×
Επεξεργασία Προφίλ Επεξεργασία Avatar Επεξεργασία Υπογραφής Επεξεργασία Επιλογών E-mail και Κωδικός Ρυθμίσεις Ειδοποιήσεων
×
Αποσύνδεση Οι Συνδρομές μου Το Προφίλ μου Τα Posts μου Τα Threads μου Λίστα Επαφών Αντιδράσεις σε Posts μου Παραθέσεις των Posts μου Αναφορές σε Εμένα Ενέργειες Συντονιστών Αόρατος Χρήστης
Αναζήτηση στο iSchool!
Τι;
Πως;
Ταξινόμηση
Που;
Σε συγκεκριμένη κατηγορία;
Ποιος;
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Συμπληρώστε τουλάχιστον το πεδίο Τι;

Το iSchool είναι η μεγαλύτερη μαθητική διαδικτυακή κοινότητα με 67,808 εγγεγραμμένα μέλη και 2,441,516 μηνύματα σε 76,727 θέματα. Αυτή τη στιγμή μαζί με εσάς απολαμβάνουν το iSchool άλλα 320 άτομα.

Καλώς ήρθατε στο iSchool!

Εγγραφή Βοήθεια

Θέσεις κατόπιν μεταφοράς

spinalgr1990 (Γιάννης)

Εκκολαπτόμενο Μέλος

Ο Γιάννης αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Έχει γράψει 102 μηνύματα.

O spinalgr1990 / έγραψε: στις 11:39, 02-12-18:

#1
Θέλω να μου απαντήσει όποιος γνωρίζει τι είναι η κατηγορία '' θέσεις κατόπιν μεταφοράς'' και γιατί δίνουν αυτές τις εξτρά θέσεις στη σχολή της Πυροσβεστικής. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Εικόνα σε μεγέθυνση

edited Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spinalgr1990 : 02-12-18 στις 11:42.
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

Λένω

Επιφανές Μέλος

H Λένω αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 2,272 μηνύματα.

H Λένω έγραψε: στις 16:18, 04-12-18:

#2
Βάσει
1) Του Νόμου 4327/2015 (άρθρο 29) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 50 τ.Α΄/14-5-2015
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pd...PHfm9QCWv_Hsl3 και
2) Της παρακάτω υπουργικής απόφασης 143458/Ζ1/14-9-2015 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2011 τ.Β΄/16-9-2015

Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 και 2 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουρ−
γία και διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
(ΦΕΚ 195 Α΄),
β) του άρθρου 29 του Ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα
για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α΄),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
δ) του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Σύσταση μετονομα−
σίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
ε) του Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ) της υπ’ αριθμ. 139804/B1/4−9−2014 (ΦΕΚ 2492 Β΄)
υπουργικής απόφασης «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών
Τμημάτων» καθώς και τις ισχύουσες αντιστοιχίες για
τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες,
ζ) της υπ’ αριθμ. 140277/Ε5/5−9−2014 (ΦΕΚ 2435 Β΄)
υπουργικής απόφασης «Αντιστοιχίσεις Τμημάτων Τ.Ε.Ι.
που αφορούν στη διαδικασία μεταφοράς θέσεων εισα−
γωγής στα Α.Ε.Ι.».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετού−
ντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας,
δικαιούνται να μεταφέρουν, κατά τις κείμενες διατάξεις,
τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα
Πανεπιστημίου, εφόσον είναι φοιτητές Πανεπιστημίου
και σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Τ.Ε.Ι., εφόσον είναι
φοιτητές Τ.Ε.Ι., που εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή
Τμήμα Α.Ε.Ι. στον τόπο αυτό, οι ανωτέρω δύνανται να
μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο
Α.Ε.Ι. της πόλης όπου υπηρετούν.
Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς
θέσης φοίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση
για τη μεταφορά της θέσης φοίτησης από την 15η Σε−
πτεμβρίου έως και την 15η Οκτωβρίου εκάστου έτους,
στη Σχολή ή στο Τμήμα του ΑΕΙ υποδοχής.
Η αίτησή τους θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό
σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχί−
ας ή φοίτησής τους, και από πρόσφατο πιστοποιητικό
υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο θα αναγράφεται η
πόλη, όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το
καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο.
Αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη αντιστοιχίας σύμφωνα με
τις με αρ. 139804/B1/4−9−2014 (ΦΕΚ 2492 Β΄) και 140277/
Ε5/5−9−2014 (ΦΕΚ 2435 Β΄) υπουργικές αποφάσεις και
η συνδρομή των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, η
Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος υποδοχής ενη−
μερώνει τον ενδιαφερόμενο για τη μεταφορά της θέσης
φοίτησής του, και προβαίνει στην εγγραφή του, εφόσον
αποσταλεί υπηρεσιακά ο φάκελος του με τη βεβαίωση
διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης κατόπιν σχετικής
αίτησης του ενδιαφερομένου.
Άρθρο 3
Οι μεταφερόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση
των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Σεπτεμβρίου 2015
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ − ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ − ΔΗΜΑΚΟΥ
edited Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Λένω : 04-12-18 στις 16:45.
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

spinalgr1990 (Γιάννης)

Εκκολαπτόμενο Μέλος

Ο Γιάννης αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Έχει γράψει 102 μηνύματα.

O spinalgr1990 / έγραψε: στις 19:07, 05-12-18:

#3
Δεν το πολυκαταλαβα..τι ακριβως θελει να πει?
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

Λένω

Επιφανές Μέλος

H Λένω αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 2,272 μηνύματα.

H Λένω έγραψε: στις 02:16, 06-12-18:

#4
Οι φοιτητές που είναι διορισμένοι μόνιμα στις ΄Ενοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας δικαιούνται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στην αντίστοιχη σχολή της πόλης που υπηρετούν. Αν δεν υπάρχει στην πόλη που υπηρετούν τότε μεταφέρουν τη θέση τους στο πλησιέστερο ΑΕΙ της πόλης που υπηρετούν που υπάρχει αντίστοιχη σχολή.
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

spinalgr1990 (Γιάννης)

Εκκολαπτόμενο Μέλος

Ο Γιάννης αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Έχει γράψει 102 μηνύματα.

O spinalgr1990 / έγραψε: στις 14:05, 06-12-18:

#5
και για ποιο λογο στις βασεις υπαρχει η στηλη που λεει θεσεις κατοπιν μεταφορας ?
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση
Απάντηση στο θέμα


Χρήστες

Βρείτε παρόμοια