×
Επεξεργασία Προφίλ Επεξεργασία Avatar Επεξεργασία Υπογραφής Επεξεργασία Επιλογών E-mail και Κωδικός
×
Αποσύνδεση Οι Συνδρομές μου Το Προφίλ μου Τα Posts μου Τα Threads μου Λίστα Επαφών Αόρατος Χρήστης
Αναζήτηση στο iSchool!
Τι;
Πως;
Ταξινόμηση
Που;
Σε συγκεκριμένη κατηγορία;
Ποιος;
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Συμπληρώστε τουλάχιστον το πεδίο Τι;

Το iSchool είναι η μεγαλύτερη μαθητική διαδικτυακή κοινότητα με 67,327 εγγεγραμμένα μέλη και 2,430,441 μηνύματα σε 75,865 θέματα. Αυτή τη στιγμή μαζί με εσάς απολαμβάνουν το iSchool άλλα 277 άτομα.

Καλώς ήρθατε στο iSchool!

Εγγραφή Βοήθεια

Βοήθεια/Απορίες στα Αρχαία Ελληνικά

Scandal (Πέτρος)

Διαχειριστής

Ο Πέτρος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 29 ετών , Φοιτητής και μας γράφει απο Περιστέρι (Αττική). Έχει γράψει 4,370 μηνύματα.

O Scandal έγραψε: στις 06:11, 05-01-08:

#1
Ξενοφώντος Ελληνικά(2,1,16-32)
Οι Αθηνα###8055;οι με ορμητ###8053;ριο τη Σ###8049;μο λεηλατο###8059;σαν τη χ###8061;ρα του
βασιλι###8049; (Μ. Ασ###8055;α), κινο###8059;νταν με επιθετικο###8059;ς προσανατολισμο###8059;ς
προς τη Χ###8055;ο και την ΄###8137;φεσο, προετοιμ###8049;ζονταν για ναυμαχ###8055;α και
εξ###8051;λεξαν επιπλ###8051;ον στρατηγο###8059;ς εκτ###8057;ς απ###8057; αυτο###8059;ς που υπ###8053;ρχαν τον
Τυδ###8051;α, τον Μ###8051;νανδρο και τον Κηφισ###8057;δοτο.

Ο Λ###8059;σανδρος κατευθ###8059;νεται με τα πλο###8055;α του απ###8057; τη Ρ###8057;δο προς τον
Ελλ###8053;σποντο πλ###8051;οντας κοντ###8049; στα παρ###8049;λια της Μ Ασ###8055;ας για (να
εμποδ###8055;σει ) την ###8051;ξοδο των πλο###8055;ων και για τις π###8057;λεις που ε###8055;χαν
αποστατ###8053;σει απ###8057; αυτο###8059;ς. Και οι Αθηνα###8055;οι ανο###8055;χτηκαν κι αυτο###8055; στο
ανοιχτ###8057; π###8051;λαγος, γιατ###8055; η Ασ###8055;α ###8053;ταν εχθρικ###8053; γι αυτο###8059;ς.

Ο Λ###8059;σανδρος κατευθ###8059;νεται με τα πλο###8055;α του απ###8057; την ###8123;βυδο προς
την Λ###8049;μψακο που ###8053;ταν π###8057;λη συμμαχικ###8053; με τους Αθηνα###8055;ους.
Ακολουθο###8059;σαν με τα π###8057;δια οι κ###8049;τοικοι της Αβ###8059;δου και οι ###8049;λλοι.
Επικεφαλ###8053;ς αυτ###8061;ν ###8053;ταν ο Θ###8061;ρακας ο Λακεδαιμ###8057;νιος. Αφο###8059;
επιτ###8051;θηκαν στην π###8057;λη , την κατ###8051;λαβαν με ###8051;φοδο και οι στρατι###8061;τες
τη λεηλ###8049;τησαν καθ###8061;ς ε###8055;χε πλο###8059;σια αποθ###8051;ματα κρασιο###8059; και
σιτηρ###8061;ν και ε###8055;χε υπερεπ###8049;ρκεια στα απαρα###8055;τητα για την επιβ###8055;ωση.
Τους ελε###8059;θερους πολ###8055;τες ο Λ###8059;σανδρος τους ###8049;φησε.

Οι Αθηνα###8055;οι, πλ###8051;οντας απ###8057; π###8055;σω τους, προσορμ###8055;στηκαν στον
Ελαιο###8059;ντα της Χερρον###8053;σου με εκατ###8057;ν ογδ###8057;ντα πλο###8055;α. Εκε###8055; λοιπ###8057;ν,
την ###8061;ρα που ###8051;παιρναν το πρ###8057;γευμα, ###8051;φτασε σʼ αυτο###8059;ς η αναγγελ###8055;α
των γεγον###8057;των στη Λ###8049;μψακο και αμ###8051;σως με τα πλο###8055;α τους
προωθ###8053;θηκαν στη Σηστ###8057;. Απ###8057; εκε###8055;, αφο###8059; ανεφοδι###8049;στηκαν, αμ###8051;σως
###8051;πλευσαν στους Αιγ###8057;ς ποταμο###8059;ς, απ###8051;ναντι απ###8057; τον Ελλ###8053;σποντο.
Το ###8049;νοιγμα του Ελλησπ###8057;ντου στο σημε###8055;ο αυτ###8057; ε###8055;ναι περ###8055;που δεκαπ###8051;ντε
στ###8049;διοι (2700μ).Εκε###8055; λοιπ###8057;ν π###8053;ραν το δε###8055;πνο τους.

Και ο Λ###8059;σανδρος την επ###8057;μενη ν###8059;χτα, ###8057;ταν ###8049;ρχισε να φ###8051;γγει,
###8051;δωσε εντολ###8053;(στα πληρ###8061;ματα) να π###8049;ρουν το πρ###8057;γευμα και να
επιβιβαστο###8059;ν στα πλο###8055;α, αφο###8059; τα ετο###8055;μασε ###8057;λα για ναυμαχ###8055;α και
τοποθ###8051;τησε στα πλ###8049;για των πλο###8055;ων παραπετ###8049;σματα και ###8051;δωσε
ρητ###8053; εντολ###8053; απ###8057; πριν να μην κινηθε###8055; κανε###8055;ς απ###8057; την παρ###8049;ταξη
μ###8053;τε να βγει προς τα ανοιχτ###8049;.

Και οι Αθηνα###8055;οι με την ανατολ###8053; του ###8053;λιου παρ###8051;ταξαν το στ###8057;λο
τους μετωπικ###8049; προς το λιμ###8049;νι για ναυμαχ###8055;α. Και, επειδ###8053; ο
Λ###8059;σανδρος δεν ###8051;βγαινε (για να τους αντιμετωπ###8055;σει) κι η ###8061;ρα ###8053;ταν
προχωρημ###8051;νη, απ###8051;πλευσαν ξαν###8049; στους Αιγ###8057;ς ποταμο###8059;ς.

Ο Λ###8059;σανδρος δι###8051;ταξε τα ταχ###8059;πλο###8049; του να ακολουθ###8053;σουν τους
Αθηνα###8055;ους και, αφο###8059; παρατηρ###8053;σουν (κατασκοπε###8059;σουν) τι κ###8049;νουν
(οι Αθηνα###8055;οι) ###8057;ταν αποβιβαστο###8059;ν, να επιστρ###8051;ψουν και να του το
αναφ###8051;ρουν. Και δεν αποβ###8055;βασε τα πληρ###8061;ματα πιο μπροστ###8049;, παρ###8049;
μ###8057;νο αφο###8059; ###8053;ρθαν αυτ###8049;(τα ταχ###8059;πλοα).Και αυτ###8049; τα ###8051;κανε για
τ###8051;σσερις ημ###8051;ρες. Και οι Αθηνα###8055;οι ξαν###8049;βγαιναν στα ανοιχτ###8049;.

Ο Αλκιβι###8049;δης ###8057;μως, καθ###8061;ς παρατ###8053;ρησε απ###8057; τα τε###8055;χη τους μεν
Αθηνα###8055;ους να ###8051;χουν αγκυροβολ###8053;σει στην ανοιχτ###8053; παραλ###8055;α, να μην
###8051;χουν κοντ###8049; κ###8049;ποια π###8057;λη και να αναζητο###8059;ν τα απαρα###8055;τητα απ###8057; τη
Σηστ###8057; σε μια απ###8057;σταση δεκαπ###8051;ντε σταδ###8055;ων απ###8057; τα πλο###8055;α, τους δε
εχθρο###8059;ς να βρ###8055;σκονται σε λιμ###8049;νι, σε π###8057;λη και να ###8051;χουν τα π###8049;ντα
(στη δι###8049;θεσ###8053; τους), ε###8055;πε ###8057;τι αυτο###8055; (οι Αθηνα###8055;οι) δεν ###8051;χουν
αγκυροβολ###8053;σει σε καλ###8057; σημε###8055;ο και τους συμβο###8059;λευε να
μεταφερθο###8059;ν στη Σηστ###8057; σε λιμ###8049;νι και σε π###8057;λη. «Εκε###8055; ###8049;ν ε###8055;στε, θα
ναυμαχ###8053;σετε», ε###8055;πε, «###8057;ποτε θελ###8053;σετε».

Οι στρατηγο###8055; ###8057;μως, και κυρ###8055;ως ο Τυδ###8051;ας και ο Μ###8051;νανδρος, τον
δι###8051;ταξαν να φ###8059;γει. Γιατ###8055; (ε###8055;παν ###8057;τι) αυτο###8055; ε###8055;ναι τ###8061;ρα στρατηγο###8055; και
###8057;χι εκε###8055;νος. Κι αυτ###8057;ς σηκ###8061;θηκε και ###8051;φυγε.

Και ο Λ###8059;σανδρος, ###8057;ταν ###8051;φτασε η π###8051;μπτη μ###8051;ρα με τους Αθηνα###8055;ους
να πλ###8051;ουν εναντ###8055;ον του, ε###8055;πε σʼ εκε###8055;νους που τους ακολουθο###8059;σαν
κατ###8049; διαταγ###8053; του, ###8057;ταν τους δουν να ###8051;χουν αποβιβαστε###8055; και να
ε###8055;ναι διασκορπισμ###8051;νοι σε δι###8049;φορα σημε###8055;α της Χερρον###8053;σου(πρ###8049;γμα
που ###8057;λο και πιο πολ###8059; ###8051;καναν μ###8051;ρα με τη μ###8051;ρα και γιατ###8055; αγ###8057;ραζαν
τα τρ###8057;φιμα απ###8057; μακρι###8049; και γιατ###8055; περιφρονο###8059;σαν πλ###8051;ον το
Λ###8059;σανδρο, επειδ###8053; δεν ###8051;βγαινε να τους αντιμετωπ###8055;σει)αφο###8059;
πλε###8059;σουν π###8049;λι προς αυτ###8057;ν, να σηκ###8061;σουν ασπ###8055;δα στα μισ###8049; της
διαδρομ###8053;ς. Κι εκε###8055;νοι ###8051;καναν αυτ###8049;, ###8057;πως τους πρ###8057;σταξε.

Κι ο Λ###8059;σανδρος αμ###8051;σως ###8051;δωσε εντολ###8053; να πλε###8059;σουν με τη μ###8051;γιστη
δυνατ###8053; ταχ###8059;τητα. Μαζ###8055; του π###8053;γε και ο Θ###8061;ρακας ###8051;χοντας το πεζικ###8057;.
Κι ο Κ###8057;νωνας, μ###8057;λις αντιλ###8053;φθηκε την επ###8055;θεση, ###8051;δωσε εντολ###8053; να
τρ###8051;ξουν αμ###8051;σως ###8057;λοι στα πλο###8055;α. Καθ###8061;ς ###8057;μως ###8053;ταν διασκορπισμ###8051;νοι
οι ###8049;νθρωποι, ###8049;λλα απ###8057; αυτ###8049; ε###8055;χαν δυο σειρ###8051;ς κωπηλ###8049;τες, ###8049;λλα μια
σειρ###8049; και ###8049;λλα ###8053;ταν εντελ###8061;ς ###8049;δεια. Το πλο###8055;ο του Κ###8057;νωνα και ###8049;λλα
εφτ###8049; γ###8059;ρω απ###8057; αυτ###8057;ν μαζ###8055; και η Π###8049;ραλος ανο###8055;χτηκαν στο π###8051;λαγος
συγκεντρωμ###8051;να και με το σ###8059;νολο του πληρ###8061;ματος να επιβα###8055;νει,
εν###8061; τα υπ###8057;λοιπα ###8057;λα τα ###8051;πιασε στην ακτ###8053; ο Λ###8059;σανδρος. Τους πιο
πολλο###8059;ς ###8049;ντρες τους συν###8051;λαβε στην ξηρ###8049;. Κ###8049;ποιοι απ###8057; αυτο###8059;ς
κατ###8051;φυγαν σε μικρ###8049; οχυρ###8049;. Κι ο Κ###8057;νωνας, φε###8059;γοντας με τα εννι###8049;
πλο###8055;α, επειδ###8053; αντιλ###8053;φθηκε ###8057;τι το παιχν###8055;δι χ###8049;θηκε για τους
Αθηνα###8055;ους(###8051;χουν καταστραφε###8055; οι Αθηνα###8055;οι), αφο###8059; προσορμ###8055;στηκε
στην Αβαρν###8055;δα, το ακρωτ###8053;ριο της Λαμψ###8049;κου, π###8053;ρε απ###8057; εκε###8055; τα
μεγ###8049;λα ιστ###8055;α των πλο###8055;ων του Λυσ###8049;νδρου και ο ###8055;διος με οχτ###8061; πλο###8055;α
κατευθ###8059;νθηκε προς τον Ευαγ###8057;ρα στην Κ###8059;προ, η δε Π###8049;ραλος προς
την Αθ###8053;να για να ανακοιν###8061;σει τις εξελ###8055;ξεις.

Στη συν###8051;χεια o Λ###8059;σανδρος μετ###8051;φερε στη Λ###8049;μψακο τα πλο###8055;α και
τους αιχμαλ###8061;τους και ###8057;λα τα ###8049;λλα. Απ###8057; τους στρατηγο###8059;ς των
Αθηνα###8055;ων συν###8051;λαβε μαζ###8055; με ###8049;λλους τον Φιλοκλ###8053; και τον
Αδε###8055;μαντο. Την ###8055;δια μ###8051;ρα που αυτ###8049; π###8051;τυχε, ###8051;στειλε στη Σπ###8049;ρτη τον
ληστ###8053; Θε###8057;πομπο απ###8057; τη Μ###8055;λητο για να ανακοιν###8061;σει τις εξελ###8055;ξεις ο
οπο###8055;ος τις ανακο###8055;νωσε φτ###8049;νοντας μετ###8049; απ###8057; τρεις ημ###8051;ρες. Μετ###8049; απ###8057;
αυτ###8049; ο Λ###8059;σανδρος συγκ###8049;λεσε τους συμμ###8049;χους και τους προ###8051;τρεψε
να αποφασ###8055;σουν για την τ###8059;χη των αιχμαλ###8061;των. Εκε###8055; λοιπ###8057;ν πολλ###8051;ς
κατηγορ###8055;ες διατυπ###8061;νονταν σε β###8049;ρος των Αθηνα###8055;ων και για ###8057;σα
εγκλ###8053;ματα πολ###8051;μου ε###8055;χαν ###8053;δη διαπρ###8049;ξει και για ###8057;σα με ψ###8053;φισμα
ε###8055;χαν αποφασ###8055;σει να κ###8049;νουν σε περ###8055;πτωση που νικο###8059;σαν σε
ναυμαχ###8055;α, να αποκ###8057;ψουν δηλαδ###8053; το δεξ###8055; χ###8051;ρι ###8057;λων των
αιχμαλ###8061;των και επειδ###8053;, ###8057;ταν συν###8051;λαβαν δυο τρι###8053;ρεις, μια
Κορινθιακ###8053; και μια απ###8057; την ###8123;νδρο, ε###8055;χαν πετ###8049;ξει στη θ###8049;λασσα
###8057;λους τους ###8049;ντρες. Και ο στρατηγ###8057;ς που τους ###8051;σπρωξε στο χαμ###8057;
###8053;ταν ο Φιλοκλ###8053;ς. Λ###8051;γονταν κι ###8049;λλα πολλ###8049; και δι###8049;φορα και
αποφασ###8055;στηκε να σκοτ###8061;σουν τους αιχμαλ###8061;τους που ###8053;ταν
Αθηνα###8055;οι, εκτ###8057;ς απ###8057; τον Αδε###8055;μαντο, καθ###8061;ς μ###8057;νο αυτ###8057;ς ###8053;ταν
αντ###8055;θετος στην συζ###8053;τηση που ###8051;γινε στην εκκλησ###8055;α του δ###8053;μου για
τον ακρωτηριασμ###8057; των χερι###8061;ν. Κατηγορ###8053;θηκε ###8057;μως απ###8057; κ###8049;ποιους
###8057;τι πρ###8057;δωσε τα πλο###8055;α. Και ο Λ###8059;σανδρος, αφο###8059; πρ###8061;το ρ###8061;τησε τον
Φιλοκλ###8053; που π###8051;ταξε στη θ###8049;λασσα τους Ανδρ###8055;ους και τους
Κορινθ###8055;ους, τι του ###8049;ξιζε να π###8049;θει, αφο###8059; ###8049;ρχισε να διαπρ###8049;ττει
εγκλ###8053;ματα πολ###8051;μου εις β###8049;ρος των Ελλ###8053;νων, τον ###8051;σφαξε.

Κινήσεις και τακτική του Λυσάνδρου
Αφο###8059; λοιπ###8057;ν ο Λ###8059;σανδρος ρ###8059;θμισε την κατ###8049;σταση στη
Λ###8049;μψακο, ###8051;πλευσε εν###8049;ντια στο Βυζ###8049;ντιο και την Καλχηδ###8057;να.
Κι εκε###8055;νοι(οι κ###8049;τοικοι αυτ###8061;ν των π###8057;λεων) τον υποδ###8051;χτηκαν, αφο###8059;
πρωτ###8059;τερα εξασφ###8049;λισαν με επ###8055;σημη συμφων###8055;α ασφαλ###8053;
αποχ###8061;ρηση της αθηναϊκ###8053;ς φρουρ###8049;ς. Εκε###8055;νοι ###8057;μως που ε###8055;χαν
παραδ###8061;σει με προδοσ###8055;α στον Αλκιβι###8049;δη το Βυζ###8049;ντιο τ###8057;τε
κατ###8051;φυγαν στον Π###8057;ντο, στη συν###8051;χεια στην Αθ###8053;να και
πολιτογραφ###8053;θηκαν Αθηνα###8055;οι. Εν τω μεταξ###8059; ο Λ###8059;σανδρος και τους
φρουρο###8059;ς των Αθηνα###8055;ων αλλ###8049; και κ###8049;θε φορ###8049; που κ###8049;που ###8051;βλεπε
κ###8049;ποιον ###8049;λλο Αθηνα###8055;ο τους ###8051;διωχνε προς την Αθ###8053;να, χορηγ###8061;ντας
εγγυ###8053;σεις ασφ###8049;λειας μ###8057;νο για τη διαδρομ###8053; αυτ###8053; και για πουθεν###8049;
αλλο###8059;, γνωρ###8055;ζοντας ###8057;τι ###8057;σο πιο πολλο###8055; συγκεντρ###8061;νονταν στην
Αθ###8053;να και στον Πειραι###8049;, τ###8057;σο πιο γρ###8053;γορα θα εμφανιζ###8057;ταν η
###8051;λλειψη των αναγκα###8055;ων. Αφο###8059; λοιπ###8057;ν ###8049;φησε π###8055;σω του σαν διοικητ###8053;
της Καλχηδ###8057;νας και του Βυζαντ###8055;ου τον Σθεν###8051;λαο απ###8057; τη Λακων###8055;α
και επ###8051;στρεψε στη Λ###8049;μψακο, ασχολο###8059;νταν με την επισκευ###8053; των
πλο###8055;ων.

Ο αντίκτυπος της συμφοράς στην Αθήνα
Και στην Αθ###8053;να, ###8057;ταν ###8051;φτασε η Π###8049;ραλος κατ###8049; τη δι###8049;ρκεια της
ν###8059;χτας διαδ###8055;δονταν η συμφορ###8049; και ο θρ###8053;νος μ###8051;σα απ###8057; τα μακρ###8049;
τε###8055;χη στην π###8057;λη ###8051;φτανε, με το να την ανακοιν###8061;νει ο ###8051;νας στον
###8049;λλο. ###8137;τσι εκε###8055;νη τη ν###8059;χτα καν###8051;νας δεν κοιμ###8053;θηκε ,γιατ###8055;
θρηνο###8059;σαν ###8057;χι μ###8057;νο γι αυτο###8059;ς που χ###8049;θηκαν αλλ###8049; πολ###8059;
περισσ###8057;τερο οι ###8055;διοι τους εαυτο###8059;ς τους, γιατ###8055; ν###8057;μιζαν ###8057;τι θα π###8049;θουν
τ###8051;τοια που ###8051;καναν και στους κατο###8055;κους της Μ###8053;λου που ###8053;ταν
###8049;ποικοι των Λακεδαιμον###8055;ων, αφο###8059; τους ν###8055;κησαν με πολιορκ###8055;α, και
στους κατο###8055;κους της Ιστια###8055;ας και της Σκι###8061;νης και της Τορ###8061;νης και
της Α###8055;γινας και σε πολλο###8059;ς ###8049;λλους απ###8057; τους ###8137;λληνες. Και την
επ###8057;μενη μ###8051;ρα ###8051;καναν συγκ###8051;ντρωση του λαο###8059; στην οπο###8055;α
αποφασ###8055;στηκε και τα λιμ###8049;νια να μπαζ###8061;σουν , εκτ###8057;ς απ###8057; ###8051;να, και να
επισκευ###8049;σουν τα τε###8055;χη και φρουρ###8051;ς να τοποθετ###8053;σουν και να ετοιμ###8049;σουν
την π###8057;λη σε ###8057;λα τα ###8049;λλα σαν για πολιορκ###8055;α. Και αυτο###8055; με αυτ###8049; ασχολο###8059;νταν..


Διπλωματικό παρασκήνιο. Παράδοση της Αθήνας.
Κι εν###8061; ###8051;τσι ε###8055;χε η κατ###8049;σταση , ο Θηραμ###8051;νης ε###8055;πε στην εκκλησ###8055;α
του δ###8053;μου ###8057;τι, αν θ###8051;λουν να στε###8055;λουν αυτ###8057;ν τον ###8055;διο στο Λ###8059;σανδρο,
θα επιστρ###8051;ψει γνωρ###8055;ζοντας τι απ###8057; τα δυο (ισχ###8059;ει), οι Σπαρτι###8049;τες
επιμ###8051;νουν για τα τε###8055;χη, επειδ###8053; θ###8051;λουν να υποδουλ###8061;σουν την π###8057;λη
###8053; σαν εγγ###8059;ηση. Αφο###8059; ###8057;μως(πρ###8049;γματι) στ###8049;λθηκε, ξ###8057;δευε το χρ###8057;νο
του μ###8051;νοντας κοντ###8049; στο Λ###8059;σανδρο για τρεις μ###8053;νες και παραπ###8049;νω,
περιμ###8051;νοντας την ###8061;ρα που οι Αθηνα###8055;οι θα ###8053;ταν διατεθειμ###8051;νοι
(σκ###8057;πευαν) να συμφων###8053;σουν σε ###8057;λα ###8057;σα θα τους υπαγ###8057;ρευε
κ###8049;ποιος, εξαιτ###8055;ας της ###8051;λλειψης των τροφ###8055;μων. Αφο###8059; λοιπ###8057;ν γ###8059;ρισε
τον τ###8051;ταρτο μ###8053;να, ανακο###8055;νωσε στην εκκλησ###8055;α του δ###8053;μου ###8057;τι ως
τ###8057;τε τον κρατο###8059;σε ο Λ###8059;σανδρος και ###8057;τι για τη συν###8051;χεια διατ###8049;ζει
(προτρ###8051;πει) να π###8049;νε στη Σπ###8049;ρτη. Γιατ###8055; (του ε###8055;πε ο Λ###8059;σανδρος ###8057;τι)
δεν ε###8055;ναι αρμ###8057;διος για ###8057;σα ρωτ###8053;θηκε απ###8057; τον ###8055;διο (τον Θηραμ###8051;νη),
αλλ###8049; οι ###8051;φοροι. Μετ###8049; απ###8057; αυτ###8049; εκλ###8051;χτηκε μαζ###8055; με ###8049;λλους εννι###8049; εν
λευκ###8061; εξουσιοδοτημ###8051;νος (με απ###8057;λυτες εξουσ###8055;ες) πρεσβευτ###8053;ς για τη
Σπ###8049;ρτη.

Ο Λ###8059;σανδρος απ###8057; τη μερι###8049; του μαζ###8055; με ###8049;λλους Λακεδαιμον###8055;ους
###8051;στειλε τον Αριστοτ###8051;λη που ###8053;ταν Αθηνα###8055;ος εξ###8057;ριστος για να
αναγγε###8055;λει στους εφ###8057;ρους ###8057;τι απ###8049;ντησε στον Θηραμ###8051;νη πως
αυτο###8055;(οι ###8051;φοροι) ε###8055;ναι υπε###8059;θυνοι για ζητ###8053;ματα ειρ###8053;νης και πολ###8051;μου.
Όταν Ο Θηραμ###8051;νης και οι υπ###8057;λοιποι πρ###8051;σβεις ###8051;φτασαν στη
Σελλασ###8055;α, αφο###8059; ρωτ###8053;θηκαν με ποιες προτ###8049;σεις ε###8055;χαν ###8051;ρθει,
απ###8049;ντησαν ###8057;τι ε###8055;χαν απ###8057;λυτη εξουσ###8055;α για ειρ###8053;νη και στη συν###8051;χεια
οι ###8051;φοροι δι###8051;ταξαν να τους καλ###8051;σουν. Αφο###8059; λοιπ###8057;ν εμφαν###8055;στηκαν,
κ###8049;λεσαν το λα###8057; σε συγκ###8051;ντρωση στην οπο###8055;α κυρ###8055;ως οι Κορ###8055;νθιοι, οι
Θηβα###8055;οι αλλ###8049; και πολλο###8055; ###8049;λλοι απ###8057; τους ###8137;λληνες αντιπρ###8057;τειναν να
μην συνθηκολογ###8053;σουν με τους Αθηνα###8055;ους αλλ###8049; να τους
αφαν###8055;σουν.

Οι Σπαρτι###8049;τες ###8057;μως ε###8055;παν ###8057;τι δεν θα υποδουλ###8061;σουν π###8057;λη
ελληνικ###8053; που πρ###8057;σφερε μ###8051;γιστες υπηρεσ###8055;ες ###8057;ταν οι μ###8051;γιστοι
κ###8055;νδυνοι απε###8055;λησαν την Ελλ###8049;δα, αλλ###8049; πρ###8057;τειναν ειρ###8053;νη με τον ###8057;ρο
###8057;τι, αφο###8059; γκρεμ###8055;σουν τα μακρ###8049; τε###8055;χη και τα τε###8055;χη του Πειραι###8049;, αφο###8059;
παραδ###8061;σουν τα πλο###8055;α τους εκτ###8057;ς απ###8057; δ###8061;δεκα, αφο###8059; φ###8051;ρουν π###8055;σω
τους εξ###8057;ριστους και αφο###8059; θεωρο###8059;ν τους ###8055;διους εχθρο###8059;ς και φ###8055;λους
με τους Σπαρτι###8049;τες, να τους ακολουθο###8059;ν και στη στερι###8049; και στη
θ###8049;λασσα, ###8057;που κι αν τους οδηγο###8059;ν. Ο Θηραμ###8051;νης και οι πρ###8051;σβεις
που τον πλαισ###8055;ωναν τα μετ###8051;φεραν αυτ###8049; στην Αθ###8053;να.

Την ###8061;ρα που ###8051;μπαιναν τους περικ###8059;κλωνε κ###8057;σμος πολ###8059;ς, γιατ###8055;
φοβο###8059;νταν μ###8053;πως ε###8055;χαν γυρ###8055;σει ###8049;πρακτοι. Γιατ###8055;, λ###8057;γω του μεγ###8049;λου
αριθμο###8059; των χαμ###8051;νων απ###8057; την πε###8055;να, δεν χωρο###8059;σε πια ###8049;λλη
αναβολ###8053;. Την επ###8057;μενη μ###8051;ρα κοινοπο###8055;ησαν οι πρ###8051;σβεις τους ###8057;ρους
που ###8051;θεσαν οι Λακεδαιμ###8057;νιοι για τη σ###8059;ναψη ειρ###8053;νης. Μ###8055;λησε εξ
ον###8057;ματος ###8057;λων ο Θηραμ###8051;νης λ###8051;γοντας πως πρ###8051;πει να υπακο###8059;σουν
στους Σπαρτι###8049;τες και να γκρεμ###8055;σουν τα τε###8055;χη. Αφο###8059; κ###8049;ποιοι
εξ###8051;φρασαν αντ###8055;θετη απ###8057; αυτ###8057;ν ###8049;ποψη και πολλο###8055; περισσ###8057;τεροι την
επικρ###8057;τησαν, αποφασ###8055;στηκε τελικ###8049; να δεχθο###8059;ν την ειρ###8053;νη. Μετ###8049;
απ###8057; αυτ###8049; και ο Λ###8059;σανδρος κατ###8051;πλευσε στον Πειραι###8049; και οι
εξ###8057;ριστοι επαν###8053;ρθαν και τα τε###8055;χη τα γκρ###8051;μιζαν, εν###8061; αυλητρ###8055;δες
###8051;παιζαν τον αυλ###8057;, με μεγ###8049;λη προθυμ###8055;α, γιατ###8055; ν###8057;μιζαν ###8057;τι εκε###8055;νη η
ημ###8051;ρα ###8051;κανε την αρχ###8053; για την ελευθερ###8055;α στην Ελλ###8049;δα.


Παρωδία δίκης. Καταδίκη και εκτέλεση του Θηραμένη
Σαν ε###8055;πε αυτ###8049; και σταμ###8049;τησε και η βουλ###8053; ξ###8051;σπασε σε ζωηρ###8051;ς
κραυγ###8051;ς επιδοκιμασ###8055;ας, επειδ###8053; ο Κριτ###8055;ας κατ###8049;λαβε πως θα
γλ###8055;τωνε, αν επ###8051;τρεπε στη βουλ###8053; να αποφασ###8055;σει με ψηφοφορ###8055;α για
αυτ###8057;ν(Θηραμ###8051;νη) και επειδ###8053; αυτ###8057; το θε###8061;ρησε ανυπ###8057;φορο, αφο###8059;
πλησ###8055;ασε και συζ###8053;τησε κ###8049;τι με τους τρι###8049;κοντα, βγ###8053;κε ###8051;ξω και
δι###8051;ταξε εκε###8055;νους που κρατο###8059;σαν τα μαχα###8055;ρια να σταθο###8059;ν
επιδεικτικ###8049; (φανερ###8049;) στη βουλ###8053;, κοντ###8049; στα κιγκλιδ###8061;ματα. Αφο###8059;
ξαναμπ###8053;κε «ε###8055;πε: «Νομ###8055;ζω, κ###8059;ριοι βουλευτ###8051;ς, π###8061;ς καθ###8053;κον του
σωστο###8059; ηγ###8051;τη ε###8055;ναι να αντιδρ###8049; αν βλ###8051;πει τους φ###8055;λους του να
π###8051;φτουν θ###8059;ματα απ###8049;της.(δουλει###8049; του ηγ###8051;τη που ε###8055;ναι τ###8051;τοιος που
πρ###8051;πει ε###8055;ναι να μην αν###8051;χεται αν βλ###8051;πει τους φ###8055;λους του να
εξαπατο###8059;νται). Και εγ###8061; λοιπ###8057;ν αυτ###8057; θα κ###8049;νω. ###8123;λλωστε (και γιατ###8055;)
αυτο###8055; εδ###8061; που ###8051;χουν σταθε###8055; απ###8057; π###8049;νω μας λ###8051;νε πως, αν αφ###8053;σουμε
τον ###8049;ντρα που ολοφ###8049;νερα βλ###8049;πτει την ολιγαρχ###8055;α, δεν θα μας το
επιτρ###8051;ψουν. Στους καινο###8059;ργιους ν###8057;μους υπ###8049;ρχει δι###8049;ταξη που
ορ###8055;ζει (περι###8051;χεται, αναφ###8051;ρεται, ε###8055;ναι γραμμ###8051;νο κλπ) να μη
θανατ###8061;νεται χωρ###8055;ς την ψ###8053;φο σας καν###8051;νας απ###8057; αυτο###8059;ς που το
###8057;νομ###8049; του περιλαμβ###8049;νεται στον κατ###8049;λογο των τρισχιλ###8055;ων, εν###8061; για
κε###8055;νους που το ###8057;νομ###8049; τους ε###8055;ναι εκτ###8057;ς καταλ###8057;γου να ###8051;χουν οι
τρι###8049;κοντα το δικα###8055;ωμα να επιβ###8049;λλουν τη θανατικ###8053; ποιν###8053;. Εγ###8061;
λοιπ###8057;ν , ε###8055;πε, με τη σ###8059;μφωνη γν###8061;μη ###8057;λων μας, διαγρ###8049;φω απ###8057; τον
κατ###8049;λογο αυτ###8057;ν εδ###8061; τον Θηραμ###8051;νη. Και αυτ###8057;ν, ε###8055;πε, εμε###8055;ς θα τον
θανατ###8061;σουμε.»

§52 Μ###8057;λις ###8049;κουσε αυτ###8049; ο Θηραμ###8051;νης, αναπ###8053;δησε π###8049;νω στο
βωμ###8057; και ε###8055;πε: «Εγ###8061;, ε###8055;πε, ###8049;ντρες, ικετε###8059;ω στ###697; ###8057;νομα της ###8055;διας της
δικαιοσ###8059;νης να μην ###8051;χει ο Κριτ###8055;ας το δικα###8055;ωμα να διαγρ###8049;φει απ###8057;
τον κατ###8049;λογο ο###8059;τε εμ###8051;να ο###8059;τε απ###8057; εσ###8049;ς ###8057;ποιον θ###8051;λει, αλλ###8049; με
###8057;ποιον ακριβ###8061;ς ν###8057;μο θ###8051;σπισαν αυτο###8055; γι###697; αυτο###8059;ς που περιλαμβ###8049;νονται
στον κατ###8049;λογο σ###8059;μφωνα μ###697; αυτ###8057;ν να βγει απ###8057;φαση και για σας και για μ###8051;να.

§53 Και αυτ###8057; β###8051;βαια, ε###8055;πε, στ###697; ###8057;νομα των θε###8061;ν δεν το αγνο###8061;,
###8057;τι δηλαδ###8053; αυτ###8057;ς εδ###8061; ο βωμ###8057;ς καθ###8057;λου δε θα μου ε###8055;ναι αρκετ###8057;ς
αλλ###8049; θ###8051;λω και αυτ###8057; να κ###8049;νω ξεκ###8049;θαρο, ###8057;τι δηλαδ###8053; αυτο###8055; ###8057;χι μ###8057;νο
ε###8055;ναι κατ###8049;φορα ###8049;δικοι απ###8051;ναντι στους ανθρ###8061;πους αλλ###8049; και
παντελ###8061;ς ασεβε###8055;ς απ###8051;ναντι στους θεο###8059;ς. Απορ###8061; λοιπ###8057;ν, ε###8055;πε, καλο###8055;
και αγαθο###8055; ###8049;ντρες, αν εσε###8055;ς δε βοηθ###8053;σετε τους ###8055;διους τους εαυτο###8059;ς
σας τη στιγμ###8053; μ###8049;λιστα που γνωρ###8055;ζετε αυτ###8049;, ###8057;τι δηλαδ###8053; το δικ###8057; μου
###8057;νομα δεν ε###8055;ναι καθ###8057;λου πιο ε###8059;κολο να διαγραφε###8055; απ###697; ###8057;τι το ###8057;νομα
του καθεν###8057;ς απ###8057; σας».

§54 Μετ###8049; απ###697; αυτ###8057; δι###8051;ταξε ο κ###8053;ρυκας των τρι###8049;κοντα τους
###8051;ντεκα δ###8053;μιους να κινηθο###8059;ν εν###8049;ντια στο Θηραμ###8051;νη. Κι αφο###8059; εκε###8055;νοι
μπ###8053;καν μ###8051;σα μαζ###8055; με τους υπηρ###8051;τες και με αρχηγ###8057; τους το
θρασ###8059;τατο και αναιδ###8051;στατο Σ###8049;τυρο, ε###8055;πε ο Κριτ###8055;ας: «Σας
παραδ###8055;δουμε, ε###8055;πε, αυτ###8057;ν εδ###8061; το Θηραμ###8051;νη που ###8051;χει καταδικαστε###8055;
σ###8059;μφωνα με το ν###8057;μο. Κι εσε###8055;ς, αφο###8059; τον συλλ###8049;βετε και τον
οδηγ###8053;σετε εκε###8055; ###8057;που πρ###8051;πει, να εκτελ###8051;σετε αυτ###8049; που πρ###8051;πει».

§55 Μ###8057;λις τα ε###8055;πε αυτ###8049;, τον τραβο###8059;σε απ###8057; το βωμ###8057; ο Σ###8049;τυρος,
τον τραβο###8059;σαν και οι υπηρ###8051;τες. Κι ο Θηραμ###8051;νης, ###8057;πως ###8053;ταν φυσικ###8057;,
επικαλο###8059;νταν θεο###8059;ς και ανθρ###8061;πους να γ###8055;νουν αυτ###8057;πτες μ###8049;ρτυρες
###8057;λων ###8057;σων διαδραματ###8055;ζονταν. Και οι βουλευτ###8051;ς παρ###8051;μεναν
αδρανε###8055;ς, καθ###8061;ς ###8051;βλεπαν αυτο###8059;ς που στ###8051;κονταν στα κιγκλιδ###8061;ματα
, ανθρ###8061;πους ###8055;διας ποι###8057;τητας με το Σ###8049;τυρο, και το μ###8051;ρος μπροστ###8049;
απ###8057; το βουλευτ###8053;ριο να ε###8055;ναι γεμ###8049;το φρουρο###8059;ς και επιπλ###8051;ον
γν###8061;ριζαν πως ###8057;λοι αυτο###8055; παρευρ###8055;σκονταν εκε###8055; κρατ###8061;ντας π###8049;νω
τους μαχα###8055;ρια.

§56 Κι αυτο###8055; οδ###8053;γησαν τον ###8049;ντρα δια μ###8051;σου της αγορ###8049;ς, εν###8061;
αυτ###8057;ς με πολ###8059; δυνατ###8053; φων###8053; διαλαλο###8059;σε τα π###8049;θη του. Παραδ###8055;δεται
και μια φρ###8049;ση που ε###8055;πε. Μ###8057;λις ο Σ###8049;τυρος του ε###8055;πε: θα κλ###8049;ψεις γοερ###8049;,
αν δε σιωπ###8053;σεις, εκε###8055;νος του απ###8049;ντησε: «###8123;ραγε, αν σιωπ###8053;σω, ε###8055;πε, δε θα
κλ###8049;ψω γοερ###8049;;» και αφο###8059; εξαναγκ###8049;στηκε να πεθ###8049;νει, ###8053;πιε το κ###8061;νειο.
Και ισχυρ###8055;ζονται πως, αφο###8059; ###8051;ριξε μακρι###8049;
το υπ###8057;λοιπο δηλητ###8053;ριο πα###8055;ζοντας «κ###8057;τταβο», ε###8055;πε το εξ###8053;ς: «Αυτ###8057;
για τον ωρα###8055;ο μου Κριτ###8055;α». Και β###8051;βαια δεν το αγνο###8061; αυτ###8057;, ###8057;τι
δηλαδ###8053; τ###8051;τοιου ε###8055;δους αποφθ###8051;γματα δεν ε###8055;ναι και πολ###8059; σπουδα###8055;α,
θεωρ###8061; ###8057;μως αυτ###8057; το στοιχε###8055;ο αξιοθα###8059;μαστο απ###8057; τη συμπεριφορ###8049;
του ###8049;ντρα (του Θηραμ###8051;νη), το ###8057;τι δηλαδ###8053;, αν και ο θ###8049;νατος ###8053;ταν
κοντ###8049;, δεν ###8051;χασε ο###8059;τε την αυτοκυριαρχ###8055;α του ο###8059;τε το χιο###8059;μορ του.


Ξενοφώντος Ελληνικά(2,4,18-23)
Αφο###8059; (ο Θρασ###8059;βουλος) ε###8055;πε αυτ###8049;, γ###8059;ρισε π###8049;λι προς το μ###8051;ρος
των εχθρ###8061;ν και περ###8055;μενε###8729; γιατ###8055; και ο μ###8049;ντης τους συμβο###8059;λευε να
μην επιτεθο###8059;ν, προτο###8059; κ###8049;ποιος απ###8057; τους δικο###8059;ς τους ###8053; σκοτωθε###8055; ###8053;
τραυματιστε###8055;###8729; «###8057;ταν ###8057;μως αυτ###8057; γ###8055;νει, θα προχωρ###8053;σω μπροστ###8049; εγ###8061;,
ε###8055;πε, και εσε###8055;ς που θα με ακολουθε###8055;τε θα νικ###8053;σετε, εν###8061; εγ###8061; θα
σκοτωθ###8061;, ###8057;πως β###8051;βαια το προαισθ###8049;νομαι».

Και δε βγ###8053;κε ψε###8059;της###8729; αντ###8055;θετα, μ###8057;λις π###8053;ραν στα χ###8051;ρια τους
τα ###8057;πλα, ο ###8055;διος, σαν να οδηγο###8059;νταν απ###8057; κ###8049;ποια θεϊκ###8053; βο###8059;ληση,
π###8053;δησε ορμητικ###8049; πρ###8061;τος προς τα εμπρ###8057;ς, ###8051;πεσε π###8049;νω στους
εχθρο###8059;ς και σκοτ###8061;θηκε ###8212; και ###8051;χει ταφε###8055; στη δι###8049;βαση του Κηφισο###8059;.
Οι ###8049;λλοι ###8057;μως βγ###8053;καν νικητ###8051;ς και καταδ###8055;ωξαν τον εχθρ###8057; ως το
###8055;σιωμα. Εκε###8055; σκοτ###8061;θηκαν ο Κριτ###8055;ας και ο Ιππ###8057;μαχος μεταξ###8059; των
τρι###8049;κοντα, ο Χαρμ###8055;δης, ο γιος του Γλα###8059;κωνα, μεταξ###8059; των δ###8051;κα
αρχ###8057;ντων του Πειραι###8049;, και ###8049;λλοι εβδομ###8053;ντα περ###8055;που. Και τα ###8057;πλα
τους (οι δημοκρατικο###8055;) τα π###8053;ραν, καν###8051;ναν ###8057;μως πολ###8055;τη δεν
απογ###8059;μνωσαν απ###8057; το χιτ###8061;να του. Αφο###8059; ###8051;καναν αυτ###8057; και ###8051;δωσαν
τους νεκρο###8059;ς ###8059;στερα απ###8057; ανακωχ###8053;, πολλο###8055; απ###8057; τους αντιπ###8049;λους
(δημοκρατικο###8059;ς και ολιγαρχικο###8059;ς) συζητο###8059;σαν μεταξ###8059; τους
πλησι###8049;ζοντας ο ###8051;νας τον ###8049;λλο.

Τ###8057;τε ο Κλε###8057;κριτος, ο κ###8053;ρυκας των μυημ###8051;νων (στα Ελευσ###8055;νια
μυστ###8053;ρια), που ε###8055;χε πολ###8059; καλ###8053; (δυνατ###8053;) φων###8053;, επ###8051;βαλε σιωπ###8053; σε
###8057;λους και ε###8055;πε: «Συμπολ###8055;τες, γιατ###8055; μας εξορ###8055;ζετε; Γιατ###8055; θ###8051;λετε να
μας σκοτ###8061;σετε; Εμε###8055;ς ποτ###8051; ως τ###8061;ρα δε σας κ###8049;ναμε καν###8051;να κακ###8057;,
αλλ###8049; αντ###8055;θετα π###8053;ραμε μ###8051;ρος μαζ###8055; με σας στις πιο σεβαστ###8051;ς
ιεροτελεστ###8055;ες και στις ωραι###8057;τερες θυσ###8055;ες και γιορτ###8051;ς, υπ###8053;ρξαμε
συγχορευτ###8051;ς και συσπουδαστ###8051;ς και συστρατι###8061;τες και διατρ###8051;ξαμε
μαζ###8055; με σας πολλο###8059;ς κινδ###8059;νους και στην ξηρ###8049; και στη θ###8049;λασσα και
για κοιν###8053; και των δυο μας σωτηρ###8055;α και ελευθερ###8055;α.

Για ###8057;νομα των θε###8061;ν που προστατε###8059;ουν τις οικογ###8051;νειες των
πατ###8051;ρων και των μητ###8051;ρων μας, της συγγ###8051;νειας εξ α###8055;ματος και εξ
αγχιστε###8055;ας και των πολιτικ###8061;ν συλλ###8057;γων μας ###8208;γιατ###8055; ###8057;λα αυτ###8049;
πολλο###8055; απ###8057; εμ###8049;ς τα ###8051;χουμε κοιν###8049;###8208;, δε###8055;χνοντας σεβασμ###8057; και στους
θεο###8059;ς και στους ανθρ###8061;πους, σταματ###8053;στε να βλ###8049;πτετε την πατρ###8055;δα
και μην ακο###8059;τε τους ανοσι###8057;τατους τρι###8049;κοντα, γιατ###8055; αυτο###8055; για το
ατομικ###8057; τους συμφ###8051;ρον μ###8051;σα σε οχτ###8061; μ###8053;νες ###8051;χουν σκοτ###8061;σει σχεδ###8057;ν
περισσ###8057;τερους Αθηνα###8055;ους απ###8057; ###8057;σους (σκ###8057;τωσαν) ###8057;λοι οι
Πελοπονν###8053;σιοι πολεμ###8061;ντας μας δ###8051;κα χρ###8057;νια.

Και εν###8061; μπορο###8059;σαμε να ζο###8059;με ως πολ###8055;τες ειρηνικ###8049;, αυτο###8055; μας
προκαλο###8059;ν τον πιο αισχρ###8057; απ###697; ###8057;λους και φοβερ###8057; και αν###8057;σιο και
μισητ###8057; σε θεο###8059;ς και ανθρ###8061;πους εμφ###8059;λιο π###8057;λεμο. Αλλ###8049; ###8057;μως να
ξ###8051;ρετε καλ###8049; ###8057;τι για μερικο###8059;ς απ###8057; αυτο###8059;ς που τ###8061;ρα σκοτ###8061;θηκαν
απ###8057; μας ###8057;χι μ###8057;νο εσε###8055;ς αλλ###8049; και με###8055;ς χ###8059;σαμε ###8049;φθονα δ###8049;κρυα.

Αυτ###8057;ς λοιπ###8057;ν τ###8051;τοια ###8051;λεγε και οι υπ###8057;λοιποι ###8049;ρχοντες
οδ###8053;γησαν π###8049;λι αυτο###8059;ς που ###8053;ταν μαζ###8055; τους στο ###8049;στυ (στην Αθ###8053;να),
επειδ###8053; ###8053;ταν δεκτικο###8055; σε τ###8051;τοιου ε###8055;δους λ###8057;γους.

Την επ###8057;μενη μ###8051;ρα οι τρι###8049;κοντα κ###8049;θονταν στην α###8055;θουσα των
συνεδρι###8049;σεων μοναχο###8055; και ταπεινωμ###8051;νοι και απ###8057; τους τρισχ###8055;λιους,
###8057;που ο καθ###8051;νας τους ε###8055;χε ταχθε###8055; σε ###8057;λα τα μ###8051;ρη της π###8057;λης
διαφωνο###8059;σαν μεταξ###8059; τους. Γιατ###8055;, ###8057;σοι β###8051;βαια ε###8055;χαν διαπρ###8049;ξει
κ###8049;ποιο σοβαρ###8057; αδ###8055;κημα και φοβο###8059;νταν, υποστ###8053;ριζαν ###8051;ντονα ###8057;τι δεν
###8051;πρεπε να υποχωρο###8059;ν σ###697; εκε###8055;νους στον Πειραι###8049;###8729; ###8057;σοι ###8057;μως
π###8055;στευαν ###8057;τι δεν ε###8055;χαν διαπρ###8049;ξει καν###8051;να αδ###8055;κημα, και οι ###8055;διοι
σκ###8051;πτονταν και στους ###8049;λλους εξηγο###8059;σαν ###8057;τι δεν υπ###8053;ρχε καμι###8049;
αν###8049;γκη γι###697; αυτ###8049; τα κακ###8049; και ###8051;λεγαν ###8057;τι δεν πρ###8051;πει να υπακο###8059;ουν
στους τρι###8049;κοντα ο###8059;τε να τους αφ###8053;νουν να καταστρ###8051;φουν την π###8057;λη.
Και τ###8051;λος αποφ###8049;σισαν να αφαιρ###8051;σουν απ###8057; εκε###8055;νους την εξουσ###8055;α
και να εκλ###8051;ξουν ###8049;λλους. Και εξ###8051;λεξαν δ###8051;κα, ###8051;ναν απ###8057; κ###8049;θε φυλ###8053;.


Μετάφραση: Στάθης Παπακωνσταντίνου
Συνημμένα Αρχεία
Τύπος Αρχείου: pdf Ξενοφώντας.pdf (362,4 KB, 4670 αναγνώσεις)
6 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

alkis13

Μαθητής Α' λυκείου

Ο alkis13 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι Μαθητής Α' λυκείου . Έχει γράψει 2 μηνύματα.

O alkis13 έγραψε: στις 14:18, 08-01-08:

#2
Πολυ Χρησιμο!Ευχαριστω!
1 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

Evris7

Απόφοιτος

Ο Evris7 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι Απόφοιτος . Έχει γράψει 784 μηνύματα.

O Evris7 έγραψε: στις 13:32, 09-01-08:

#3
Ευχαριστούμε πολύ :no1:
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

michael92 (Μιχάλης)

Φοιτητής

Ο Μιχάλης αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 25 ετών και Φοιτητής . Έχει γράψει 1,082 μηνύματα.

O michael92 έγραψε: στις 19:14, 14-01-08:

#4
Thanx. Αν γινόταν να βρισκόταν και ένα για θουκιδίδη γιατί τώρα μπαίνουμε να μην αγοράζω βοήθημα.
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

alkis13

Μαθητής Α' λυκείου

Ο alkis13 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι Μαθητής Α' λυκείου . Έχει γράψει 2 μηνύματα.

O alkis13 έγραψε: στις 15:30, 29-01-08:

#5
Παιδια για Θουκυδίδη υπαρχει τπτ????Βιβλιο 3 πιο συγκεκριμενα...
1 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

haroula

Φοιτητής

H haroula αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι Φοιτητής . Έχει γράψει 310 μηνύματα.

H haroula έγραψε: στις 18:49, 03-02-08:

#6
Πολύ καλή μετάφραση. Καλύτερη από αυτήν που μας έχουν δώσει στο σχολείο.

Μετάφραση Θουκυδίδη
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

annoula (Άννα)

Φοιτητής

H Άννα αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 26 ετών και Φοιτητής του τμήματος Νομικής Θεσσαλονίκης . Έχει γράψει 179 μηνύματα.

H annoula έγραψε: στις 15:50, 04-02-08:

#7
Γεια σας! Αχ σας παρακαλω βοηθειστε με λιγο να κανω μια ασκηση-ερωτηση..το θελει σαν εργασια (500 λεξεις:! και δεν ξερω πως να το αναπτυξω! ειναι η τελευταια ερωτηση στη σελ.134 του βιβλιου!

"Πως εξηγειτε το γεγονος οτι σκεπτομενοι ανθρωποι, συγγραφεις και φιλοσοφοι και μαλιστα οχι θαυμαστες η οπαδοι του δημοκρατικου πολιτευματος (Ξενοφων,Πλατων,Αριστοτελης) αποδοκιμαζουν εντονα το καθεστως των τριακοντα και επαινουν αποφασεις της αποκαταστημενης δημοκρατιας";:what:

Περιμενω μια μικρη βοηθεια και απο σας γιατι το θελει για αυριο και μας το ειπε σημερα!!!

ευχαριστω! :thanks:
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

Ravenclaw

Καθηγητής

Ο Ravenclaw αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 39 ετών και Καθηγητής . Έχει γράψει 76 μηνύματα.

O Ravenclaw έγραψε: στις 16:09, 04-02-08:

#8
Δεν κανω μαθημα αρχαια, αλλα φανταζομαι οτι η εξηγηση βρισκεται στις δολοφονιες και το κυμα τρομοκρατιας που εξαπελυσε το καθεστως των τριακοντα. Διαβασε τις αθλιοτητες που εκαναν και θα καταλαβεις.
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

annoula (Άννα)

Φοιτητής

H Άννα αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 26 ετών και Φοιτητής του τμήματος Νομικής Θεσσαλονίκης . Έχει γράψει 179 μηνύματα.

H annoula έγραψε: στις 16:19, 04-02-08:

#9
ναι τα ξερω αυτα...απλα το θεμα μου ειναι πως να το αναπτυξω...δηλαδη τι αλλο να αναφερω;

ευχαριστω παντως! :xixi:
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

SCULLY

Μαθητής Β' λυκείου

H SCULLY αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 25 ετών και Μαθητής Β' λυκείου . Έχει γράψει 1,024 μηνύματα.

H SCULLY έγραψε: στις 16:52, 04-02-08:

#10
Το καθεστως των 30 ηταν μια τυραννικη εξουσια,οχι μονον μια ανατροπη της της δημοκρατιας..Εγιναν εγκληματα τα οποια δεν μπορει να ανεχτει και ενας απλος σκεπτομενος πολιτης.Ακομα και αν καποιος δεν συμφωενι ιδεολογικα με το δημοκρατικο πολιτευμα ,εχει τις αξιες του που τις περισσοτερες τουλαχιστον φορες συμβαδιζουν με αυτες του ανθρωπισμου.Οι τυραννοι παραβιασαν καθε ηθικη,καθε ευαισθησια σε δεσμους οπως της φιλιας και τους χαρακτηριζε ο απολυτος κυνισμος..

Ελπιζω να βοηθησα..αα!και μην ανησυχεις ..δεν τα κατεβασα απο το κεφαλι μου:no1:
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

annoula (Άννα)

Φοιτητής

H Άννα αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 26 ετών και Φοιτητής του τμήματος Νομικής Θεσσαλονίκης . Έχει γράψει 179 μηνύματα.

H annoula έγραψε: στις 17:14, 04-02-08:

#11
Ελπιζω να βοηθησα..αα!και μην ανησυχεις ..δεν τα κατεβασα απο το κεφαλι μου:no1:
χιχι ! να σαι καλα!!!! βοηθησες! :xixi:
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

The President (Αλίκη)

Φοιτητής

H Αλίκη αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 26 ετών , Φοιτητής του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας και μας γράφει απο Χολαργός (Αττική). Έχει γράψει 100 μηνύματα.

H The President έγραψε: στις 17:16, 04-02-08:

#12
Έχει δίκιο ο Ravenclaw, πρέπει να αναφερθείς κυρίως στα δεινά που προκάλεσαν οι τριάκοντα...
Βρες πρώτα όλες τις καταστροφές που προκάλεσαν και μετά βάλε τις ανάλογες "σάλτσες"... Κυρίως να επιμείνεις στο θέμα ότι όχι μόνο κατέστρεψαν την Αθήνα, τους πολίτες, τον ίδιο τον πολιτισμό και ό,τι είχε καταφέρει η Αθήνα μέχρι τότε, αλλά και οι ίδιοι αλληλοκαταστρέφονταν. Εκεί θα αναφέρεις το θέμα του Κριτία με τον Θηραμένη που ενώ ήταν φίλοι, ο Κριτίας χωρίς κανέναν δισταγμό ή ηθικό φραγμό φρόντισε με κάθε τρόπο η βουλη να καταδικάσει τον Θηραμένη και να πεθάνει...
Και αφού αναφέρεις λοιπόν όλα περί καταστροφών και ηθικών αυθαιρεσιών θα πεις και δυο πράγματα για τους θεούς...

Σόρρυ που δεν έγραψα πολλά αλλά δεν έχω και πολύ χρόνο... Ήθελε σκέψη να κάτσω να ξεθάψω όλες τις περσινές γνώσεις... Ό,τι μου έμεινε επιφανειακά από πέρσυ στο πα... Αν συνεχίσεις να έχεις πρόβλημα θα το ψάξω παραπάνω το θέμα...
Ελπίζω να βοήθησα λιγουλάκι!:xixi:
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

annoula (Άννα)

Φοιτητής

H Άννα αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 26 ετών και Φοιτητής του τμήματος Νομικής Θεσσαλονίκης . Έχει γράψει 179 μηνύματα.

H annoula έγραψε: στις 17:37, 04-02-08:

#13
νιιιι βοηθησες πολυ!:xixi: ευχαριστω!!! αργω να απανταω γιατι ξεκινησα να τη γραφω!

SCULLY αυτο που μου εγραψες το εβαλα σαν επιλογο! :xixi: thx!!! τλκ μου πηρε 653 λεξεις! :!: (1-1 τις μετρησα χεχε )
edited Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jj! : 24-06-12 στις 16:53. Αιτία: Συγχώνευση μηνυμάτων.
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

SCULLY

Μαθητής Β' λυκείου

H SCULLY αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 25 ετών και Μαθητής Β' λυκείου . Έχει γράψει 1,024 μηνύματα.

H SCULLY έγραψε: στις 20:15, 04-02-08:

#14
Αρχική Δημοσίευση από annoula
SCULLY αυτο που μου εγραψες το εβαλα σαν επιλογο! :xixi: thx!!! τλκ μου πηρε 653 λεξεις! :!: (1-1 τις μετρησα χεχε )
ωραια...γενικοτερα εγω με τους επιλογους τα παω πολυ καλα!!!εκει που κολλαω ειναι το κυριο θεμα..πειραζει?
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

Ueshiba (Παναγιώτης)

Φοιτητής

Ο Παναγιώτης αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι Φοιτητής . Έχει γράψει 6 μηνύματα.

O Ueshiba έγραψε: στις 20:45, 17-02-08:

#15
Μπορεί κανείς να με βοηθήσει με μια άσκηση από τα Αρχαία Α' Λυκείου?Άσκηση 7,σελ.306.Μου φάνηκε κάπως περίεργος ο συσχετισμός με 'σημερινούς όρους'.Οποιαδήποτε βοήθεια δεκτή.Σας είμαι ευγνώμων για τη προσοχή
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

tinkerbell21694 (Αναστασια)

Μαθητής Β' λυκείου

H Αναστασια αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 26 ετών και Μαθητής Β' λυκείου . Έχει γράψει 8 μηνύματα.

H tinkerbell21694 έγραψε: στις 23:56, 21-02-08:

#16
αν μας εδινες τ θεμα της ασκησης θα μπορουσαμε να σε βοηθησουμε και αυτοι που δεν εχουμε βιβλια...
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

thodoris (Θοδωρής)

Φοιτητής

Ο Θοδωρής αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 26 ετών , Φοιτητής του τμήματος Νομικής Αθήνας και μας γράφει απο Λάρισα (Λάρισα). Έχει γράψει 13 μηνύματα.

O thodoris έγραψε: στις 17:26, 23-02-08:

#17
Αρχική Δημοσίευση από Ueshiba
Μπορεί κανείς να με βοηθήσει με μια άσκηση από τα Αρχαία Α' Λυκείου?Άσκηση 7,σελ.306.Μου φάνηκε κάπως περίεργος ο συσχετισμός με 'σημερινούς όρους'.Οποιαδήποτε βοήθεια δεκτή.Σας είμαι ευγνώμων για τη προσοχή
Γεια σου, σου γράφω περίπου τι έγραψα εγώ:
Σύγχρονοι σχετικοί όροι: λαϊκή κυριαρχία, ισονομία, κράτος δικαίου, ισοπολιτεία, η αρχή της πλειοψηφίας, αξιοκρατία.
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

Ueshiba (Παναγιώτης)

Φοιτητής

Ο Παναγιώτης αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι Φοιτητής . Έχει γράψει 6 μηνύματα.

O Ueshiba έγραψε: στις 19:20, 24-02-08:

#18
Ευχαριστώ πολύ ρε παιδιά. Ευχαριστώ Θοδωρή.
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

Αδάμ (Αδάμ)

Μαθητής Β' λυκείου

Ο Αδάμ αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 25 ετών , Μαθητής Β' λυκείου και μας γράφει απο Περιστέρι (Αττική). Έχει γράψει 10 μηνύματα.

O Αδάμ έγραψε: στις 16:24, 03-03-08:

#19
Όποιος-α μπορεί ας μου δώσει κάποιες ιδέες(δεν ζητάω να μου την κάνετε αλλά να μου πείτε μερικά πράγματα)
Η άσκηση που μας έβαλε είναι: Να σχολιάσετε το κλίμα που αρχίζει να αναπτύσετε στην πόλη της Κέρκυρας με βάση τα στοιχεία του κειμένου...
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

natasa92 (Νατάσα)

Φοιτητής

H Νατάσα αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 26 ετών , Φοιτητής του τμήματος Ιατρικής Ιωαννίνων και μας γράφει απο Ιωάννινα (Ιωάννινα). Έχει γράψει 69 μηνύματα.

H natasa92 έγραψε: στις 17:06, 03-03-08:

#20
Αναφέρεται στο κλίμα διχασμού που δημιουργείται, λόγω της διαμάχης των δημοκρατικών και των ολιγαρχικών και συνεπώς, των Αθηναίων και Σπαρτιατών στην πόλη. Αυτά που λέει για τους πρέσβεις που είχαν μείνει στην Κόρινθο και είναι με τους ολιγαρχικούς και αυτούς που είχαν παραμείνει στο νησί και παραμένουν πιστοί στην δημοκρατία.
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση
Απάντηση στο θέμα

Χρήστες

  • Τα παρακάτω 0 μέλη και 1 επισκέπτες διαβάζουν μαζί με εσάς αυτό το θέμα.
     
  • (View-All Tα παρακάτω 0 μέλη διάβασαν αυτό το θέμα τις τελευταίες 30 μέρες:
    Μέχρι και αυτή την στιγμή δεν έχει δει το θέμα κάποιο ορατό μέλος

Βρείτε παρόμοια