×
Επεξεργασία Προφίλ Επεξεργασία Avatar Επεξεργασία Υπογραφής Επεξεργασία Επιλογών E-mail και Κωδικός Ρυθμίσεις Ειδοποιήσεων
×
Αποσύνδεση Οι Συνδρομές μου Το Προφίλ μου Τα Posts μου Τα Threads μου Λίστα Επαφών Αντιδράσεις σε Posts μου Παραθέσεις των Posts μου Αναφορές σε Εμένα Ενέργειες Συντονιστών Αόρατος Χρήστης

Το iSchool είναι η μεγαλύτερη μαθητική διαδικτυακή κοινότητα με 68,818 εγγεγραμμένα μέλη και 2,471,916 μηνύματα σε 78,609 θέματα. Αυτή τη στιγμή μαζί με εσάς απολαμβάνουν το iSchool άλλα 490 άτομα.

Καλώς ήρθατε στο iSchool!

Εγγραφή Βοήθεια

Σχολή Animation

Debby63

Δραστήριο Μέλος

H Debby63 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 205 μηνύματα.

H Debby63 Αυτος ο λογαριασμος θα διαγραφει συντομα έγραψε: στις 17:55, 19-05-18:

#21
Αρχική Δημοσίευση από Stdy
Ανώτατες είναι τα πανεπιστήμια.Δεν θες μόρια.Δεν είναι πανελλήνιες.Αξιολογείσαι στο σχέδιο(ελεύθερο κλπ) και όσο πιο μεγάλη βαθμολογία τόσο μεγαλύτερη και η γκάμα επιλογών σου οσον αφορά την πόλη(ή και την εισαγωγή σου,είναι δύσκολο να περάσεις).ΕΜΠ κορυφή.Είναι πολυτεχνικό τμήμα η Καλών Τεχνών,όπως είναι οι Πολιτικοί Μηχανικοί , οι Ηλεκτρολόγοι κ.ο.κ)Για λεπτομέρειες google it.Επίσης δίνεις εξετάσεις αργότερα γιατί πρέπει να έχεις πάρει απολυτήριο Λυκείου.
Περισσότερα εδώ http://www.asfa.gr/greek/education/e...ion/index.html
Ωραία. Αλλά και πάλι πρέπει να βγάλω ένα καλό μέσο όρο στο απολυτηριο λυκειου μου γιατί άκουσα πως κάτι τέτοιες σχολές θέλουν πολύ καλά απολυτηρια λυκειου. Ειδικά όταν είναι να περάσεις απευθείας σε σχολή καλων τεχνων +Animation στο εξωτερικό και ότι επίσης πρέπει να δουν τι ταλέντο έχεις κάτι τέτοια άκουσα. Ξέρω ακούγεται κουλό μα είπα να το μοιραστώ αυτό. Όσο για τον βαθμό στο απολυτηριο λυκειου προσωπικά φαντάστηκα ότι για τις Ανώτατες σχολές καλων τεχνων και για τις απλές αυτές σχολές (καλων τεχνων εννοω) θα θέλουν κάνα μέσω όρο 18, 19 ή 20. Έτσι το έχω φανταστεί αυτό.
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

Λένω

Επιφανές Μέλος

H Λένω αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 2,884 μηνύματα.

H Λένω έγραψε: στις 21:40, 19-05-18:

#22
Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχο−
λής Καλών Τεχνών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2
του Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188 − Α) όπως αντικαταστάθηκε
με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001
(Φ.Ε.Κ. 90−Α).
2. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Φ.252/66489/
Β6/27.6.2002 «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος
σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτά−
της Σχολής Καλών Τεχνών...» (Φ.Ε.Κ. 822−Β).
3. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστι−
κού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
4. Την απόφαση της Συγκλήτου της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών (συνεδρία 10.6.2008), σχετικά με τη διε−
νέργεια των εισιτηρίων εξετάσεων για το Τμήμα Εικα−
στικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(Φ.Ε.Κ. 98−Α), κατ’ εφαρμογή της οποίας βεβαιώνεται ότι
από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις για
την εισαγωγή σπουδαστών στο τμήμα Εικαστικών Τε−
χνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών έχουν:
α) οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξατα−
ξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου
τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού
ή εξωτερικού.
β) Σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου
αριθμού εισακτέων οι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου
Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη
τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου
ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του
εσωτερικού ή εξωτερικού, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλ−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 621
λιτεχνική προδιάθεση, διαπιστωμένη με απόφαση της
Επιτροπής Εισιτηρίων εξετάσεων της Σχολής.
Άρθρο 2
Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων.
1. Οι εισιτήριες εξετάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών διενεργούνται το μήνα Σεπτέμβριο.
2. Τις εισιτήριες εξετάσεις προκηρύσσει η Σύγκλητος
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Η προκήρυξη αναρτάται υποχρεωτικά στον πίνακα
ανακοινώσεων και στην ιστοστελίδα της Ανωτάτης Σχο−
λής Καλών Τεχνών, αποστέλλεται για ανακοίνωση στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοσιεύεται σε δύο (2)
τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.
Άρθρο 3.
Δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους.
1. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται
από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτη−
μένο εκπρόσωπο του κάθε χρόνο στη γραμματεία του
τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών, από 25 μέχρι και 31 Αυγούστου εκάστου
έτους, και είναι:
α) Αίτηση συμμετοχής
β) Τίτλος σπουδών και
γ) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου.
2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, προκειμένου να
κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία εκείνων
που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, υποβάλ−
λονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τε−
χνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών από 1 μέχρι
και 10 Ιουνίου κάθε χρόνο, και συνοδεύονται από φάκελο
με σχετικές εργασίες.
3. Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι έντυπη
και χορηγείται στους υποψηφίους από τη Γραμματεία
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών, κατά τη χρονική περίοδο υποβολής των
δικαιολογητικών των υποψηφίων.
4. Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής
ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφω−
να με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο,
που επιδεικνύει στο Γραμματέα του τμήματος Εικαστι−
κών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Σε
περίπτωση που ο υποψήφιος στερείται για οποιονδήπο−
τε λόγο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
επιδεικνύεται πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότη−
τας που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία του.
5. Σε κάθε υποψήφιο παραδίδεται πριν από τις εξετά−
σεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου», το οποίο φέρει
επικυρωμένη τη φωτογραφία του, αναγράφει τα ατομικά
του στοιχεία και έχει υπογραφεί από τον Γραμματέα
του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών.
Άρθρο 4.
Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων.
1. Οι εισιτήριες εξετάσεις διενεργούνται από Επιτροπή
Εισιτηρίων Εξετάσεων στην οποία συμμετέχουν τα μέλη
του Δ.Ε.Π. της βαθμίδας Καθηγητή και Αναπληρωτή Κα−
θηγητή των Τομέων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Στην Επιτροπή
Εισιτηρίων Εξετάσεων συμμετέχουν επίσης ένα (1) μέλος
του Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών
και ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα των Λεκτόρων,
οι οποίοι ορίζονται από τη Σύγκλητο.
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρύτανης και Αντι−
πρόεδρος ο Αντιπρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών, εφόσον αυτοί είναι Καθηγητές εικαστικών Ερ−
γαστηρίων και σε αντίθετη περίπτωση οι αρχαιότεροι
από τα μέλη της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων από
τη βαθμίδα των Καθηγητών.
2. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εισιτη−
ρίων Εξετάσεων όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο,
που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγένειας εξ αί−
ματος ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και τρίτου βαθμού και
εξετάζεται στις εισιτήριες εξετάσεις. Για τη μη ύπαρξη
κωλύματος υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στον πρό−
εδρο της Επιτροπής.
3. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο ανα−
πληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο αρχαιότερος από
τους Καθηγητές μέλος της Επιτροπής.
4. Το λεπτομερές πρόγραμμα, η διάρκεια των εξε−
τάσεων και οι προαιρετικές ή υποχρεωτικές δοκιμα−
σίες των υποψηφίων, καθορίζονται με απόφαση της
Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων και γνωστοποιούνται
το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη
των εξετάσεων με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης
στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και προαιρετικά με
δημοσίευση της περίληψης της σε ημερήσιες εφημερί−
δες της Αθήνας.
5. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Εισιτηρίων
Εξετάσεων εκτελεί ο Γραμματέας της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμα−
τος αυτού, άλλος υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση
του Πρύτανη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.
6. Η Επιτροπή έχει απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη
είναι περισσότερα από τα απόντα.
7. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων έχει τη γενική
ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, συγκροτεί
την Επιτροπή Εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 6
της παρούσης Υπουργικής Απόφασης, ορίζει τα λοιπά
αρμόδια για τις εξετάσεις όργανα, δίνει τις απαραίτητες
οδηγίες, βαθμολογεί, καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα
με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.
8. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων αποφασίζει για
κάθε λεπτομέρεια, που προκύπτει από την εφαρμογή
της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.
Άρθρο 5.
Εισιτήριες δοκιμασίες.
1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα
πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα
είναι τουλάχιστον δύο (2).
2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων εξετάσεων ορίζει και τοπο−
θετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζομένων.
Για κάθε δοκιμασία ο διαγωνιζόμενος επιλέγει ελεύθε−
ρα ένα ή περισσότερα πρότυπα εκτός από την ή τις
δοκιμασίες εκείνες, τις οποίες έχει τυχόν ορίσει σαν
υποχρεωτικές με απόφαση της η Επιτροπή Εισιτηρίων
Εξετάσεων, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.
3. Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι:
(α) Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή
μελάνι
622 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(β) Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυ−
λικά ή παστέλ.
4. Τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από
την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ενώ τα άλλα απαι−
τούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.
5. Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υπο−
ψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον Επιτηρητή:
(α) ένα μέχρι δύο (1−2) σχέδια από το αναλογικό σχέδιο
εκ του φυσικού (μαύρο− άσπρο από το γύψινο εκμαγείο)
που εκπόνησε ο υποψήφιος την 1η και 2η ημέρα των
εξετάσεων,
(β) ένα μέχρι δύο (1−2) έργα με χρώμα από την άσκηση
χρώματος εκ του φυσικού−σύνθεση, που εκπόνησε ο
υποψήφιος την 3η ημέρα των εξετάσεων,
(γ) μια άσκηση με θέμα το οποίο κληρώνεται μεταξύ
τριών (3) θεμάτων που έχουν υποβληθεί από την Επι−
τροπή την ίδια μέρα και ώρα των εξετάσεων και το
οποίο ανακοινώνει η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων. Η
άσκηση αυτή αντιμετωπίζεται ελεύθερα από τους υπο−
ψήφιους (σχέδιο ή χρώμα), οι οποίοι παραδίνουν ένα (1)
έργο που εκπονείται την 4η ημέρα των εξετάσεων, και
(δ) μια άσκηση με ελεύθερο θέμα, το οποίο επιλέγει ο
κάθε υποψήφιος και αντιμετωπίζεται ελεύθερα (σχέδιο
ή χρώμα), και παραδίνει ένα (1) έργο.
6. Ο Επιτηρητής τοποθετεί τα παραδοθέντα από τον
υποψήφιο έργα, μέσα σε φάκελο που χορηγείται από
την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
Άρθρο 6
Επιτροπή Εποπτείας
1. Η Επιτροπή Εποπτείας διαγωνιζομένων αποτελείται
από τους Επόπτες, τους Βοηθούς Εποπτών και τους
Επιτηρητές.
2. Ως Επόπτες και Βοηθοί Εποπτών ορίζονται μέλη του
Διοικητικού Προσωπικού της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σε αριθμό ανάλογο
με τον αριθμό των διαγωνιζομένων και των αιθουσών.
3. Ως Επιτηρητές ορίζονται μέλη: (α) του Διοικητικού
Προσωπικού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, (β)
του Ε.Τ.Ε.Π. της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, εκτός
εκείνων οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Καλών Τεχνών,
και (γ) του Διοικητικού και Διδακτικού Προσωπικού άλ−
λων υπηρεσιών, εκτός εκείνων οι οποίοι είναι πτυχιούχοι
Α.Ε.Ι. Καλών Τεχνών.
4. Ο αριθμός των επιτηρητών είναι ανάλογος με τον
αριθμό των διαγωνιζομένων και των αιθουσών διεξα−
γωγής των εισιτηρίων εξετάσεων.
5. Η Επιτροπή Εποπτείας είναι υπεύθυνη για την ομαλή
διεξαγωγή των εξετάσεων, τον έλεγχο των προσερχό−
μενων σ’ αυτές και την επιτήρηση των εξεταζομένων.
Άρθρο 7.
Έλεγχος προσέλευσης των υποψηφίων
και τοποθέτησή τους.
1. Οι αίθουσες στις οποίες πρόκειται να διενεργηθούν
οι εξετάσεις, καθώς και η κατανομή των υποψηφίων
σε ομάδες γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους
τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, με ανάρτηση
σχετικής ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
2. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών
κατά την έναρξη των εξετάσεων την πρώτη ημέρα και
κατά την παράδοση των εργασιών την τελευταία.
3. Οι χρησιμοποιούμενες θέσεις στις αίθουσες των
εξετάσεων για την τοποθέτηση των διαγωνιζομένων
είναι αριθμημένες και σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί
μια θέση.
4. Κατά την ημέρα έναρξης των εξετάσεων κάθε
υποψήφιος παίρνει κλήρο, ο οποίος προσδιορίζει την
αίθουσα και τη θέση, στην οποία θα εξεταστεί. Αλλαγή
θέσεων μεταξύ των υποψηφίων επιτρέπεται μέσα στην
ίδια αίθουσα μετά από κοινή συμφωνία των διαγωνιζό−
μενων και έγκριση του Επόπτη ή των Βοηθών του.
5. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στις προκαθο−
ρισμένες αίθουσες ελέγχεται από τους επιτηρητές η
ταυτότητα των εξεταζομένων, σύμφωνα με το «Δελτίο
ταυτότητας υποψηφίου» και καταγράφεται η παρουσία
κάθε υποψηφίου σε σχετική ονομαστική κατάσταση.
6. Το «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου» τοποθετείται
από τον εξεταζόμενο σε εμφανές μέρος της ορισμένης
γι’ αυτόν θέσης καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.
Άρθρο 8
Διεξαγωγή Εξετάσεων
1. Οι απαιτούμενες πινακίδες χορηγούνται στους εξε−
ταζόμενους με φροντίδα των Επιτηρητών.
2. Διαλείμματα κατά τις δοκιμασίες ορίζονται με από−
φαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων και γνω−
στοποιούνται στους υποψηφίους πριν από την έναρξη
των εξετάσεων.
3. Ο υποψήφιος την τελευταία ημέρα των εξετάσεων
επιλέγει και παραδίδει τα έργα του, σύμφωνα με το
άρθρο 5 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.
Ο υποψήφιος παραδίδει στον Επιτηρητή τα έργα του,
καθώς και συμπληρωμένο καρτελάκι με τα ατομικά στοι−
χεία του και τον αριθμό των παραδοθέντων έργων.
Στη συνέχεια ο Επιτηρητής, παρουσία του υποψηφίου,
ελέγχει τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφωνα
με το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και το δελτίο
ταυτότητας υποψηφίου, καθώς και τον αριθμό των πα−
ραδοθέντων έργων, εσωκλείει το καρτελάκι σε μικρό
αδιαφανή φάκελο, το σφραγίζει, το επικολλά στο με−
γαλύτερο φάκελο που έχουν τοποθετηθεί τα έργα του
υποψηφίου, και μονογράφει τους φακέλους.
4. Αφού ολοκληρωθεί η παράδοση των έργων στον
Επιτηρητή από τους υποψηφίους, ο Επιτηρητής συντάσ−
σει πρακτικό, στο οποίο αναφέρει γενικά τον τρόπο με
τον οποίο έγιναν οι εξετάσεις, τις ανωμαλίες που τυχόν
σημειώθηκαν και τις τυχόν κυρώσεις που επεβλήθησαν,
σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας Υπουργικής
Απόφασης.
Άρθρο 9.
Πειθαρχία διαγωνιζομένων.
1. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κό−
σμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των υποδείξε−
ων και των συστάσεων των Επιτηρητών και των μελών
της Επιτροπής Εποπτείας.
2. Όποιος συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με
άλλο άτομο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή συμπε−
ριφέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές και λοιπούς υπευ−
θύνους των εξετάσεων ή αρνείται να συμμορφωθεί με
τις συστάσεις τους και με τη διαγωγή του διαταράσσει
την καλή λειτουργία και τάξη των εξετάσεων, αποβάλλε−
ται από την αίθουσα και αποκλείεται από τις εξετάσεις
με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων.
3. Πάνω στο έργο του υποψηφίου που αποκλείεται,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, από τις εξετάσεις, σημειώ−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 623
νεται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων η αιτία
του αποκλεισμού και ο βαθμός μηδέν (0).
Άρθρο 10.
Βαθμολόγηση των έργων
1. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων
βαθμολογεί με ένα ακέραιο αριθμό το σύνολο των έρ−
γων του υποψηφίου από 1 έως 10, με άριστα το βαθμό
δέκα (10) και βάση το βαθμό πέντε (5).
2. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης και της εξαγωγής
του γενικού βαθμού όλων των υποψηφίων, η Επιτροπή
Εισιτηρίων Εξετάσεων καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνα−
κα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.
3. Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το άθροισμα
των βαθμών που συγκέντρωσε από τα μέλη της Επιτρο−
πής Εισιτηρίων Εξετάσεων διαιρούμενο δια του αριθμού
των μελών αυτής.
4. Ο υποψήφιος για να κριθεί για εισαγωγή πρέπει να
έχει συγκεντρώσει γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).
5. Η εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολο−
γίας και μέχρι την κάλυψη του καθορισμένου αριθμού
εισακτέων.
6. Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό
ίσο με εκείνο του τελευταίου εισαγόμενου, εισάγονται
ως υπεράριθμοι.
7. Επανεξέταση, αναβαθμολόγηση ή χορήγηση φωτο−
αντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποψηφίου,
δεν επιτρέπεται και η αξιολόγηση τους αφήνεται στην
αντικειμενική και δίκαιη κρίση των μελών της Επιτροπής
Εισιτηρίων Εξετάσεων.
Άρθρο 11.
Έκδοση αποτελεσμάτων, πρόσκληση
και διαδικασία εγγραφής
1. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων των εισιτηρίων εξε−
τάσεων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην
ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων μπορεί να απο−
φασίζει την έκθεση των έργων των επιτυχόντων για
τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες.
3. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών υποβάλλει στο
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτε−
λεσμάτων, ονομαστικό πίνακα εκείνων που εισάγονται
στο πρώτο έτος του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και τον δημοσιεύει σε
δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθή−
νας, καλώντας τους επιτυχόντες να προσέλθουν στη
Γραμματεία του τμήματος της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών για εγγραφή, σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την επομένη της δημοσίευσης.
4. Για την εγγραφή στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, απαιτείται ο τίτλος
απόλυσης του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ο υπο−
ψήφιος. Εφόσον κατατεθεί ο πρωτότυπος τίτλος μπορεί
να αποσυρθεί με την κατάθεση αντίστοιχου αποδεικτικού
ή επικυρωμένης φωτοτυπίας. Κατά την εγγραφή ο υπο−
ψήφιος υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του ν. 1599/1986 για τη μη εγγραφή του σε άλλο Τμήμα ή
Σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.
5. Εκείνοι που δεν μπόρεσαν να ασκήσουν το από
το αποτέλεσμα των εισιτηρίων εξετάσεων δικαίωμα
εγγραφής τους μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί
για το έτος αυτό, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση
εγγραφής τους μόνο κατά το αμέσως επόμενο έτος
και μέσα στην προθεσμία εγγραφής που ορίζεται για
το έτος αυτό.
6. Τα έργα των αποτυχόντων υποψηφίων παραμένουν
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών επί ένα εξάμηνο
από την έκδοση των αποτελεσμάτων και ύστερα κατα−
στρέφονται αφού συνταχθεί σχετική πράξη.
Άρθρο 12
Εισαγωγή Κυπρίων.
1. Οι ομογενείς από την Κύπρο, ανεξάρτητα από την
υπηκοότητά τους και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής
τους, εισάγονται στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, και σε ποσοστό 5%
επιπλέον του οριζόμενου κάθε χρόνο αριθμού εισακτέ−
ων, κατόπιν εξετάσεων οι οποίες διενεργούνται στην
Κύπρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Υπουρ−
γικής Απόφασης.
2. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση του Τμήματος
Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών,
συγκροτεί το μήνα Ιούνιο κάθε χρόνο εξεταστική επιτρο−
πή από τρεις ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνες πτυχι−
ούχους του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών με τους αναπληρωτές τους.
3. Ονομαστικός πίνακας των επιτυχόντων με τη
φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής
Δημοκρατίας αποστέλλεται το μήνα Σεπτέμβριο στην
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και κοινοποιείται και
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Ιανουαρίου 2010


Και πολύ ενδιαφέροντα μεταπτυχιακά προγράμματα
Στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών λειτουργούν τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

"Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" (Ψ.Μ.Τ.) με αντικείμενο την ενίσχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής και τεχνολογικής έρευνας και την παραγωγή νέας γνώσης στην περιοχή των ''Ψηφιακών Μορφών Τέχνης''. (περισσότερες πληροφορίες)
"Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών" (Μ.Ε.Τ.) με αντικείμενο την εξειδίκευση και εμβάθυνση ζητημάτων τέχνης καθώς και την ενίσχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής έρευνας στην περιοχή των "Εικαστικών Τεχνών". (περισσότερες πληροφορίες)
«Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης». Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και το Πανεπιστήμιο Paris 8 (UFR Arts, philosophie, esthetique - arts et technologies de l'image) ανέλαβαν από κοινού την οργάνωση, τη διεύθυνση και το συντονισμό ελληνογαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.(περισσότερες πληροφορίες)
edited Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Λένω : 19-05-18 στις 21:47.
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

Stdy

Εκκολαπτόμενο Μέλος

Ο Stdy αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Έχει γράψει 65 μηνύματα.

O Stdy έγραψε: στις 22:24, 19-05-18:

#23
Αρχική Δημοσίευση από Debby63
Ωραία. Αλλά και πάλι πρέπει να βγάλω ένα καλό μέσο όρο στο απολυτηριο λυκειου μου γιατί άκουσα πως κάτι τέτοιες σχολές θέλουν πολύ καλά απολυτηρια λυκειου. Ειδικά όταν είναι να περάσεις απευθείας σε σχολή καλων τεχνων +Animation στο εξωτερικό και ότι επίσης πρέπει να δουν τι ταλέντο έχεις κάτι τέτοια άκουσα. Ξέρω ακούγεται κουλό μα είπα να το μοιραστώ αυτό. Όσο για τον βαθμό στο απολυτηριο λυκειου προσωπικά φαντάστηκα ότι για τις Ανώτατες σχολές καλων τεχνων και για τις απλές αυτές σχολές (καλων τεχνων εννοω) θα θέλουν κάνα μέσω όρο 18, 19 ή 20. Έτσι το έχω φανταστεί αυτό.
Νομίζω ότι η διαφορά Καλών Τεχνών και Ανώτατη σχολή καλών τεχνών είναι μόνο στο όνομα.Όλες ΑΕΙ θεωρούνται στην Ελλάδα.Αυτό για το απολυτήριο δεν είμαι σίγουρος αλλά ένας φίλος φεύγει φέτος για Ολλανδία σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης και αυτό που τη ζήτησαν είναι απολυτήριο πάνω από 10(νομίζω ΓΕΛ ή Επαλ δεν έχει σημασία).Το κυριότερο γιαυτούς είναι οι εξετάσεις αγγλικών που πρέπει να δώσεις (αντίστοιχες του proficiency ή και αυτό αν δεν έχει περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα),όσον μεγαλύτεροβαθμό πάρεις τόσο το καλύτερο(μιλάμε για αγγλόφωνο τμήμα).Τελευταίο το ποσό του πανεπιστημίου που είναι σχετικά μικρό αλλά είναι και η στέγη,τροφή κλπ.
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

Debby63

Δραστήριο Μέλος

H Debby63 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 205 μηνύματα.

H Debby63 Αυτος ο λογαριασμος θα διαγραφει συντομα έγραψε: στις 01:30, 20-05-18:

#24
Αρχική Δημοσίευση από Stdy
Νομίζω ότι η διαφορά Καλών Τεχνών και Ανώτατη σχολή καλών τεχνών είναι μόνο στο όνομα.Όλες ΑΕΙ θεωρούνται στην Ελλάδα.Αυτό για το απολυτήριο δεν είμαι σίγουρος αλλά ένας φίλος φεύγει φέτος για Ολλανδία σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης και αυτό που τη ζήτησαν είναι απολυτήριο πάνω από 10(νομίζω ΓΕΛ ή Επαλ δεν έχει σημασία).Το κυριότερο γιαυτούς είναι οι εξετάσεις αγγλικών που πρέπει να δώσεις (αντίστοιχες του proficiency ή και αυτό αν δεν έχει περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα),όσον μεγαλύτεροβαθμό πάρεις τόσο το καλύτερο(μιλάμε για αγγλόφωνο τμήμα).Τελευταίο το ποσό του πανεπιστημίου που είναι σχετικά μικρό αλλά είναι και η στέγη,τροφή κλπ.
Ωραία. Ακόμα και εξετάσεις αγγλικων να μου ζητήσουν δε θα έχω κανένα πρόβλημα να δώσω και εξετάσεις αγγλικών γιατί δεν έχω κανένα θέμα με την γλώσσα αυτή. Την μαθαίνω από 7 χρονών παιδί και έχω φτάσει σε πιο μεγάλο επίπεδο τώρα. Του χρόνου πάω να δώσω για lower και ελπίζω να δέχονται ακόμα και πτυχία του lower.
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

Marjoriee26

Φοιτητής

H Marjoriee26 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι Φοιτητής του τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας Παν. Δυτ. Αττικής (Αιγάλεω) . Έχει γράψει 440 μηνύματα.

H Marjoriee26 έγραψε: στις 20:08, 06-06-18:

#25
Debby η σχολή που είμαι τεχνών ήχου και εικόνας ασχολείται με animation.εχει άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και τα μόρια τής ήταν 12,900 . έχεις πρόσβαση από όλα τα πεδία ...τσεκαρε το απλά είναι στη Κέρκυρα .... θεωρώ ότι συμφέρει Πίο πολύ από το να μπεις στη καλών τεχνών ... ειδικά μαθήματα δε δίνεις πάντως
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

Debby63

Δραστήριο Μέλος

H Debby63 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 205 μηνύματα.

H Debby63 Αυτος ο λογαριασμος θα διαγραφει συντομα έγραψε: στις 14:59, 12-12-18:

#26
Γεια σας.
Ξερω εχει περασει καιρος απο την τελευταια φορα που σας ρωτησα κατι σχετικο που ηθελα να μου απαντησετε αλλα αυτη τη φορα ηρθα γιατι θελω να σας ρωτησω κατι απλο.

Ξερετε τι και αν υπαρχουν εταιρειες στην Ελλαδα συγκεκριμένα που να εχουν σαν επάγγελμα το αντικείμενο του animation ή εστω τη γραφιστικη; Γιατι να.... με τη μητερα μου, μου εκανε ολοκληρο θεμα για το γεγονος οτι θελω να σπουδασω animation και σε ποια σχολη δημοσια θα ηθελα να παω και στη συνεχεια μου ειπε κατι παραδειγματα που εχουν να κανουν με το επαγγελμα που θελω. Της ειπα συγκεκριμένα οτι θελω πανω στο αντικειμενο που θελω να σπουδασω ειναι οτι θέλω την ειδικοτητα του 3D &2D animation για να φτιαχνω παιδικα και κομικς αλλα μπορει λογω οτι μπορει μια εταιρεια στην ελλαδα που να σχεφιζεται με αυτο που θελω να μην υπαρχει και ισως αναγκαστω να παω εξωτερικο για να το πραγματοποιησω το ονειρο μου στην ουσια να γινω καρτουνιστας animator και εξαιτιας των χρηματων που θα χρειαστω ισως να μην το καταφερω αυτο αλλα ξερω εγω να πω πως δεν εχω φτασει ακομα σε αυτο το σταδιο για να ξερω τι αποτελεσματα θα εχω να δω οποτε δεν το παρατραβω για πραγματα που μπορει να συμβουν ή να μην συμβουν. Μενω για την ωρα σταθερη προς τους παρόντες στοχους μου. Να δωσω για Lower και πανελλήνιες. Και την προσπαθεια μου να τα πετυχω και τα δυο. Αλλα οσο για το επάγγελμα μου, τι θα κανω αν εστω και αναγκαστικα χρειαστει να φυγω για αλλη χωρα προκειμενου να δουλεψω στο αντικείμενο μου στο οποιο θα εχω πολυ αυξημενο μισθο αν δεν υπαρχει παρομοια εταιρεια εδω στην ελλαδα; Δεν ειναι οτι εχω θεμα με το να παω σε αλλη χωρα, απλα αν χρειαστει θα το κανω για τον εαυτο μου και το επάγγελμα μου. Ειλικρινα, νομιζω πως η μητερα μου το βλεπει αναγκαστικο γεγονος να μεινω στην Ελλαδα εστω και στο μελλον. Νομιζω πως αν δεν προσπαθησω να το επιτυχω αυτο που θελω, δε θα μαθω ποτε το αποτελεσμα. Και σοβαρα, τι αλλο να κανω; να τραβαω τα μαλλια μου;
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

methexys

Τιμώμενο Μέλος

H methexys αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι Φοιτητής του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΕΙ/Βόλος) και μας γράφει απο Πολωνία (Ευρώπη). Έχει γράψει 7,948 μηνύματα.

H methexys έγραψε: στις 15:13, 12-12-18:

#27
Αρχική Δημοσίευση από Debby63
Γεια σας.
Ξερω εχει περασει καιρος απο την τελευταια φορα που σας ρωτησα κατι σχετικο που ηθελα να μου απαντησετε αλλα αυτη τη φορα ηρθα γιατι θελω να σας ρωτησω κατι απλο.

Ξερετε τι και αν υπαρχουν εταιρειες στην Ελλαδα συγκεκριμένα που να εχουν σαν επάγγελμα το αντικείμενο του animation ή εστω τη γραφιστικη; Γιατι να.... με τη μητερα μου, μου εκανε ολοκληρο θεμα για το γεγονος οτι θελω να σπουδασω animation και σε ποια σχολη δημοσια θα ηθελα να παω και στη συνεχεια μου ειπε κατι παραδειγματα που εχουν να κανουν με το επαγγελμα που θελω. Της ειπα συγκεκριμένα οτι θελω πανω στο αντικειμενο που θελω να σπουδασω ειναι οτι θέλω την ειδικοτητα ου 3D &2D animation για να φτιαχνω παιδικα και κομικς αλλα μπορει λογω οτι μπορει μια εταιρεια στην ελλαδα που να σχεφιζεται με αυτο που θελω να μην υπαρχει και ισως αναγκαστω να παω εξωτερικο για να το πραγματοποιησω το ονειρο μου στην ουσια να γινω καρτουνιστας animator και εξαιτιας των χρηματων που θα χρειαστω ισως να μην το καταφερω αυτο αλλα ξερω εγω να πω πως δεν εχω φτασει ακομα σε αυτο το σταδιο για να ξερω τι αποτελεσματα θα εχω να δω οποτε δεν το παρατραβω για πραγματα που μπορει να συμβουν ή να μην συμβουν. Μενω για την ωρα σταθερη προς τους παρόντες στοχους μου. Να δωσω για Lower και πανελλήνιες. Και την προσπαθεια μου να τα πετυχω και τα δυο. Αλλα οσο για το επάγγελμα μου, τι θα κανω αν εστω και αναγκαστικα χρειαστει να φυγω για αλλη χωρα προκειμενου να δουλεψω στο αντικείμενο μου στο οποιο θα εχω πολυ αυξημενο μισθο αν δεν υπαρχει παρομοια εταιρεια εδω στην ελλαδα; Δεν ειναι οτι εχω θεμα με το να παω σε αλλη χωρα, απλα αν χρειαστει θα το κανω για τον εαυτο μου και το επάγγελμα μου. Ειλικρινα, νομιζω πως η μητερα μου το βλεπει αναγκαστικο γεγονος να μεινω στην Ελλαδα εστω και στο μελλον. Νομιζω πως αν δεν προσπαθησω να το επιτυχω αυτο που θελω, δε θα μαθω ποτε το αποτελεσμα. Και σοβαρα, τι αλλο να κανω; να τραβαω τα μαλλια μου;
Για το animation δεν ξέρω πολλά αλλά η γραφιστική χρειάζεται παντού. Όταν λέμε παντού, το εννοώ Για αρχή, κάθε σοβαρό μαγαζί/επιχείρηση/συνέδριο κτλ που σέβεται τον εαυτό του, απευθύνεται σε έναν γραφίστα για logo/δημιουργία καταλόγων/προσκλήσεων/αφίσες κτλ. Δεν ξέρω ποσο πληρώνονται αλλά τέλος πάντων, δουλειά ακόμα και σε αυτό το επίπεδο υπάρχει σίγουρα.
Τώρα για το animation δεν ξέρω τι παίζει με εταιρείες στην Ελλάδα αλλά σίγουρα μπορείς να ασχοληθείς με αυτό σε ερευνητικό επίπεδο,πχ να μελετήσεις εφαρμογές του σε βιντεοπαιχνίδια, στην αρχιτεκτονική κτλ. Εμεις έχουμε ημερίδες συνέχεια σχετικά με το animation, ακόμα και μαθήματα γι’αυτο. Δεν σημαινει ότι θα βρεθείς σε αδιέξοδο. Απλά απ’ο,τι έχω διαβάσει, το να ασχοληθείς με το animation σε εταιρεία για κινούμενα σχέδια είναι αρκετά δύσκολο και θέλει κότσια.
Κατά τ’αλλα μην ξεχνάς ότι μπορείς να γίνεις και freelancer, δηλαδη να ξεκινήσεις να παράγεις το δικό σου έργο, τις δικές σου ταινιουλες μικρού μήκους, ακόμα και κόμικ και ίσως ετσι σταδιακά αποκτήσεις ένα κοινό. Στο εξωτερικό πολλοί το κάνουν αυτό. Δεν σημαινει ότι είναι εύκολο και ότι θα γίνεις γνωστή σε μια μέρα αλλά είναι και αυτό κάτι, και ταυτοχρόνως εμπλουτίζεις το portfolio σου με δείγματα της δουλειάς σου. Υπάρχουν και σάιτ όπως το patreon, όπου το κοινό σου, δηλαδη όσοι θέλουν να βλέπουν περισσότερα έργα σου και υλικό, αγοράζουν συνδρομή με ένα μικρό ποσο και αποκτούν πρόσβαση σε αποκλειστικό υλικό που θα ανεβάζεις. Οκ, αυτά είναι για πολύ αργοτερα
Αλλά απ’ο,τι καταλαβαινω, εσυ δεν έχεις θέμα να φύγεις στο εξωτερικό,σωστά; Τότε το πρόβλημα ποιο είναι, η μαμα σου; Το θέμα με αυτά τα ψηφιακά μέσα είναι αυτό ακριβώς, ότι είναι ψηφιακά και πιο σύγχρονα και πολλοί γονείς δεν μπορούν να καταλάβουν τι θα κανεις με αυτά στο τέλος. Κι όμως υπάρχουν διέξοδοι. Αν εσένα σου αρέσει, εγώ θα έλεγα να το κανεις. Αν όχι animation, τουλάχιστον γραφιστική .
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

Debby63

Δραστήριο Μέλος

H Debby63 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 205 μηνύματα.

H Debby63 Αυτος ο λογαριασμος θα διαγραφει συντομα έγραψε: στις 15:58, 12-12-18:

#28
Αρχική Δημοσίευση από methexys
Για το animation δεν ξέρω πολλά αλλά η γραφιστική χρειάζεται παντού. Όταν λέμε παντού, το εννοώ Για αρχή, κάθε σοβαρό μαγαζί/επιχείρηση/συνέδριο κτλ που σέβεται τον εαυτό του, απευθύνεται σε έναν γραφίστα για logo/δημιουργία καταλόγων/προσκλήσεων/αφίσες κτλ. Δεν ξέρω ποσο πληρώνονται αλλά τέλος πάντων, δουλειά ακόμα και σε αυτό το επίπεδο υπάρχει σίγουρα.
Τώρα για το animation δεν ξέρω τι παίζει με εταιρείες στην Ελλάδα αλλά σίγουρα μπορείς να ασχοληθείς με αυτό σε ερευνητικό επίπεδο,πχ να μελετήσεις εφαρμογές του σε βιντεοπαιχνίδια, στην αρχιτεκτονική κτλ. Εμεις έχουμε ημερίδες συνέχεια σχετικά με το animation, ακόμα και μαθήματα γι’αυτο. Δεν σημαινει ότι θα βρεθείς σε αδιέξοδο. Απλά απ’ο,τι έχω διαβάσει, το να ασχοληθείς με το animation σε εταιρεία για κινούμενα σχέδια είναι αρκετά δύσκολο και θέλει κότσια.
Κατά τ’αλλα μην ξεχνάς ότι μπορείς να γίνεις και freelancer, δηλαδη να ξεκινήσεις να παράγεις το δικό σου έργο, τις δικές σου ταινιουλες μικρού μήκους, ακόμα και κόμικ και ίσως ετσι σταδιακά αποκτήσεις ένα κοινό. Στο εξωτερικό πολλοί το κάνουν αυτό. Δεν σημαινει ότι είναι εύκολο και ότι θα γίνεις γνωστή σε μια μέρα αλλά είναι και αυτό κάτι, και ταυτοχρόνως εμπλουτίζεις το portfolio σου με δείγματα της δουλειάς σου. Υπάρχουν και σάιτ όπως το patreon, όπου το κοινό σου, δηλαδη όσοι θέλουν να βλέπουν περισσότερα έργα σου και υλικό, αγοράζουν συνδρομή με ένα μικρό ποσο και αποκτούν πρόσβαση σε αποκλειστικό υλικό που θα ανεβάζεις. Οκ, αυτά είναι για πολύ αργοτερα
Αλλά απ’ο,τι καταλαβαινω, εσυ δεν έχεις θέμα να φύγεις στο εξωτερικό,σωστά; Τότε το πρόβλημα ποιο είναι, η μαμα σου; Το θέμα με αυτά τα ψηφιακά μέσα είναι αυτό ακριβώς, ότι είναι ψηφιακά και πιο σύγχρονα και πολλοί γονείς δεν μπορούν να καταλάβουν τι θα κανεις με αυτά στο τέλος. Κι όμως υπάρχουν διέξοδοι. Αν εσένα σου αρέσει, εγώ θα έλεγα να το κανεις. Αν όχι animation, τουλάχιστον γραφιστική .
Ευχαριστώ πολυ για την απαντηση σου.
Και αληθεια, υπαρχει freelancer επαγγελμα; ελπιζω να υπαρχει σαν επάγγελμα εδω στην ελλαδα. Ειναι στην ουσια αυτο που θελω να κανω. Να φτιαχνω και κομικς μα και να παρουσιαζω δικα μου εργα πχ. Απλο animation, οντως ταινιες μικρου μηκους, μινι animations κτλ. Με παροτρυνει η ιδεα αυτη. Πως ομως θα μου δωθει αυτη η ευκαιρια να κανω αυτο το επαγγελμα ή τα υπολοιπα αντιστοιχα που μου περιγραφεις; θελω να πω, οτι οκ ναι μεν θα μου χρειαστει εστω να περασω στη σχολη τεχνων ηχου & εικονας στη Κερκυρα ή την αντίστοιχη σχολη ηχου & εικονας που υπαρχει στο νησι που μενω, αλλα δινεται μια τετοια ευκαιρια για αυτα τα επαγγέλματα με καποιο μεταπτυχιακο ή πτυχίο απο τη σχολη που θα περασω αν με το καλο σε πρωτη φαση καταφερω να περασω με πανελληνιες;

Ειδικα το patreon το οποιο εχω ακουστα μου αρεσει σαν ιδεα.
Και ναι. Μου αρεσει παρα πολυ το animation και θα κανω οτι προσπαθειες μπορω για να το επιτυχω. ^^
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

methexys

Τιμώμενο Μέλος

H methexys αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι Φοιτητής του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΕΙ/Βόλος) και μας γράφει απο Πολωνία (Ευρώπη). Έχει γράψει 7,948 μηνύματα.

H methexys έγραψε: στις 16:16, 12-12-18:

#29
Αρχική Δημοσίευση από Debby63
Ευχαριστώ πολυ για την απαντηση σου.
Και αληθεια, υπαρχει freelancer επαγγελμα; ελπιζω να υπαρχει σαν επάγγελμα εδω στην ελλαδα. Ειναι στην ουσια αυτο που θελω να κανω. Να φτιαχνω και κομικς μα και να παρουσιαζω δικα μου εργα πχ. Απλο animation, οντως ταινιες μικρου μηκους, μινι animations κτλ. Με παροτρυνει η ιδεα αυτη. Πως ομως θα μου δωθει αυτη η ευκαιρια να κανω αυτο το επαγγελμα ή τα υπολοιπα αντιστοιχα που μου περιγραφεις; θελω να πω, οτι οκ ναι μεν θα μου χρειαστει εστω να περασω στη σχολη τεχνων ηχου & εικονας στη Κερκυρα ή την αντίστοιχη σχολη ηχου & εικονας που υπαρχει στο νησι που μενω, αλλα δινεται μια τετοια ευκαιρια για αυτα τα επαγγέλματα με καποιο μεταπτυχιακο ή πτυχίο απο τη σχολη που θα περασω αν με το καλο σε πρωτη φαση καταφερω να περασω με πανελληνιες;

Ειδικα το patreon το οποιο εχω ακουστα μου αρεσει σαν ιδεα.
Και ναι. Μου αρεσει παρα πολυ το animation και θα κανω οτι προσπαθειες μπορω για να το επιτυχω. ^^
To freelancer σαν ελεύθερος επαγγελματίας μεταφράζεται. Δεν είναι συγκεκριμένο επάγγελμα όπως λέμε γιατρός, αρχιτεκτονας κτλ. Είσαι γραφίστρια ή οτιδήποτε αλλο και εργάζεσαι ως ελεύθερη επαγγελματίας. Ουσιαστικά δεν θα δουλεύεις για κάποια εταιρεία, θα δουλεύεις πάνω σε δικά σου έργα και εξαρτάται ξεκάθαρα από εσένα το αν αυτό το εγχείρημα θα πετύχει ή όχι. Είναι κάτι που μπορείς να το κανεις ήδη. Σχεδιάζεις, κανεις βιντεάκια κτλ και όλα αυτά τα προωθεις μέσω youtube, instagram, στο etsy... Απλά οπως σου ειπα, δεν είναι εύκολο να γίνεις γνωστή και να αποκτήσεις μεγάλο κοινό γρήγορα. Μπορεί πχ σιγά σιγά να αρχισεις να πουλάς prints (αντίγραφα) από δουλειες σου οπως illustrations, απλά δεν θα είναι εύκολο να βγαλεις πολλά λεφτά ετσι, όχι στην αρχή τουλάχιστον. Μερικοί ζουν από αυτό βεβαια. Στην Αμερική και σε άλλες χώρες κάνουν συχνα και conventions σχετικά με τα κόμικς, μπορούν να πάνε οι δημιουργοί και να παρουσιάσουν την δουλειά τους... Απλά όπως καταλαβαίνεις, στην Ελλάδα ίσως είναι λίγο δύσκολο όλο αυτό και είναι δύσκολο να ζήσεις μόνο από αυτό... δεν ξέρω πως ακριβως έχουν τα πράγματα εδώ... Φαντάζομαι ότι παράλληλα θα μπορούσες να αναλαμβάνεις και άλλες δουλειες σχετικά με εικονογραφήσεις, με τα γραφιστικά καταστημάτων, κτλ και ταυτόχρονα να συνεχίζεις την προσωπική δουλειά σου. Όλο αυτό εξαρτάται καθαρά από εσένα όπως καταλαβαίνεις. Όσο πιο πολύ ασχοληθείς, τόσο καλύτερα. Ένα μεταπτυχιακό θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις εξειδίκευση πάνω σε έναν τομέα που σου αρέσει αλλά ξεκινα από τις προπτυχιακές σπουδές σου πρώτα και βλέπεις πως θα πάει.
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

Debby63

Δραστήριο Μέλος

H Debby63 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 205 μηνύματα.

H Debby63 Αυτος ο λογαριασμος θα διαγραφει συντομα έγραψε: στις 17:45, 12-12-18:

#30
Αρχική Δημοσίευση από methexys
To freelancer σαν ελεύθερος επαγγελματίας μεταφράζεται. Δεν είναι συγκεκριμένο επάγγελμα όπως λέμε γιατρός, αρχιτεκτονας κτλ. Είσαι γραφίστρια ή οτιδήποτε αλλο και εργάζεσαι ως ελεύθερη επαγγελματίας. Ουσιαστικά δεν θα δουλεύεις για κάποια εταιρεία, θα δουλεύεις πάνω σε δικά σου έργα και εξαρτάται ξεκάθαρα από εσένα το αν αυτό το εγχείρημα θα πετύχει ή όχι. Είναι κάτι που μπορείς να το κανεις ήδη. Σχεδιάζεις, κανεις βιντεάκια κτλ και όλα αυτά τα προωθεις μέσω youtube, instagram, στο etsy... Απλά οπως σου ειπα, δεν είναι εύκολο να γίνεις γνωστή και να αποκτήσεις μεγάλο κοινό γρήγορα. Μπορεί πχ σιγά σιγά να αρχισεις να πουλάς prints (αντίγραφα) από δουλειες σου οπως illustrations, απλά δεν θα είναι εύκολο να βγαλεις πολλά λεφτά ετσι, όχι στην αρχή τουλάχιστον. Μερικοί ζουν από αυτό βεβαια. Στην Αμερική και σε άλλες χώρες κάνουν συχνα και conventions σχετικά με τα κόμικς, μπορούν να πάνε οι δημιουργοί και να παρουσιάσουν την δουλειά τους... Απλά όπως καταλαβαίνεις, στην Ελλάδα ίσως είναι λίγο δύσκολο όλο αυτό και είναι δύσκολο να ζήσεις μόνο από αυτό... δεν ξέρω πως ακριβως έχουν τα πράγματα εδώ... Φαντάζομαι ότι παράλληλα θα μπορούσες να αναλαμβάνεις και άλλες δουλειες σχετικά με εικονογραφήσεις, με τα γραφιστικά καταστημάτων, κτλ και ταυτόχρονα να συνεχίζεις την προσωπική δουλειά σου. Όλο αυτό εξαρτάται καθαρά από εσένα όπως καταλαβαίνεις. Όσο πιο πολύ ασχοληθείς, τόσο καλύτερα. Ένα μεταπτυχιακό θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις εξειδίκευση πάνω σε έναν τομέα που σου αρέσει αλλά ξεκινα από τις προπτυχιακές σπουδές σου πρώτα και βλέπεις πως θα πάει.
Ωραια. ^^ Αφου πρωτα αντιμετωπισω το σταδιο με τις πανελλήνιες και περασω στη σχολη που θελω και με το δευτερο σταδιο προπτυχιακες σπουδες και οντως το μελλον θα μου δειξει τι θα γινει. Ποτε δεν ξερουμε το αυριο τι θα φερει αλλα και παλι θα εχω θετικες σκεψεις. Και ειδικα με τις δουλειές που υπαρχουν σχετικα με τη γραφιστικη & animation μου εδωσες ελπιδες και σε ευχαριστώ γι'αυτο.
Και προπτυχιακες σπουδές ειναι οι σπουδες που γινονται καθως σπουδαζεις στη σχολη που περνας και ακολουθεις τα μαθηματα που εχεις ανα εξαμηνο σωστα;


Οσο για το αλλο περι δουλειας, ισχυει για μενα βασικα αυτο οτι θα μπορουσα να αναλαμβανω και αλλες δουλειές που να χρειαζοντουσαν εικονογραφισεις κτλ. και να εξακολουθω να δουλευω στις δικες μου προσωπικες δουλειες. Θα μπορω τουλαχιστον να ζω και απο τα δυο και αν οχι και απο τα δυο τοτε με το ενα.

Μου αρεσει να δουλευω. Ειδικα πανω στο αντικειμενο που μου αρεσει.
edited Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Debby63 : 12-12-18 στις 17:51.
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

akikos (Ανδρέας)

Πτυχιούχος

Ο Ανδρέας αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι Πτυχιούχος και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 5,048 μηνύματα.

O akikos aAzazazazazazAz έγραψε: στις 21:40, 12-12-18:

#31
Λοιπόν. Άλλο τι σου αρέσει ως ιδέα και το να βλέπεις και άλλο τι σου αρέσει να δημιουργείς. Επίσης δεν χρειάζεται να περάσεις στη σχολή για να ασχοληθείς από το 0. Μπορείς να μάθεις το illustrator και κάποιο πρόγραμα για τη δημιουργία 3d μοντέλων τώρα (π.χ. blender). Οι γνώσεις που θα αποκτήσεις στη σχολή κάποιοι θα τις ξέρουν από το Λύκειο. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιο αλλά όσο ανεβαίνεις επίπεδο οι καλοί ξεχωρίζουν. Δεν χρειάζεται απλώς να ζωγραφίζεις καλά, αλλά τεχνογνωσία με προγράμματα για PC/MAC που θέλουν ενασχόλησει.

Κακά τα ψέματα το freelancing στην Ελλάδα είναι δύσκολο. Πληρώνεις της ασφάλεια μόνος/η σου, ξεχνάς τα δώρα χριστουγέννων/Πάσχα, ξεχνάς τις διακοπές και παράλληλα να πληρώνεσαι και έχεις και "συνεργάτη" το κράτος να σου κλέβει το 24% από την εργασία σου και το 29% για φορολογία. Ξεκινάς με -5000 ευρώ τουλάχιστον και και δεν έχεις καθόλου αφορολόγητο.

Τέλος για animation αλλά και για γραφιστική/επεξεργασία video/φωτογραφίων χρειάζεσαι ενα καλό pc/laptop με πολύ RAM. PC υπολόγιζε γύρο στο 1000 laptop 1500 για να εισαι καλλυμενη στην επταετία.
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

methexys

Τιμώμενο Μέλος

H methexys αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι Φοιτητής του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΕΙ/Βόλος) και μας γράφει απο Πολωνία (Ευρώπη). Έχει γράψει 7,948 μηνύματα.

H methexys έγραψε: στις 23:23, 12-12-18:

#32
Αρχική Δημοσίευση από akikos
Λοιπόν. Άλλο τι σου αρέσει ως ιδέα και το να βλέπεις και άλλο τι σου αρέσει να δημιουργείς. Επίσης δεν χρειάζεται να περάσεις στη σχολή για να ασχοληθείς από το 0. Μπορείς να μάθεις το illustrator και κάποιο πρόγραμα για τη δημιουργία 3d μοντέλων τώρα (π.χ. blender). Οι γνώσεις που θα αποκτήσεις στη σχολή κάποιοι θα τις ξέρουν από το Λύκειο. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιο αλλά όσο ανεβαίνεις επίπεδο οι καλοί ξεχωρίζουν. Δεν χρειάζεται απλώς να ζωγραφίζεις καλά, αλλά τεχνογνωσία με προγράμματα για PC/MAC που θέλουν ενασχόλησει.

Κακά τα ψέματα το freelancing στην Ελλάδα είναι δύσκολο. Πληρώνεις της ασφάλεια μόνος/η σου, ξεχνάς τα δώρα χριστουγέννων/Πάσχα, ξεχνάς τις διακοπές και παράλληλα να πληρώνεσαι και έχεις και "συνεργάτη" το κράτος να σου κλέβει το 24% από την εργασία σου και το 29% για φορολογία. Ξεκινάς με -5000 ευρώ τουλάχιστον και και δεν έχεις καθόλου αφορολόγητο.

Τέλος για animation αλλά και για γραφιστική/επεξεργασία video/φωτογραφίων χρειάζεσαι ενα καλό pc/laptop με πολύ RAM. PC υπολόγιζε γύρο στο 1000 laptop 1500 για να εισαι καλλυμενη στην επταετία.

Συμφωνώ σε όλα σε γενικές γραμμές απλά είναι πολύ σημαντικό να έχει καθοδηγηση και τα εναύσματα από τη σχολή για να εξελιχθεί ως καλλιτέχνης. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν φτάνει μόνο το να γνωρίζεις πως να χειρίζεσαι ένα προγραμμα. Πρέπει να μάθεις για τα χρώματα, αναλογίες, να κανεις σωστά σχέδια, να αποκτήσεις το ύφος σου, να αποφεύγεις κοινότοπα και βαρετά πράγματα, να μην πέφτεις στην παγίδα να εκφράζεσαι με στερεότυπα...Για το παραμικρό σχέδιο και την κάθε γραμμή υπάρχει λόγος που γίνεται όπως γίνεται. Για όλα αυτά χρειάζεται η σχολή και οι σπουδές και η επίβλεψη και οι συμβουλές από κάποιον που ξέρει. Κατά τ’αλλα, σε οποία σχετική σχολή να πάει, θα μάθει ολόκληρη την σουίτα της Adobe όπως και blender και αλλά 3d προγράμματα. Βεβαια οι καθηγητες δεν θα δεν πάρουν από το χεράκι να σου τα μάθουν όλα, όποτε εκεί χρειάζεται η προσωπική προσπάθεια.
Καλή επιτυχία ο,τι και αν κανεις!
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

Samael

Συντονιστής

Ο Samael αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι Φοιτητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Παν. Δυτ. Αττικής (Αιγάλεω) και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 3,325 μηνύματα.

O Samael www.youtube.com/watch?v=KtlgYxa6BMU έγραψε: στις 00:11, 13-12-18:

#33
Αρχική Δημοσίευση από Debby63
Γεια σας.
Ξερω εχει περασει καιρος απο την τελευταια φορα που σας ρωτησα κατι σχετικο που ηθελα να μου απαντησετε αλλα αυτη τη φορα ηρθα γιατι θελω να σας ρωτησω κατι απλο.

Ξερετε τι και αν υπαρχουν εταιρειες στην Ελλαδα συγκεκριμένα που να εχουν σαν επάγγελμα το αντικείμενο του animation ή εστω τη γραφιστικη; Γιατι να.... με τη μητερα μου, μου εκανε ολοκληρο θεμα για το γεγονος οτι θελω να σπουδασω animation και σε ποια σχολη δημοσια θα ηθελα να παω και στη συνεχεια μου ειπε κατι παραδειγματα που εχουν να κανουν με το επαγγελμα που θελω. Της ειπα συγκεκριμένα οτι θελω πανω στο αντικειμενο που θελω να σπουδασω ειναι οτι θέλω την ειδικοτητα του 3D &2D animation για να φτιαχνω παιδικα και κομικς αλλα μπορει λογω οτι μπορει μια εταιρεια στην ελλαδα που να σχεφιζεται με αυτο που θελω να μην υπαρχει και ισως αναγκαστω να παω εξωτερικο για να το πραγματοποιησω το ονειρο μου στην ουσια να γινω καρτουνιστας animator και εξαιτιας των χρηματων που θα χρειαστω ισως να μην το καταφερω αυτο αλλα ξερω εγω να πω πως δεν εχω φτασει ακομα σε αυτο το σταδιο για να ξερω τι αποτελεσματα θα εχω να δω οποτε δεν το παρατραβω για πραγματα που μπορει να συμβουν ή να μην συμβουν. Μενω για την ωρα σταθερη προς τους παρόντες στοχους μου. Να δωσω για Lower και πανελλήνιες. Και την προσπαθεια μου να τα πετυχω και τα δυο. Αλλα οσο για το επάγγελμα μου, τι θα κανω αν εστω και αναγκαστικα χρειαστει να φυγω για αλλη χωρα προκειμενου να δουλεψω στο αντικείμενο μου στο οποιο θα εχω πολυ αυξημενο μισθο αν δεν υπαρχει παρομοια εταιρεια εδω στην ελλαδα; Δεν ειναι οτι εχω θεμα με το να παω σε αλλη χωρα, απλα αν χρειαστει θα το κανω για τον εαυτο μου και το επάγγελμα μου. Ειλικρινα, νομιζω πως η μητερα μου το βλεπει αναγκαστικο γεγονος να μεινω στην Ελλαδα εστω και στο μελλον. Νομιζω πως αν δεν προσπαθησω να το επιτυχω αυτο που θελω, δε θα μαθω ποτε το αποτελεσμα. Και σοβαρα, τι αλλο να κανω; να τραβαω τα μαλλια μου;
Θα το πω οσο πιο απλα γινεται :

-Δεν ειναι απαραιτητο να φυγεις εξω,μπορεις να πληρωνεσαι ακομα και απο το σπιτι σου.Εαν και,αμα φτασεις σε σημειο να εισαι τοσο καλη δεν βλεπω και τον λογο να μεινεις οταν θα σου προσφερουν μονιμη θεση στα γραφεια ενος studio.

-Δεν χρειαζεται να σπουδασεις καπου συγκεκριμενα αρκει να εχεις τα σωστα skills,και κυριολεκτικα κανεις δεν θα νοιαστει για το εαν και που σπουδασες.

-Μπορεις να αποκτησεις τα σωστα skills παρακολουθοντας webinars και online προγραμματα απο το Gnomon λογου χαρη.Υπαρχουν και τα tutorials,αλλα εαν τα σκασεις η αληθεια ειναι οτι θα σωσεις πολυ χρονο και κοπο που θα επρεπε να επενδυσεις η ιδια για να παρεις αυτες τις γνωσεις.

-Δικτυωσου.Το πιο σημαντικο απο ολα ισως,εαν γνωρισεις τους καταλληλους ανθρωπους θα εχεις ευκαιριες να μαθεις πιο πολλα και να αποκτησεις φημη για περισσοτερες δουλειες και παλι απο την αρχη.

-Τελευταιο αλλα εξισου σημαντικο.Δεν θα πεινασεις εαν εχεις skills οπως ειπα.Δεν χρειαζεται να εισαι top και να δουλεψεις σε μεγαλη παραγωγη,αναλογα το ποσο καλη εισαι υπαρχουν αλλες ομαδες και studio που θα σε πληρωσουν αναλογα την εμπειρια και τις ικανοτητες σου.Οποτε δεν υπαρχει περιπτωση να μεινεις στην "απ'εξω" επειδη δεν εισαι απλα η τοπ του πεδιου παγκοσμιως.

Τα παραπανω μπορεις να τα κανεις και ενω σπουδαζεις.Απλα ειναι αυτονοητο οτι θα πρεπει να επιλεξεις μια σχολη που να σχετιζεται με αυτα(Καλων τεχνων),κυριως για να μην βαρεθεις και την παρατησεις και επιπλεον επειδη θα αποκτησεις και καποιες γνωσεις πιο ακαδημαικου χαρακτηρα,που ποτε δεν βλαπτουν.

Πολλοι VFX Artists και Developers ειναι πρωην φυσικοι ή μηχανικοι(κυριως ηλεκτρολογοι/μηχανολογοι).Μερικοι απο αυτους ασχολουνται με πραγματα οπως λογου χαρη προσομοιωση ρευστων,εκρηξεις κ.α.
Γενικα ειναι τοσο broad το πεδιο του entertainment που οτι και να εχεις σπουδασει μπορεις να το συνδυασεις,οποτε μην φοβασαι,θα τον βρεις τον δρομο σου.Αρκει να καταλαβεις οτι πρεπει να ξεκινησεις να ψαχνεσαι απο τωρα.Δεν ειναι κατι που θα πεις α ξεκιναω στις ταδε του μηνος επισημα να μαθαινω .

ΥΓ. Εαν δεν μπεις καλων τεχνων η στην αλλη σχολη που θες,μην παρατησεις την ιδεα δουλεψε το και μονη ή πηγαινε σε καποια απο αυτα τα online προγραμματα που σου ειπα(Gnomon) . Εαν δουλεψεις σοβαρα και εχεις industry qualified ανθρωπους να σε ελεγχουν θα σε επιλεγουν all day,all night ασχετα ποσα πτυχια και μεταπτυχιακα εχουν οι αλλοι,εαν δεν ξερουν τι τους γινεται. Εμπειρια >>>> Πτυχιο .
edited Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Samael : 13-12-18 στις 00:19.
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

NikTheGreek

Νεοφερμένος

Ο NikTheGreek αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 16 ετών . Έχει γράψει μόλις ένα μήνυμα.

O NikTheGreek έγραψε: στις 16:09, 25-02-19:

#34
Σε ενα μαθητη της Β' Λυκειου (των θετικων επιστημων) τι θα του προτεινατε ως πρωτο βημα ;Να παει μεσω πανελληνιων εξετάσεων σε καποια σχολη (και αν ναι ποια ) ,να παει συγκεκριμενα σε σχολη καλων τεχνων ,ή μηπως να ξεκινησει απο καπου αλλου και με κατι αλλο???
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

Debby63

Δραστήριο Μέλος

H Debby63 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 205 μηνύματα.

H Debby63 Αυτος ο λογαριασμος θα διαγραφει συντομα έγραψε: στις 19:44, 08-06-19:

#35
Αρχική Δημοσίευση από Marjoriee26
Debby η σχολή που είμαι τεχνών ήχου και εικόνας ασχολείται με animation.εχει άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και τα μόρια τής ήταν 12,900 . έχεις πρόσβαση από όλα τα πεδία ...τσεκαρε το απλά είναι στη Κέρκυρα .... θεωρώ ότι συμφέρει Πίο πολύ από το να μπεις στη καλών τεχνών ... ειδικά μαθήματα δε δίνεις πάντως

Για το 2018 (φετος) ειναι 11.223
Το καταλαβα και μονη μου οτι συμφερει να παω εκει απλα και μονο για τη σχολη.
Ευχαριστω παντως. Βεβαια δεν ειχα αντιληφθει οτι μου απαντησες στην αρχικη μου παραθεση οποτε την ειδα τωρα και ειπα να απαντησω.

Απλα βεβαια, ειμαι αγχωμενη για το αν καταφερω να περασω εκει.

Αρχική Δημοσίευση από NikTheGreek
Σε ενα μαθητη της Β' Λυκειου (των θετικων επιστημων) τι θα του προτεινατε ως πρωτο βημα ;Να παει μεσω πανελληνιων εξετάσεων σε καποια σχολη (και αν ναι ποια ) ,να παει συγκεκριμενα σε σχολη καλων τεχνων ,ή μηπως να ξεκινησει απο καπου αλλου και με κατι αλλο???

Αν θες κατι που να σχετιζεται πχ. με animation μπορεις να πας στην τεχνων ηχου και εικονας που θελει πανελληνιες αλλιως αν δεν θελεις να πας μεσω πανελληνιων, υπαρχει και η λυση των ιδιωτικων σχολων αλλα εγω θεωρω οτι ειναι καλυτερα να πας σε δημοσια σχολη.
Γιατι δε θα πληρωνεις για τα διδακτρα και θα μπορεις να μεινεις και σε φοιτητικη εστια/μεριμνα.
Οχι τιποτε αλλο.

Τωρα, ο,τι αποφασισεις.
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

Marjoriee26

Φοιτητής

H Marjoriee26 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι Φοιτητής του τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας Παν. Δυτ. Αττικής (Αιγάλεω) . Έχει γράψει 440 μηνύματα.

H Marjoriee26 έγραψε: στις 22:07, 08-06-19:

#36
Αρχική Δημοσίευση από Debby63
Για το 2018 (φετος) ειναι 11.223
Το καταλαβα και μονη μου οτι συμφερει να παω εκει απλα και μονο για τη σχολη.
Ευχαριστω παντως. Βεβαια δεν ειχα αντιληφθει οτι μου απαντησες στην αρχικη μου παραθεση οποτε την ειδα τωρα και ειπα να απαντησω.

Απλα βεβαια, ειμαι αγχωμενη για το αν καταφερω να περασω εκει.
Αν θες κατι που να σχετιζεται πχ. με animation μπορεις να πας στην τεχνων ηχου και εικονας που θελει πανελληνιες αλλιως αν δεν θελεις να πας μεσω πανελληνιων, υπαρχει και η λυση των ιδιωτικων σχολων αλλα εγω θεωρω οτι ειναι καλυτερα να πας σε δημοσια σχολη.
Γιατι δε θα πληρωνεις για τα διδακτρα και θα μπορεις να μεινεις και σε φοιτητικη εστια/μεριμνα.
Οχι τιποτε αλλο.

Τωρα, ο,τι αποφασισεις.
Να τη δείς Κ οποίος άλλος ενδιαφέρεται για ανιμεσιον κλπ.... είναι πάρα πολύ καλή σχολή !
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

Debby63

Δραστήριο Μέλος

H Debby63 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 205 μηνύματα.

H Debby63 Αυτος ο λογαριασμος θα διαγραφει συντομα έγραψε: στις 22:15, 08-06-19:

#37
Αρχική Δημοσίευση από Marjoriee26
Να τη δείς Κ οποίος άλλος ενδιαφέρεται για ανιμεσιον κλπ.... είναι πάρα πολύ καλή σχολή !
Α εγω εχω δει πολλες πληροφοριες που σχετιζονται με αυτη.

Αυτο που με ανακουφιζει ειναι οτι απο αυτη τη σχολη (οχι μονο απο καλων τεχνων) μπορω να επιλεξω τι τομεα θα ακολουθησω απο επαγγελμα. Οπως πχ αυτο με τα ψηφιακα μεσα που περιεχει animation, εικονογραφησεις κτλ.
1
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

Debby63

Δραστήριο Μέλος

H Debby63 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 205 μηνύματα.

H Debby63 Αυτος ο λογαριασμος θα διαγραφει συντομα έγραψε: στις 23:34, 22-07-19:

#38
Αρχική Δημοσίευση από Samael
Θα το πω οσο πιο απλα γινεται :

-Δεν ειναι απαραιτητο να φυγεις εξω,μπορεις να πληρωνεσαι ακομα και απο το σπιτι σου.Εαν και,αμα φτασεις σε σημειο να εισαι τοσο καλη δεν βλεπω και τον λογο να μεινεις οταν θα σου προσφερουν μονιμη θεση στα γραφεια ενος studio.

-Δεν χρειαζεται να σπουδασεις καπου συγκεκριμενα αρκει να εχεις τα σωστα skills,και κυριολεκτικα κανεις δεν θα νοιαστει για το εαν και που σπουδασες.

-Μπορεις να αποκτησεις τα σωστα skills παρακολουθοντας webinars και online προγραμματα απο το Gnomon λογου χαρη.Υπαρχουν και τα tutorials,αλλα εαν τα σκασεις η αληθεια ειναι οτι θα σωσεις πολυ χρονο και κοπο που θα επρεπε να επενδυσεις η ιδια για να παρεις αυτες τις γνωσεις.

-Δικτυωσου.Το πιο σημαντικο απο ολα ισως,εαν γνωρισεις τους καταλληλους ανθρωπους θα εχεις ευκαιριες να μαθεις πιο πολλα και να αποκτησεις φημη για περισσοτερες δουλειες και παλι απο την αρχη.

-Τελευταιο αλλα εξισου σημαντικο.Δεν θα πεινασεις εαν εχεις skills οπως ειπα.Δεν χρειαζεται να εισαι top και να δουλεψεις σε μεγαλη παραγωγη,αναλογα το ποσο καλη εισαι υπαρχουν αλλες ομαδες και studio που θα σε πληρωσουν αναλογα την εμπειρια και τις ικανοτητες σου.Οποτε δεν υπαρχει περιπτωση να μεινεις στην "απ'εξω" επειδη δεν εισαι απλα η τοπ του πεδιου παγκοσμιως.

Τα παραπανω μπορεις να τα κανεις και ενω σπουδαζεις.Απλα ειναι αυτονοητο οτι θα πρεπει να επιλεξεις μια σχολη που να σχετιζεται με αυτα(Καλων τεχνων),κυριως για να μην βαρεθεις και την παρατησεις και επιπλεον επειδη θα αποκτησεις και καποιες γνωσεις πιο ακαδημαικου χαρακτηρα,που ποτε δεν βλαπτουν.

Πολλοι VFX Artists και Developers ειναι πρωην φυσικοι ή μηχανικοι(κυριως ηλεκτρολογοι/μηχανολογοι).Μερικοι απο αυτους ασχολουνται με πραγματα οπως λογου χαρη προσομοιωση ρευστων,εκρηξεις κ.α.
Γενικα ειναι τοσο broad το πεδιο του entertainment που οτι και να εχεις σπουδασει μπορεις να το συνδυασεις,οποτε μην φοβασαι,θα τον βρεις τον δρομο σου.Αρκει να καταλαβεις οτι πρεπει να ξεκινησεις να ψαχνεσαι απο τωρα.Δεν ειναι κατι που θα πεις α ξεκιναω στις ταδε του μηνος επισημα να μαθαινω .

ΥΓ. Εαν δεν μπεις καλων τεχνων η στην αλλη σχολη που θες,μην παρατησεις την ιδεα δουλεψε το και μονη ή πηγαινε σε καποια απο αυτα τα online προγραμματα που σου ειπα(Gnomon) . Εαν δουλεψεις σοβαρα και εχεις industry qualified ανθρωπους να σε ελεγχουν θα σε επιλεγουν all day,all night ασχετα ποσα πτυχια και μεταπτυχιακα εχουν οι αλλοι,εαν δεν ξερουν τι τους γινεται. Εμπειρια >>>> Πτυχιο .
Θα κανω μια μικρουλα ερωτηση εδω.

Γιατι δεν ειχα σκεφτει τοτε που σας ρωτουσα για το τι επαγγελματικες προοπτικες θα εχω ως animator ή γραφιστας κτλ. κτλ.

Αυτο και σιν ολα τα υπολοιπα που μου λετε και σχετιζονται με τις επαγγελματικες προοπτικες πανω στο animation και στη γραφιστικη ισχυουν ακομα και αν παω σε ΙΕΚ (πχ. Δελτα) για (3D) animation ή/και γραφιστικη; Απλα θελω να ειμαι βεβαιη για να ξερω αν θα πρεπει να παω τελικα σε ΙΕΚ για animation ή γραφιστικη.

Α! Και αλλη μια ερωτηση (συγνωμη γι'αυτο) αλλα γινεται σε ενα ΙΕΚ να κανω δυο ειδικοτητες; Πχ στο πρωτο εξαμηνο να κανω την ειδικοτητα του (3D) animation και στο δευτερο την ειδικοτητα της γραφιστικης ή θα πρεπει να επιλεξω μια απο τις δυο ειδικοτητες; αυτο το λεω γιατι θελω και τις δυο ειδικοτητες και τουλαχιστον εχοντας τελειωσει, λεμε τωρα, και απο τις δυο ειδικοτητες αν δεν μπορεσω να βρω πρακτικη στο 3D animation να μπορεσω να βρω στην γραφιστικη ή και το αντιστροφο. Τουλαχιστον να εχω μια ασφαλεια οτι αν δεν βρω στην μια ειδικοτητα πρακτικη να βρω στην αλλη πχ.
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

Samael

Συντονιστής

Ο Samael αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι Φοιτητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Παν. Δυτ. Αττικής (Αιγάλεω) και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 3,325 μηνύματα.

O Samael www.youtube.com/watch?v=KtlgYxa6BMU έγραψε: στις 23:47, 22-07-19:

#39
Αρχική Δημοσίευση από Debby63
Θα κανω μια μικρουλα ερωτηση εδω.

Γιατι δεν ειχα σκεφτει τοτε που σας ρωτουσα για το τι επαγγελματικες προοπτικες θα εχω ως animator ή γραφιστας κτλ. κτλ.

Αυτο και σιν ολα τα υπολοιπα που μου λετε και σχετιζονται με τις επαγγελματικες προοπτικες πανω στο animation και στη γραφιστικη ισχυουν ακομα και αν παω σε ΙΕΚ (πχ. Δελτα) για (3D) animation ή/και γραφιστικη; Απλα θελω να ειμαι βεβαιη για να ξερω αν θα πρεπει να παω τελικα σε ΙΕΚ για animation ή γραφιστικη.

Α! Και αλλη μια ερωτηση (συγνωμη γι'αυτο) αλλα γινεται σε ενα ΙΕΚ να κανω δυο ειδικοτητες; Πχ στο πρωτο εξαμηνο να κανω την ειδικοτητα του (3D) animation και στο δευτερο την ειδικοτητα της γραφιστικης ή θα πρεπει να επιλεξω μια απο τις δυο ειδικοτητες; αυτο το λεω γιατι θελω και τις δυο ειδικοτητες και τουλαχιστον εχοντας τελειωσει, λεμε τωρα, και απο τις δυο ειδικοτητες αν δεν μπορεσω να βρω πρακτικη στο 3D animation να μπορεσω να βρω στην γραφιστικη ή και το αντιστροφο. Τουλαχιστον να εχω μια ασφαλεια οτι αν δεν βρω στην μια ειδικοτητα πρακτικη να βρω στην αλλη πχ.
Χοντρικά η απάντηση είναι βιομηχανία διασκέδασης(τηλεόραση,κινηματογράφος,ψηφιακά παιχνίδια,θέατρο) . Ίσως και προσομοιώσεις αλλα απαιτούν κάποιες παραπάνω γνώσεις πέρα απο τέχνης .

Το πού θα τελειώσεις όπως είπα δεν έχει τόσο σημασία όσο οι ικανότητες που θα έχεις να "πουλήσεις" . Επομένως δες που πιστεύεις οτι θα αποκτήσεις τις περισσότερες γνώσεις . Τσέκαρε καθηγητές και υπόβαθρο του καθενός .Εαν έχουν σπουδές ή εμπειρία σε τέτοια θέματα προφανώς μετράει θετικά .

Για την άλλη σου ερώτηση δυστυχώς δεν γνωρίζω αλλά δεν είναι τελείως ξένα μεταξύ τους αυτά τα δύο οπότε δεν θεωρώ οτι θα είναι αδύνατο . Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό θα εξαρτηθεί απο το πού θα κινηθείς τελικά .
1
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση

fmarulezkd

Μεταπτυχιούχος

Ο fmarulezkd αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένος. Είναι 28 ετών , Μεταπτυχιούχος του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων (ΤΕΙ/Λάρισα) και μας γράφει απο Σουηδία (Ευρώπη). Έχει γράψει 721 μηνύματα.

O fmarulezkd έγραψε: στις 23:55, 22-07-19:

#40
Το animation είναι πιο πολύ θέμα προσωπικής ενασχόληση κ όχι σχολής (εξαρτάται και που θέλεις να φτάσεις βέβαια). Όταν ψάχνεις για δουλειά το βιογραφικό σου είναι ουστιασκά το λεγόμενο Showreel.

Έχω έναν καλό φίλο που γράφτηκε σε ΙΕΚ γραφιστικής - στην οποία δε κάνεις κ πολλά-, τελείωσε και κατάλαβε ότι δουλειά χωρίς κοννέ δε παίζει (εποχές 2011-12). Λίγο μετά πήγε αγγλία όπου έκανε κανονικό προπτυχιακό (3ετες) σε πανεπιστήμιο πάνω σε 3D animation με στόχο να δουλεύει σε ταινίες. Πέρα από τα της σχολής, περνούσε όλο τον χρόνο του στο να γίνεται καλύτερος πάνω σε αυτό. Έπιασε δουλειά σε εταιρεία με βιντεοπαιχνίδια, κ συνέχισε να δουλεύει το Showreel του, ενώ έκανε κ μέντορινγκ από διάσημους animator (είναι σαν "ιδιαίτερα", σου δίνουν τιπς και feedback για να βελτιωθείς). 1 χρόνο μετά άλλαξε δουλειά, μπήκε στις ταινίες κ τώρα περιμένουμε να βγει το Malificent 2 για να δούμε το όνομά του στα credits.
Συνοπτικά, στο ίντερνετ και δουλεύοντας μόνο σου θα μάθεις περισσότερα απ' ότι σε οποιαδήποτε σχολή.
Πρέπει να συνδεθείτε για να αντιδράσετε σε μηνύματα
Παράθεση
Απάντηση στο θέμα


Χρήστες

Βρείτε παρόμοια