη.

οσο για τη δηλωση, οχι μονο σε κεπ...και στο νετ κυκλοφορει ελευθερη!
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 16 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Γιώργος

Τιμώμενο Μέλος

Ο Γιώργος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι Διδακτορικός και μας γράφει απο Ελβετία (Ευρώπη). Έχει γράψει 30,791 μηνύματα.
Για δες εδώ. Είναι για τις μεταγγραφές στους Αρχιτέκτονες ΕΜΠ.
(νταξ, πάνω-κάτω τα ίδια ζητούν παντού)

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΖΩΝΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟ ΓΑΜΟ Ή ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ Ή ΝΟΜΙΜΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΝΤΑ Ή ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΝΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ [highlight]ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ[/highlight],

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΓΑΜΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΝΤΑ ΖΩΝΤΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ. (παρ.1 εδ.α άρθρου 1 του Ν.3282/2004).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο σπουδών.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2007 από τον ίδιο τον φοιτητή ή τον νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στη Σχολή που ζητά την μετεγγραφή και είναι:
  1. Αίτηση για μετεγγραφή (χορηγείται από τη Γραμματεία).

  2. Πιστοποιητικό εγγραφής* , (εκδίδεται από το τμήμα προέλευσης) *το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να αναζητηθεί από την υπηρεσία μας εφόσον συναινεί ο ενδιαφερόμενος

  3. Αντίγραφο του Ατομικού Δελτίου Επιτυχίας (χορηγείται από το Λύκειο).

  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που συμπληρώνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, ασχέτως αν η αίτηση μετεγγραφής κατατίθεται από τον ίδιο ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στη Σχολή, στο κείμενο της οποίας θα αναγράφονται τα εξής: «τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή, η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας των γονέων μου είναι π.χ. στην Πάτρα (οδός, αριθμός, περιοχή και Ταχυδρομικός κώδικας), καθώς επίσης και ο τόπος φοίτησης του αδελφού ή αδελφής (εφόσον φοιτά εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας των γονέων) και γνωρίζω τις συνέπειες της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών»

  5. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ), από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων.

  6. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 16 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Giovanna

Επιφανές μέλος

Η Giovanna αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 8,086 μηνύματα.
ρε παιδια, υπαρχουν 8-10 κατηγοριες για ατομα με μετεγγραφη, ποσοτικου και μη ποσοτικου περιορισμου. για μενα ας πουμε, που ειμαι σε ειδικη κατηγορια, μου ζητησαν της παναγιας τα ματια. δε σημαινει οτι ολα αυτα θα τα ζητησουν και στον πετρο.
πετρο πηγαινε στη σχολη σου, και ζητα τους την εγκυκλιο. βρες την κατηγορια σου και εκει δες τα δικαιολογητικα. (αν και υποθετω οτι αυτο εκανες)
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 16 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

io-io

Διάσημο μέλος

Η io-io αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 2,878 μηνύματα.
Πετρο, αν θες μου λες, αλλα γιατι θες τη μεταγραφη αφου δεν πας στη σχολη?

Απλα μου κανει καπως, ειναι ο κοσμος που τις εχει αναγκη τις μεταγραφες, το θεωρω λιγο ασχημο να κανουν αιτησεις αυτοι που δεν τις χρειαζονται....

Ομως επειδη δεν ξερω για ποιο λογο μπορει να τη θελεις, το παραπανω ειναι απλα μια γενικη παρατηρηση.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 16 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Giovanna

Επιφανές μέλος

Η Giovanna αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 8,086 μηνύματα.
κι εγω την ειχα αυτη την απορια...
ΠΟΛΥΣ κοσμος τη χρειαζεται, πραγματικα... αλλα αν ανηκει ετσι κι αλλιως στους "μη ποσοτικου περιορισμου" θα την παρει, και αυτος και ολοι οι αλλοι της ιδιας κατηγοριας με αυτον, δεν υπαρχει περιορισμος.

αλλα οντως, κι εγω την εχω την απορια.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 16 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Scandal

Διαχειριστής

Ο Πέτρος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 34 ετών, Φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής ΟΠΑ και μας γράφει απο Περιστέρι (Αττική). Έχει γράψει 16,014 μηνύματα.
Πετρο, αν θες μου λες, αλλα γιατι θες τη μεταγραφη αφου δεν πας στη σχολη?

Απλα μου κανει καπως, ειναι ο κοσμος που τις εχει αναγκη τις μεταγραφες, το θεωρω λιγο ασχημο να κανουν αιτησεις αυτοι που δεν τις χρειαζονται....

Ομως επειδη δεν ξερω για ποιο λογο μπορει να τη θελεις, το παραπανω ειναι απλα μια γενικη παρατηρηση.
1. Για να μη ξανα πατήσω στο ΤΕΙ Χαλκίδας.
2. Για να έχω διαθέσιμο το δείλημα μετά τις ερχόμενες πανελλαδικές - σε περίπτωση που δεν τα πάω καλά-, να ξανα δώσω ή να μείνω στο ΤΕΙ Αυτοματισμού (Πειραιά). :)


-petros
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 16 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Giovanna

Επιφανές μέλος

Η Giovanna αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 8,086 μηνύματα.
σωστο, γιατι οχι.:)
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 16 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

io-io

Διάσημο μέλος

Η io-io αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 2,878 μηνύματα.
Οκ, καταλαβα!:)

Θενξ!
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 16 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Status
Το θέμα δεν είναι ανοιχτό για νέες απαντήσεις.

Χρήστες Βρείτε παρόμοια

Top